Je Gampopa Sungbum

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Revision as of 22:49, 13 January 2006 by SherabDrime (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"sgam po pa gsung 'bum", Kargyud Sungrab edition, 1982.

rje sgam po pas mdzad pa'i te lo nā ro'i rnam thar, sgam po pa, 1: 1-21

rje mar pa dang rje btsun mi la'i rnam thar, sgam po pa, 1: 23-42

chos kyi rje dpal ldan sgam po pa chen po'i rnam par thar pa yid bzhin gyi nor bu rin po che khyab snyan pa'i ba dan thar pa rin po che'i rgyan gyi mchog, spyan snga chos rje, 1: 43-303

tshogs chos bkra shis phun tshogs, sgam po pa, 1: 305-342

mgon po zla 'od gzhon nus mdzad pa'i tshogs chos legs mdzes ma, sgam po pa, 1: 343-487

chos rje dwags pa lha rje'i gsung tshogs chos yon tan phun tshogs, sgam po pa, 1: 489-547

tshogs chos mu tig phreng ba, sgam po pa, 2: 1-55

rje dwags po rin po che'i tshogs chos chen mo, sgam po pa, 2: 57-121

chos rje dwags po lha rje'i gsung khrid chos mu tig tsar la brgyus pa, sgam po pa, 2: 123-161

rje dwags po lha rje'i gsung dmar khrid gsang chen bar do'i dmar khrid 'pho ba'i dmar khrid zhal gdams dang bcas pa, sgam po pa, 2: 163-228

rje dwags po lha rjes mdzad pa'i phyag rgya chen po rdo rje ye shes dbang dang phag mo'i gzhung mdo dang bcas pa, sgam po pa, 2: 229-249

rje dwags po lha rje'i gsung sgros / snyan brgyud gsal ba'i me long, sgam po pa, 2: 251-286

rje dwags po lha rje'i gsung / snyan brgyud brjed byang ma, sgam po pa, 2: 287-315

rje dwags po lha rje'i gsung zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa, sgam po pa, 2: 317-385

chos rje dwags po lha rje'i gsung phyag rgya chen po gsal byed kyi man ngag, sgam po pa, 2: 387-405

chos rje dwags po lha rje'i gsung phyag rgya chen po bsam gyis mi khyab pa'i sgom rim, sgam po pa, 2: 407-439

chos rje dwags po lha rje'i gsung snying po don gyi gdams pa phyag rgya chen po'i 'bum tig, sgam po pa, 2: 441-479

chos rje dwags po lha rje'i gsung phyag rgya chen po'i rtsa ba la ngo sprod pa zhes kyang bya snang ba lam khyer gyi rtog pa cig chog ces kyang bya phyag rgya chen po gnyug ma mi gyur ba ces kyang bya, sgam po pa, 2: 481-509

chos rje dwags po lha rje'i gsung / snying po'i ngo sprod don dam gter mdzod, sgam po pa, 3: 1-39

chos rje dwags po lha rje'i gsung / rnam rtog don dam gyi ngo sprod, sgam po pa, 3: 41-75

chos rje dwags po lha rje'i gsung / sgrub pa snying gi ngo sprod, sgam po pa, 3: 77-111

chos rje dwags po lha rje'i gsung / mdo sngags kyi sgom don bsdus pa, sgam po pa, 3: 113-148

chos rje dwags po lha rje'i gsung / sgros du ma sgrigs pa, sgam po pa, 3: 149-175

chos rje dwags po lha rje'i gsung / bslab gsum rnam bzhag la sogs pa, sgam po pa, 3: 177-245

chos rje dwags po lha rje'i gsung / gnas lugs gnyis kyi man ngag dang go cha gnyis kyi man ngag, sgam po pa, 3: 247-343

chos rje dwags po lha rje'i gsung / bka' tshoms dang phyag rgya chen po lnga ldan / lam mchog rin chen phreng ba / chos bzhi mdor bsdus / nyams len mdor bsdus / gnad kyi gzer gsang / zhal gdams gsang mdzod ma / ḍoṃ bhi pa'i gtum mo / 'khrul 'khor gyi gtum mo / bar do'i gdams pa / 'pho ba'i gdams rnams, sgam po pa, 3: 345-450

chos rje dwags po lha rje'i gsung / bstan bcos gros 'debs bdud rtsi 'phreng ba dang dre bzhi rtsad gcod, sgam po pa, 3: 451-487

zla 'od gzhon nus mdzad pa'i bcud bsdus, sgam po pa, 3: 489-523