Difference between revisions of "rje btsun mi la’i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba"

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
Line 1: Line 1:
From the zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gzhung gces pa rab tus pa nges don rin po che’i mdzod, [[gdams ngag mdzod]], vol. JA, pp. 1-121:
+
From the zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gzhung gces pa rab tus pa nges don rin po che’i mdzod, [[gdams ngag mdzod]], vol. JA (7), pp. 1-121:
  
  

Latest revision as of 06:06, 13 September 2006

From the zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gzhung gces pa rab tus pa nges don rin po che’i mdzod, gdams ngag mdzod, vol. JA (7), pp. 1-121:


[33b/4] rje btsun mi la’i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba bzhugs so


/bla ma grub thob rnam la phyag ’tshal lo/

/bla ma brgyud pa’i rim pa ni/ /slob dpon chen po ti lo pas/ /mkhas pa chen po nA ro pa la/ /des lho brag mar pa la’o/ /gung thang pa’i rnal ‘byor bdag/ /lho brag gi rje btsun la/ /dad cing ni mos gyur nas/ /zhabs drung du ‘khor yun ring/ /thugs rje ni dgongs nas gnang/ /gdams ngag ni dang du blangs/ /rtsol sgrub kyis drag tu sgoms/ /bsgom pas yi byin rlabs kyis/ /lus la ni gtum mo ‘bar/ /ras gos ni rkyang res dros/ /sems la ni ‘od gsal shar/ /rgyud lung ni mang gis kyang/ /’di dag dang gzhan mi mnyam/ /khyad par gyi bye brag ltos/ /nyams su ni len pa’i dus/ /dngos po’i gnas lugs lam dang ni/ /’bras bu skye ba’i rim pa’o/ /zhes pa’o/

/de la ‘dir sems nyid dngos po’i gnas lugs ni phyag rgya chen po yin te/ /’di la phyag rgya chen po’i mtshan nyid bstan pa la gsum ste/

/gzhi phyag rgya chen po/ /lam phyag rgya chen po/ ‘bras bu phyag rgya chen po’o/

/dang po dngos po gshis kyi gnas lugs/ sangs rgyas gyi dgongs pa/ sems can gyi sems nyid/ kha dog dang dbyibs su ma grub pa/ mtha’ dang dbus su ma grub/ rgya chad phyogs lhung dang bral ba/ yod ma myong/ /med ma myong/ ma ‘khrul/ ma grol/ rgyus ma bskyed/ rkyen gyi ma bsgyur/ sangs rgyas mkhas te ma bcos/ sems can blun te ma bslad/ rtogs pas bzang du ma song/ ‘khrul pas ngan du ma song/ de ni gzhi kun la gnas pas gzhi phyag rgya chen po’o/

/lam phyag rgya chen po ni/ gzhi de’i steng du nyams su blangs pa’i chos ‘jug dus dmigs med du ‘jog /gnas na yengs med du gnas/ khyer dus ‘dzin med du khyer/ ‘char na chos nyid du ‘char/ grol dus rang grol du ‘gro ba gcig nyams su len pa’o/ /de ni lam phyag rgya chen po’o/

/‘bras bu phyag rgya chen po ni/ /grol bya grol byed dang bral ba/ re dogs dang bral ba/ blo zad chos zad ‘dzin med zhes pa blo las ‘das pas brjod pa dang bral ba’o/ /de ni ‘bras bu phyag rgya chen po’o/

/’dir gzhi lam ‘bras gsum dbyer med du nyams su len pa’o/ /phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gdams pa/ rje btsun mi la rnal ‘byor gyis mdzad pa’o/ /ithi/ /