tshul khrims rgya mtsho

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1816-1837 - tenth Dalai Lama, Ts�ltrim Gyatso [RY]

sgo mang dge bshes [RY]

tshul khrims rgya mtsho [t' la'i bla ma sku phreng bcu pa 'di rab byung bcu bzhi pa'i me byi lor khams li thang du 'khrungs, chu lug lor gser bum dkrud nas yang srid ngos 'dzin gyis gser khrir bkod, me bya lor 'das,//(1816-37)//1823] [IW]

tshul khrims rgya mtsho [IW]