gtsang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Lotsawa Workbench The Lotsawa Workbench is an initiative of the Tsadra Foundation research department. Currently, this is just a test and we welcome any comments and suggestions. We hope to invite collaboration from users and stakeholders from Dharma groups as well as academia. Please contact us if you are interested in developing this project with us: research AT tsadra DOT org.

[edit]
[edit]

Tsadra Logo 500px.png Search the Tsadra Glossaries


Date Author/Translator Book Wylie Sanskrit English Definition
2010 Zangpo, N.
'jam mgon kong sprul
Buddhism's Journey to Tibet gtsang


2007 Wedemeyer, C.
Āryadeva
Āryadeva's Lamp That Integrates the Practices gtsang śuciḥ purity


2003 Zangpo, N.
'jam mgon kong sprul
Timeless Rapture gtsang


1980 Nālandā Translation Committee
Trungpa, Chögyam
The Rain of Wisdom gtsang Tsang One of the two central provinces of Tibet, the other being Ü.


[edit]

Translation Projects

Tsadra & 84000 Translation Memories

Section under construction

Tibetan English Translation Info Text Title Date
ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཆོས་རྣམས་མ་སྐྱེས་དང་། །ཆོས་རྣམས་མ་འགགས་ཆོས་རྣམས་གཟོད་ནས་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྱ་ངན་འདས་པར་ནི། །དགོངས་པ་མེད་པར་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ་བར་བྱེད། ། ...“All phenomena are without an essence, unborn,
Unceasing, primordially in the state of peace,
And naturally in the state of nirvāṇa.
What wise person would say this without an underlying intent?"
Gregory Foregues: Unraveling the Intent: Saṃdhinirmocana, F.22.a. འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། 2020
ཚོགས་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །གུ་རུ་སི་ཏི་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །ཚོགས་ལམ་གཅོད་པ་བསྙེན་པའི་སྙིང་པོ་བོའདི། །བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྔགས་ཡིན་པས། །བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྒྱ་མཚོའ་ཆུ་ལ་འཐུང་། ....B) Approach on the Path of Accumulation:
“The four syllables gu ru sid dhi
are the essence of the approach [stage that] resolves the path of accumulation.
With this mantra rosary of the precious queen,
one drinks the oceanic waters of the guru’s enlightened intent.”
Sarah Harding: Zhije: The Pacification of Suffering, page 13. ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ཅེས་བྱ་བ། 2019
བཅོམ་ལྡན་འདས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་སྐུ་དྲང་པོར་བོརབསྲངས་ཤིང་། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་འདུས་པའི་འཁོར་ལ་དགོངས་ཏེ། ....The Transcendent Conqueror straightened up his body on the lion throne and considered the gathered assembly with great love. Sarah Harding: Zhije: The Pacification of Suffering, page 22. ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ཅེས་བྱ་བ། 2019
།ཞེས་གྲགས་པ་ལ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ཏེ། དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། Thus he spoke, and the fortunate ones listened and took the meaning to heart. Thus the teacher and the assembly were of one mind. Sarah Harding: Zhije: The Pacification of Suffering, page 23. ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ཅེས་བྱ་བ། 2019
Load more results...
[edit]

