mig shes

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

eye consciousness *, vision, sight [IW]

visual consciousness [RY]

Syn mig gi rnam par shes pa the eye consciousness gzugs kha chags pa [RY]

eye consciousness, eye perceiver [JV]

eye consciousness [mig gi rnam par shes pa ste, rang gi thun mong ma yin pa'i bdag rkyen mig dbang la brten nas byung ba'i rang yul du gyur pa'i gzugs kyi skye mched kyi ngo bo rang stobs kyis mthong ba'i shes pa, dper na, dkar po mthong ba'i mig shes lta bu'o mig gi rnam par shes pa, the eye consciousness gzugs kha chags pa [IW]