'dan khog nub ma

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

'dan khog nub ma [place in 'jo mda' rdzong khongs, on the west bank of the 'bri chu] [IW]

'dan khog nub ma [IW]