pa sangs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

པ་སངས

Venus friday [srod dang tho rengs mthong thub pa'i skar chen zhig skyes khyim skar drug ste nabs so'i chu tshod thig nyin dkyil nyis brgya nyer bzhi dang bcu cha bdun, tses dkyil nyis brgya nyer brgyad dang bcu cha gnyis mda' 'dod drag cha bdun stong dgu brgya go bzhi syn: khu ba dkar po, ngan spong bu, ngan las rgyal, bcu drug 'od ldan, mchu las skyes, snyan dngags mkhan, dbyangs bcu pa, tsig brgya'i dbang, lha min bdag po, lha min bla ma [IW]

Venus Friday [IW]

venus, friday, planet venus, venus planet [JV]

1) Venus. 2) Friday [the planet Venus] [RY]