Wylie Term Tibetan
'ba' 'ded gtsang sgrub འབའ་འདེད་གཙང་སྒྲུབ་
'bog tshang gtsang po འབོག་ཚང་གཙང་པོ་
'bru gad gtsang འབྲུ་གད་གཙང་
'khol chu gtsang po འཁོལ་ཆུ་གཙང་པོ་
'od gtsang འོད་གཙང་
'od gtsang ba འོད་གཙང་བ་
'phrod bsten gtsang sbra འཕྲོད་བསྟེན་གཙང་སྦྲ་
bar dbus gtsang ru bzhi བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་
bka' gtsang ma བཀའ་གཙང་མ་
blo gtsang བློ་གཙང་
blo gtsang ma khel བློ་གཙང་མ་ཁེལ་
blo thag gtsang bcad བློ་ཐག་གཙང་བཅད་
bslab gtsang བསླབ་གཙང་
bu mo gtsang ma བུ་མོ་གཙང་མ་
bud med mgo gtsang བུད་མེད་མགོ་གཙང་
bul gtsang བུལ་གཙང་
bya ba gtsang spyod ye bon gyi theg pa བྱ་བ་གཙང་སྤྱོད་ཡེ་བོན་གྱི་ཐེག་པ་
byin pa gtsang བྱིན་པ་གཙང་
cang ngal gtsang po ཅང་ངལ་གཙང་པོ་
chab gtsang ཆབ་གཙང་
chu gtsang ཆུ་གཙང་
chu gtsang ba ཆུ་གཙང་བ་
chu gtsang ma ཆུ་གཙང་མ་
dag gnas gtsang ma'i ris དག་གནས་གཙང་མའི་རིས་
dam gtsang དམ་གཙང་
dam gtsang mched grogs དམ་གཙང་མཆེད་གྲོགས་
dam tshig gtsang ma དམ་ཚིག་གཙང་མ་
dam tshig sdom pa gtsang ba དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་གཙང་བ་
dbus and gtsang དབུས་ཨནད་གཙང་
dbus gtsang དབུས་གཙང་
dbus gtsang dag pa'i zhing དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་
dbus gtsang du 'gro ba'i mi gnyis དབུས་གཙང་དུ་འགྲོ་བའི་མི་གཉིས་
dbus gtsang du bzhi དབུས་གཙང་དུ་བཞི་
dbus gtsang du grags pa'i mkhas pa mi dgu དབུས་གཙང་དུ་གྲགས་པའི་མཁས་པ་མི་དགུ་
dbus gtsang gi mi bcu དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུ་
dbus gtsang khams gsum དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་
dbus gtsang mdo gsum དབུས་གཙང་མདོ་གསུམ་
dbus gtsang mnga' ris skor gsum དབུས་གཙང་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་
dbus gtsang pho chas དབུས་གཙང་ཕོ་ཆས་
dbus gtsang ru bzhi དབུས་གཙང་རུ་བཞི་
dge slong khrims dag pa la mi gtsang ba bskyed pa དགེ་སློང་ཁྲིམས་དག་པ་ལ་མི་གཙང་བ་བསྐྱེད་པ་
dgongs pa gtsang zhu དགོངས་པ་གཙང་ཞུ་
dgongs pa gtsang zhu byed དགོངས་པ་གཙང་ཞུ་བྱེད་
dka ngal gtsang sel དཀ་ངལ་གཙང་སེལ་
dkar gtsang དཀར་གཙང་
dmar gtsang brag དམར་གཙང་བྲག་
dngos gtsang དངོས་གཙང་
dri gtsang དྲི་གཙང་
dri gtsang khang དྲི་གཙང་ཁང་
dri med dkar gtsang དྲི་མེད་དཀར་གཙང་
dvangs gtsang དབ༹ངས་གཙང་
dwangs gtsang དྭངས་གཙང་
dwangs gtsang gi rang bzhin དྭངས་གཙང་གི་རང་བཞིན་
dzam thang gtsang pa dgon ཛམ་ཐང་གཙང་པ་དགོན་
gad gtsang གད་གཙང་
gad gtsang ma གད་གཙང་མ་
gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig གངས་ལྗོངས་དབུས་གཙང་གནས་བསྐོར་ལམ་ཡིག་
gdan gtsang གདན་གཙང་
gnas gtsang གནས་གཙང་
gnas gtsang ma གནས་གཙང་མ་
gnas gtsang ma lnga གནས་གཙང་མ་ལྔ་
gnas gtsang ma'i lha གནས་གཙང་མའི་ལྷ་
gnas gtsang ma'i lha'i gnas གནས་གཙང་མའི་ལྷའི་གནས་
gnas gtsang ma'i rigs kyi lha གནས་གཙང་མའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་
gnas gtsang ma'i ris གནས་གཙང་མའི་རིས་
gnas gtsang ma'i sa lnga གནས་གཙང་མའི་ས་ལྔ་
gong ma'i gnas gtsang lnga གོང་མའི་གནས་གཙང་ལྔ་
grangs tshang gtsang 'bul གྲངས་ཚང་གཙང་འབུལ་
