STSP

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

nges don bstan ‘dzin bzang po. rdzogs pa chen po mkha’ ‘gro snying thig gi khrid yig thar lam bgrod byed shing rta bzang po. Chengdu, China: si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997.