rdza sprul ngag dbang bstan 'dzin nor bu

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1867-1940 - Dzatr�l Ngawang Tendzin Norbu [RY]