bka' zhu dam 'bebs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

བཀའ་ཞུ་དམ་འབེབས།

sger dbang gi sa rigs sogs la rang 'dod kyi gtan tshigs yi ge gsar pa dang, sngar yod kyi rgyab snon sogs zhu len byed pa. (???)


སྒེར་དབང་གི་ས་རིགས་སོགས་ལ་རང་འདོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡི་གེ་གསར་པ་དང༔ སྔར་ཡོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོན་སོགས་ཞུ་ལེན་བྱེད་པ།། IW