Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/zur chag

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
< Steinert App Dictionaries‎ | 50-NegiSkt
Revision as of 23:30, 28 July 2021 by Jeremi (talk | contribs) (CSV import Negi part 5)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
zur chag
apabhraṃśaḥ, bhāṣā/vāṅmayaviśeṣaḥ — ba lang rdzi la sogs pa'i tshig/ /snyan ngag la zur chag ces gnas/ /bstan bcos rnams las legs sbyar las/ /gzhan pa zur chag nyid du brjod// ābhīrādigiraḥ kāvyeṣvapabhraṃśa iti sthitiḥ śāstre tu saṃskṛtādanyadapabhraṃśatayoditam kā.ā.319kha/1.36; tha mal pa dang zur chag pa dang 'gro lding ba dang an dra'i skad bzhin no// prākṛtāpabhraṃśadramiḍāndhrādibhāṣāvat vā.nyā.347kha/103; gang gi rang bzhin de dag kyang/ /legs sbyar de bzhin rang bzhin dang/ /zur chag 'dren ma zhes pa ste/ /rnam pa bzhi ru mkhas pas gsungs// tadetadvāṅmayaṃ bhūyaḥ saṃskṛtaṃ prākṛtaṃ tathā apabhraṃśaśca miśraṃ cetyāhurāptāścaturvidham kā.ā.319kha/1.32; dra.tshig zur chag med pa/