mtshan ma med pa'i rnam par thar pa'i sgo

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

[rnam par thar ba'i sgo gsum gyi nang gses] meditate on yongs grub 'dus ma byas kyi chos w/o dbyibs dang kha dog gi mtshan ma [IW]