bcom ldan 'das ma gdugs dkar mo can gyi mdos chog gi lag len ra ma Na yi sgyu 'phrul

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་མདོས་ཆོག་གི་ལག་ལེན་ར་མ་ཎ་ཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ

a method for the ritual of the mdos of sit'atapatr'apar'ajit'a for elimination of obstacles - by bka' 'gyur ba mgon po bsod nams mchog ldan [RY]