phyir 'ong zhugs pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དེས་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་དེའི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་པ་ན་ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པར་འགྱུར་ལ།་དེས་ཉོན་མོངས་དྲུག་པ་ནམ་སྤངས་པའི་ཚེ་འབྲས་གནས་སུ་འགྲོ།། - ༼ rgyun zhugs 'bras gnas des lan cig phyir 'ong gi 'bras bu thob pa'i phyir du de'i lam sgom pa la brtson par byas pa na phyir 'ong zhugs par 'gyur la / des nyon mongs drug pa nam spangs pa'i tshe 'bras gnas su 'gro ༽ - a candidate for the fruit of Once-Return; candidate for once-return, Syn lan cig phyir 'ong gi 'bras bu la zhugs pa, zhugs gnas brgyad. candidate for the fruit of Once-Return. (RY)