pu na kha

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

pu na kha [IW]

pu na kha [winter capital of Bhutan [IW]

winter capital of bhutan [JV]