STSP

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

nges don bstan ‘dzin bzang po. rdzogs pa chen po mkha’ ‘gro snying thig gi khrid yig thar lam bgrod byed shing rta bzang po. Chengdu, China: si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997.