rje 'bangs nyer lnga

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

the King and the twenty-five Disciples; 25 disciples of Padmasambhava. As listed in the Ma-ong Lungten from Lama Gongd�, page 7: rje mnga' bdag nyid, glang dpal gyi seng ge, pa gor bE ro tsa na, rgyal mo g.yu sgra snying po, gnubs nam mkha'i snying po, gnyag dz-nya na ku ma ra, ngan lam rgyal ba mchog dbyangs, sna nam rdo rje bdud 'joms, sba ye shes dbyangs, sog po lha dpal gyi ye shes, zhang sna nam ye shes sde, mkhar chen dpal gyi dbang phyug, lde(n) ma rtse mangs, mchan bu ka ba dpal brtsegs, shu bu dpal gyi seng ge, 'dre rgyal ba blo gros, lo khye'u chung ba, dran pa nam mkha', 'o dran dpal gyi dbang phyug, rma rin chen mchog, gnubs sangs rgyas ye shes, lha lung dpal gyi rdo rje dbang phyug, lang gro dkon mchog 'byung gnas, la sum rgyal ba byang chub, mkhar chen bza' mtsho rgyal [RY]

the 25 subjects [IW]

King and twenty-five subjects. King Trisong Deutsen and 24 or 25 close disciples of Guru Rinpoche. Lord, his Subjects, and the 25 disciples; the 25 [renowned Tibetan] students; king and subjects, the twenty-five (intimate students of Padmasambhava); King and twenty-five subjects, the twenty-five Disciples [RY]

the 25 subjects [in King khri srong lde'u btzan's time master padma 'byung gnas was invited to T. and taught vajrayana to the king and many subjects. 25 subjects attained siddhi: khri srong lde'u btzan, nam mkha'i snying po, sangs rgyas ye shes, rgyal ba mchog dbyangs, mkhar chen bza', dpal gyi ye shes, dpal gyi seng ge, bee ro tza na, gnyags dzny' na ku ma ra, gyu sgra snying po, rdo rje bdud 'joms, ye shes dbyangs, sog po lha dpal, zhang ye shes sde, dpal gyi dbang phyug[,] ldan ma rtze mang, ska ba dpal brtzegs, shud bu dpal gyi seng ge, rgyal ba'i blo gros, khye'u chung lo, 'o bran dpal gyi dbang phyug, rma rin chen mchog, lha lung dpal gyi rdo rje, lang gro dkon mchog 'byung gnas, la gsum rgyal ba byang chub in 911] [IW]

Twenty-five Main Disciples of Padmasambhava- in various lists these include Vairotsana; Mandarava; ye shes mtsho rgyal; rgyal ba mchog dbyangs; nam mkha'i snying po; dpal gyi seng ge; ye shes dbyangs; ye shes sde; dpal gyi rdo rje; khri srong lde'u btsan;mkhar chen dpal gyi dbang phyug; g.yu sgra snying po; dpal gyi seng ge; rma rin chen mchog; sangs rgyas ye shes; rdo rje bdud 'joms; rgyal ba blo gros; ldan ma rtse mang; ska ba dpal brtsegs; 'o bran dbang phyug; jnanakumaravajra; sog po lha dpal gzhon nu; lang gro dkon mchog 'byung gnas; rgyal ba byang chub; dran pa nam mkha' dbang phyug; khye'u chung mkha' lding; cog ru klu'i rgyal mtshan; ting nge 'dzin bzang po. (RY)

the king and his subjects, the twenty five (intimate students of Padmasambhava) [RB]

king & 24 vassals, padmasambhava's 25 disciples [JV]