'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas du bkod pa dri med nor bu