Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/zungs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
< Steinert App Dictionaries‎ | 50-NegiSkt
Revision as of 23:30, 28 July 2021 by Jeremi (talk | contribs) (CSV import Negi part 5)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
zungs
* kri. ( 'dzin ityasyā vidhau) gṛhyatām — ba da ra yi gling 'gro la/ /rab tu spro ba yongs su zungs// badaradvīpayātrāyāmutsāhaḥ parigṛhyatām a.ka.59ka/6.65; gṛhṇātu — mi'am ci mo 'khod pa yi/ /dbus nas rang gi dga' ma zungs// kinnarīṇāṃ sthitāṃ madhye gṛhāṇa nijavallabhām a.ka.116ka/64.327; udgṛhṇātu — dge slong dag rtags zungs shig udgṛhṇīta bhikṣavo nimittam vi.va.160kha/1.49;