rje btsun ras chung pa nas brgyud pa’i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

/rje btsun ras chung pa nas brgyud pa’i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig bzhugs so/

by the 2nd Shamarpa, mkha’ spyod dbang po (1350-1405)

Root text

/phyag rgya chen po la phyag ‘tshal lo/ /sems nyid chos thams cad la yang dag par btsal bas ma rnyed pa ni stong pa’i gshis po/ /rig pa’ rtsal mdangs de dbyer med pa ni sems nyid ldan skyes rnam dag ye shes so/ /de ltar rnam pa gnyid po ‘dis ngo sprad de lus mi sgrim/ dag mi dgag yid mi bcings pa ste tha mal rnam pa gsum la gnas par bya’o/ 1 glod de bzhag rang dgar btang/ thug phrad lam du khyer bste nyams len rnam pa gsum pa gsum dang ma bral bar bya’o/ 2 snang ba mi dgag /thabs lam mi ‘dor/ snying rje mi spang ba ste bogs ‘don rnam pa gsum lam du bya’o// 3 mi re/ mi dogs/ mi ‘dzin pa ste gol/ geg rnam gsum yang yang du gsal gdab par bya’o/ 4 rjes la bla ma la gdung ba bskyed/ kun la dag snang bsgom/ mnyam rjes gtsig (<-gcig?) tu bsre ba ste dam tshig rnam gsum las nam du’ang mi ‘dral bar bya’o/ 5 lhun grub rang bzhag gtad med da lta sgom rnam gsum mthar dbyung ngo/ 6 rgyu ‘bras dbyer med bden na gnyis dbyer med/ ‘khor ‘das dbyer med de dbyer med rnam gsum gdod ma’i gshis zhes mthar phyin pa’o/ 7 de ltar yan las gsum tshan bdun dang ldan pa’i phyag rgya chen po rnam dag ye shes zhes kyang bya/ yan lag bdun ldan zhes kyang bya ste/ mnga’ bdag mee tri pas/ ti phu pa/ badzra ki’ rti/ dpal chen po las byung ba mkha’ spyod pas bris so/ /manga lam bha ba tu//

With hyperlinks

sample by Erik. Notice that I had the hyphens replaced, made a slight spell check.

/phyag rgya chen po la phyag 'tshal lo/ /sems nyid chos thams cad la yang dag par btsal bas ma rnyed pa ni

  1. stong pa'i gshis so/ /rig pa'i rtsal mdangs de dbyer med pa ni sems nyid lhan skyes rnam dag ye shes so/ /de ltar rnam pa gnyis po 'dis ngo sprad de lus mi sgrim/ ngag mi dgag yid mi bcings ste tha mal rnam pa gsum la gnas par bya'o/
  2. glod de bzhag rang dgar btang/ thug phrad lam du khyer ba ste nyams len rnam pa gsum dang ma bral bar bya'o/
  3. snang ba mi dgag /thabs lam mi 'dor/ snying rje mi spang ba ste bogs 'don rnam pa gsum lam du bya'o//
  4. mi re/ mi dogs/ mi 'dzin pa ste gol/ geg rnam gsum yang yang du gsal gdab par bya'o/
  5. rjes la bla ma la gdung ba bskyed/ kun la dag snang bsgom/ mnyam rjes gtsig (<-gcig?) tu bsre ba ste dam tshig rnam gsum las nam du'ang mi 'dral bar bya'o/
  6. lhun grub rang bzhag gtad med da lta sgom rnam gsum mthar dbyung ngo/
  7. rgyu 'bras dbyer med bden gnyis dbyer med/ 'khor 'das dbyer med de dbyer med rnam gsum gdod ma'i gshis zhes mthar phyin pa'o/

de ltar yan lag gsum tshan bdun dang ldan pa'i phyag rgya chen po rnam dag ye shes zhes kyang bya/ yan lag bdun ldan zhes kyang bya ste/ mnga' bdag mE tri pas/ ti phu pa/ badzra ki' rti/ dpal chen po las byung ba mkha' spyod pas bris so/ /manga lam bha ba tu//