gtsang གཙང་
gtsang 'bud གཙང་འབུད་
gtsang 'bud byed གཙང་འབུད་བྱེད་
gtsang 'gram lha khang གཙང་འགྲམ་ལྷ་ཁང་
gtsang 'khrus གཙང་འཁྲུས་
gtsang 'khyer གཙང་འཁྱེར་
gtsang 'khyer byed གཙང་འཁྱེར་བྱེད་
gtsang 'phrog གཙང་འཕྲོག་
gtsang 'phrog byed གཙང་འཕྲོག་བྱེད་
gtsang 'phyar གཙང་འཕྱར་
gtsang a rig གཙང་ཨ་རིག་
gtsang ba གཙང་བ་
gtsang ba byed གཙང་བ་བྱེད་
gtsang ba'i pha rol tu phyin pa གཙང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
gtsang ba'i zas གཙང་བའི་ཟས་
gtsang bar gnas གཙང་བར་གནས་
gtsang bar gnas pa གཙང་བར་གནས་པ་
gtsang bdag bde rtag གཙང་བདག་བདེ་རྟག་
gtsang bde bdag rtag dam pa གཙང་བདེ་བདག་རྟག་དམ་པ་
gtsang bde rtag bdag གཙང་བདེ་རྟག་བདག་
gtsang bde rtag bdag gi pha rol tu phyin pa གཙང་བདེ་རྟག་བདག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
gtsang bra chung ba གཙང་བྲ་ཆུང་བ་
gtsang bris གཙང་བྲིས་
gtsang bsgrigs གཙང་བསྒྲིགས་
gtsang bsgrigs byed གཙང་བསྒྲིགས་བྱེད་
gtsang bsgrigs legs bsdu གཙང་བསྒྲིགས་ལེགས་བསྡུ་
gtsang bshal གཙང་བཤལ་
gtsang bshang གཙང་བཤང་
gtsang bshang byed གཙང་བཤང་བྱེད་
gtsang bsher གཙང་བཤེར་
gtsang bsher byed pa གཙང་བཤེར་བྱེད་པ་
gtsang bshus གཙང་བཤུས་
gtsang btsan rdo rje legs pa གཙང་བཙན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་
gtsang btsog གཙང་བཙོག་
gtsang btsog med pa གཙང་བཙོག་མེད་པ་
gtsang bu གཙང་བུ་
gtsang byed གཙང་བྱེད་
gtsang byed mgon po གཙང་བྱེད་མགོན་པོ་
gtsang byed zla ba གཙང་བྱེད་ཟླ་བ་
gtsang chab གཙང་ཆབ་
gtsang chab bde mo skor kyin གཙང་ཆབ་བདེ་མོ་སྐོར་ཀྱིན་
gtsang chag གཙང་ཆག་
gtsang chag rdel zhib གཙང་ཆག་རྡེལ་ཞིབ་
gtsang chen གཙང་ཆེན་
gtsang chu གཙང་ཆུ་
gtsang dag གཙང་དག་
gtsang dag byed གཙང་དག་བྱེད་
gtsang dag bzo གཙང་དག་བཟོ་
gtsang dag tu གཙང་དག་ཏུ་
gtsang dbre གཙང་དབྲེ་
gtsang dgon གཙང་དགོན་
gtsang dme གཙང་དམེ་
gtsang dus གཙང་དུས་
gtsang gi gyer yug གཙང་གི་གྱེར་ཡུག་
gtsang gi phug mo che གཙང་གི་ཕུག་མོ་ཆེ་
gtsang gnas གཙང་གནས་
gtsang gnas rigs lnga གཙང་གནས་རིགས་ལྔ་
gtsang gra གཙང་གྲ་
gtsang gra byed གཙང་གྲ་བྱེད་
gtsang gsar ngag phrin bla ma གཙང་གསར་ངག་ཕྲིན་བླ་མ་
gtsang gsum གཙང་གསུམ་
gtsang gtsong གཙང་གཙོང་
gtsang khang གཙང་ཁང་
gtsang khrus གཙང་ཁྲུས་
gtsang la stod གཙང་ལ་སྟོད་
gtsang legs grub གཙང་ལེགས་གྲུབ་
gtsang lhag གཙང་ལྷག་
gtsang lhag bsre གཙང་ལྷག་བསྲེ་
gtsang lhag dang rme lhag གཙང་ལྷག་དང་རྨེ་ལྷག་
gtsang ma གཙང་མ་
gtsang ma bzo གཙང་མ་བཟོ་
gtsang ma bzo ba གཙང་མ་བཟོ་བ་
gtsang ma gtsug phud གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་
gtsang ma lnga གཙང་མ་ལྔ་
gtsang ma'i chos གཙང་མའི་ཆོས་
gtsang ma'i gnas གཙང་མའི་གནས་
gtsang ma'i gnas lnga གཙང་མའི་གནས་ལྔ་
gtsang ma'i lha sa skad གཙང་མའི་ལྷ་ས་སྐད་
gtsang ma'i lha sel གཙང་མའི་ལྷ་སེལ་
gtsang ma'i mi lus གཙང་མའི་མི་ལུས་
gtsang ma'i rang btsan གཙང་མའི་རང་བཙན་
gtsang ma'i zla ba གཙང་མའི་ཟླ་བ་
gtsang mchod གཙང་མཆོད་
gtsang mi chags pa'i ngar lcags གཙང་མི་ཆགས་པའི་ངར་ལྕགས་
