rgyu ma

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

bowels [RY]

intestine, bowels, entrails, sausage, small intestines [JV]

entrails, intestines, bowels, [mi lus kyi byang khog smad kyi char yar sne pho ba dang mar sne long ga ru 'brel ba'i snod drug gi ya gyal zhig ste, de'i byed las ni zas skom rnams 'ju zhing dvangs ma rnams rang rang gnas su 'dren zhing rgyu bar byed pa yin no,...,...Nyin zhag po ti rtseg rtseg las brel rgyu ma rgyong rgyong,...Ming gi rnam grangs la gang ba can no] [IW]

entrails, intestines, bowels, [IW]

entrails, intestines, bowels [RY]