The Beggar's Accumulation of Merit

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search
  • Sixth part - The Beggar's Accumulation of Merit

drug pa ku su lu'i tshogs gsog ni/

PHAT%
lus gces 'dzin bor bas lha bdud chom%
sems tshangs pa'i sgo nas dbyings la thon%
'chi bdag gi bdud bcom khros mar gyur%
g.yas nyon mongs bdud 'joms gri gug gis%
gzugs phung po'i bdud bcom thod pa bregs%
gyon las byed tshul gyis bandha thogs%
sku gsum gyi mi mgo'i sgyed pur bzhag%
nang stong gsum gang ba'i bam ro de%
A thung dang HAM yig gis bdud rtsir bzhu%
'bru gsum gyi nus pas sbyang spel bsgyur%

OM AH: HUNG%
ci nus bzlas mthar/

PHAT%
yar mchod yul mgron gyi thugs dam bskang %
tshogs rdzogs nas mchog thun dngos grub thob%
mar 'khor ba'i mgron mnyes lan chags byang%
khyad par du gnod byed bgegs rigs tshim%
nad gdon dang bar chad dbyings su zhi%
rkyen ngan dang bdag 'dzin rdul du brlags%
mthar mchod bya dang mchod yul ma lus kun%
gshis rdzogs pa chen por ma bcos AH:

back to Longchen Nyingthig Ngondro Text