gtsang mkhan chen 'jam dbyangs dpal ldan rgya mtsho གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་
gtsang mtho thog གཙང་མཐོ་ཐོག་
gtsang mtho thog spyi rgyug mdzod kyi bon གཙང་མཐོ་ཐོག་སྤྱི་རྒྱུག་མཛོད་ཀྱི་བོན་
gtsang nya གཙང་ཉ་
gtsang pa གཙང་པ་
gtsang pa bdun brgyud གཙང་པ་བདུན་བརྒྱུད་
gtsang pa bstan skyong dbang po གཙང་པ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོ་
gtsang pa chos rje གཙང་པ་ཆོས་རྗེ་
gtsang pa rgya ras གཙང་པ་རྒྱ་རས་
gtsang pa rgya ras ye shes rdo rje གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
gtsang par spyod pa གཙང་པར་སྤྱོད་པ་
gtsang phud གཙང་ཕུད་
gtsang phud byed གཙང་ཕུད་བྱེད་
gtsang po གཙང་པོ་
gtsang por 'bab pa'i chu phran གཙང་པོར་འབབ་པའི་ཆུ་ཕྲན་
gtsang ris གཙང་རིས་
gtsang ris gnas གཙང་རིས་གནས་
gtsang ris kyi lha གཙང་རིས་ཀྱི་ལྷ་
gtsang ris pa གཙང་རིས་པ་
gtsang rme གཙང་རྨེ་
gtsang rme'i lhag gtor གཙང་རྨེའི་ལྷག་གཏོར་
gtsang rtsis གཙང་རྩིས་
gtsang rtsis byed གཙང་རྩིས་བྱེད་
gtsang rum གཙང་རུམ་
gtsang sa གཙང་ས་
gtsang sar thon pa གཙང་སར་ཐོན་པ་
gtsang sbra གཙང་སྦྲ་
gtsang sbra 'phod bsten གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་
gtsang sbra can གཙང་སྦྲ་ཅན་
gtsang sbra che ba གཙང་སྦྲ་ཆེ་བ་
gtsang sbra chung ba གཙང་སྦྲ་ཆུང་བ་
gtsang sbra dang gus pas mchod pa གཙང་སྦྲ་དང་གུས་པས་མཆོད་པ་
gtsang sbra mi sger གཙང་སྦྲ་མི་སྒེར་
gtsang sbra yag po byas pa གཙང་སྦྲ་ཡག་པོ་བྱས་པ་
gtsang sbra'i srin bu གཙང་སྦྲའི་སྲིན་བུ་
gtsang sbyor གཙང་སྦྱོར་
gtsang sel གཙང་སེལ་
gtsang sel ba'i bu lon གཙང་སེལ་བའི་བུ་ལོན་
gtsang sel ba'i dka' tshegs གཙང་སེལ་བའི་དཀའ་ཚེགས་
gtsang sel ba'i lugs ngan གཙང་སེལ་བའི་ལུགས་ངན་
gtsang sel byed གཙང་སེལ་བྱེད་
gtsang sel bzos pa'i skyon གཙང་སེལ་བཟོས་པའི་སྐྱོན་
gtsang sem གཙང་སེམ་
gtsang sgrig གཙང་སྒྲིག་
gtsang sgrig byed གཙང་སྒྲིག་བྱེད་
gtsang sgrig legs bsdu གཙང་སྒྲིག་ལེགས་བསྡུ་
gtsang shes sel 'debs གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས་
gtsang sing nge གཙང་སིང་ངེ་
gtsang sing nge ba གཙང་སིང་ངེ་བ་
gtsang sing nge ba'i sa cha la ngal gso ba གཙང་སིང་ངེ་བའི་ས་ཆ་ལ་ངལ་གསོ་བ་
gtsang sman ye shes bzang po གཙང་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་
gtsang sme 'dres pa'i skyom mdos གཙང་སྨེ་འདྲེས་པའི་སྐྱོམ་མདོས་
gtsang smre གཙང་སྨྲེ་
gtsang smyon he ru ka གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ་
gtsang smyon he ru ka rus pa'i rgyan can གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་
gtsang snam གཙང་སྣམ་
gtsang spra གཙང་སྤྲ་
gtsang spra byed pa གཙང་སྤྲ་བྱེད་པ་
gtsang spra can གཙང་སྤྲ་ཅན་
gtsang spra gsum གཙང་སྤྲ་གསུམ་
gtsang sprar spyod pa གཙང་སྤྲར་སྤྱོད་པ་
gtsang spras གཙང་སྤྲས་
gtsang sprod གཙང་སྤྲོད་
gtsang spyod གཙང་སྤྱོད་
gtsang spyod byed གཙང་སྤྱོད་བྱེད་
gtsang spyod byed zla ba གཙང་སྤྱོད་བྱེད་ཟླ་བ་
gtsang spyod ma lnga གཙང་སྤྱོད་མ་ལྔ་
gtsang spyod sbra གཙང་སྤྱོད་སྦྲ་
gtsang spyod sing nge གཙང་སྤྱོད་སིང་ངེ་
gtsang spyod spra གཙང་སྤྱོད་སྤྲ་
gtsang zon གཙང་ཟོན་


