mun ltar gtibs pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Revision as of 18:16, 28 December 2005 by Eric (talk | contribs) (Import from RyDic2003)
Jump to navigation Jump to search

arrow shot in darkness [dmigs yul mi mthong bar bya ba sgrub pa'i dpe,// mun nag sbar nyul, nag khung du lag pa yul yul byas te dngos po 'tsol ba ltar cha med rgyus med kyi las ka rnams tsod dpag gis byed pa'i dpe,//thon skyed kyi las 'gan gsar pa rnams tsan rig dang mthun pa zhig byed dgos pa las mun nag sbar nyul ltar byed mi rung [IW]

arrow shot in darkness [IW]