lho lung dkar dgon

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

Lho Lungkar Monastery

Full name: Ogmin Tubten Shedrub Ling, in Nangchen.

མདོ་ཁམས་སྦས་ལུང་དཀར་གསལ་ས་ཡི་ཐིག །
དག་པ་འོག་མིན་ཞིང་གི་དཔལ་འཛིན་གནས། །
ཐུབ་དབང་རཏྣ་ཤྲཱིའི་བསྟན་པའི་སྡེ། །
བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་གླིང་ཚལ་བྱུང་བརྗོད་རྨད། །


Succession of Denrab (Abbots)


Lho Lungkar Lineage Masters

Incarnation lines of Lho Lungkar