[edit]

Textual Attestation and Usage of the term གཙང་

In canonical literature:

In Tibetan autochthonous literature:

The term གཙང་ in multilingual sources:

Text Titles with the Term གཙང་

Section under construction


Tibetan Title English Title Source Link
འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། Unraveling the Intent: Saṃdhinirmocanasūtra (Mahāyāna Sūtra which Decisively Reveals the Intention) 84000
དགོངས་གཅིག་གི་གསུང་བཞི་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། Commentary on the Tenth Section of the Single Intention Buddha-Nature
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་བཤད་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན། The Banquet of Supreme Mahayana Nectar: An Explanation of the Intent of “The Ornament of the Collection of the Mahayana Sutras,” DharmaCloud
རྒྱུད་བླ་མའི་དགོངས་འགྲེལ་ཕྱོགས་བསྡུས། A Collection of Commentaries on the Uttaratantrashastra DharmaCloud
Search for more titles here Load more results...


གཙང
Tsang, one of the two main provinces of Central Tibet [RY]

pure [RY]

pure, clean, tidy, a province in tibet, beauty, region in Tibet [JV]

pure, clean; a district in Tibet, pure, clean, immaculate [RY]

Tsang One of the two central provinces of Tibet, the other being U [RY]

1) Tsang district SWCT; 2) pure, clean, immaculate [comp gtsang ma] [IW]

Ü (dbus) - 1) center, middle, midst, amidst, core, central. 2) Central Tibet, a district in Tibet; Ü One of the two central provinces of Tibet, the other being Tsang. (gtsang). [RY]

From The Light of Wisdom, vol. 1, pg. 239, Note 134: For details of places Ngari (stod mnga' ri) and Dokham (mdo khams): Mount Tisey surrounded by snow mountains, Gugey surrounded by slate mountains, and Purang surrounded by water are the Three Districts of Ngari in Upper Tibet, which were formed in the manner of a pond. Lharu and Geru in Tsang (gtsang) and Yeru and Yönru (g.yon ru) in Central Tibet are the Four districts of Ü and Tsang in the middle, which were formed in the manner of an irrgation channel. The Six Ridges are Zalmo Ridge, Tsawa Ridge, Markham Ridge, Menyag-rab Ridge, Pobor Ridge, and Mardza Ridge. The Four Rivers are Manchu, Dzachu, Drichu, and Ngulchu. These are the Six Ridges and Four Rivers of Lower Dokham, which were formed in the manner of a plough furrow. Thus it has been told.

It is also said that the Three Districts of Ngari in Upper Tibet in the manner of a warrior's battle axe, the Four Districts of Ü and Tsang in the middle were formed in the manner of a precious gold belt, and the Six Ridges and Four Rivers of Lower Dokham were formed in the manner of a beautiful lining of plush silk. (JOKYAB)