nye ba'i sras brgyad

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

Eight Close Sons: Eight main bodhisattvas. Kshitigarbha, Akashagarbha, Avalokiteshvara, Vajrapani, Maitreya, Sarvanirvarana Viskambin, Samantabhadra and Manjushri [RY]

8 main bodhisattvas [IW]