shes pa bcu gnyis

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

12 lores or sciences of Bon, SA mgon shes lha bon, g.yang shes phywa bon, 'gro shes glud gtong, 'dur shes srid gshen, gtsang shes sel 'debs, 'grol shes gtad byad, phan shes sman dpyad, skos shes rtsis mkhan, smrang shes gto dgu, lding shes sha ba, 'phur shes ju thig, sgrol shes 'phrul bon [JV]