gnas nyer bzhi

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

the twenty-four sacred places.

 1. Puliramalaya
 2. Jalandhara
 3. Oddiyana
 4. Arbuta
 5. Godavari
 6. Rameshvari
 7. Devikota
 8. Malava
 9. Kamarupa
 10. Otri
 11. Trishakune
 12. Kosala
 13. Kalingkara
 14. Lampaka
 15. Kanchi
 16. Himalaya
 17. Pretapuri
 18. Grihadeva
 19. Sourashta
 20. Suvarnadvipa
 21. Nagara
 22. Sindhu
 23. Maruta
 24. Kuluta EPK

Twenty-four Lands. According to Hevajra Tantra, Vol. 1, p. 70, they are Jalandhara, O.d.diyana, Paurnagiri, Kama rupa, Malava, Sindhu, Nagara, Munmuni, Karunyapataka, Devikota, Karmarapataka, Kulata, Arbuda, Godavari, Himadri, Harikela, Lampaka, Kanci, Saurashtra, Kalinga, Kokana, Caritra, Koshala, and Vindhyakaumarapaurika. GD

24 lands [According to hevajra tantra, vol. 1, p. 70, they are J landhara, o.d.diy na, paur agiri, k ma ru^pa, m lava, sindhu, nagara, munmuni, k ru yap .taka, Devi^ko.ta, Karm rap .taka, Kulat, arbuda, god vari^, him dri, harikela, lamp ka, kan~ci, saur .s.tra, Kalin.ga, Koka a, caritra, kos'ala, and vindhy kaum rapaurik ] [IW]