dvags po bka' brgyud spyi la gsol 'deb bzhugs so

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

dvags po bka' brgyud spyi la gsol 'deb bzhugs so/ rdor rje 'chang chen tai lo nA ro dang/ mar pa mi la chos rje sgam po pa/ dus gsum shes bya kun mkhyen karma pa/ che bzhi chung brgyad brgyud pa 'dzin rnams dang/ 'bri stag tshal gsum dpal ldan 'brug pa sogs/ zab lam phyag rgya che la mnga' brnyes pa'i/ mnyam med 'gro mgon dvags po bka' brgyud la/ gsol ba debs so bka' brgyud bla ma rnams/ brgyud pa 'dzin no rnam thar byin gyis rlobs/ zhen log sgom gyi rkang par gsung pa zhin/ zas nor kun la chags zhen med pa dang/ tshe 'dir gdos thag chod pa'i sgom chen la/ brnyed bkur zhen pa med par byin gyis rlobs/ mos gus sgom gyi mgo bor gsungs pa bzhin/ man ngag gter sgo 'byed pa'I bla ma la/ rgyun du gsol ba 'debs pa'I sgom chen la/ bcos min mos gus skye bar byin gyis rlobs/ yengs med sgom gyi dngos gzhir gsungs pa bzhin/ gang shar rtogs pa'I ngo bo so ma de/ ma bcos de gar 'jog pa'I sgom chen la/ sgom bya blo dang bral bar byin gyis rlobs/ rnam rtog ngo bo chos skur gsungs pa bzhin/ ci yang ma yin cir yang 'char ba la/ ma 'gag rol par 'char ba'I sgom chen la/ 'khor 'das dbyer med rtogs par byin gyis rlobs/ skye ba kun tu yang dag bla ma dang/ 'bral med chos kyi dpal la longs spyod cing/ sa dang lam gyis yon tan rab rdzogs nas/ rdo rje 'chang gi go 'phang myur thob shog//