Difference between revisions of "upaya"

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
m (Test out more markup into dictionary)
 
Line 1: Line 1:
//[[shes rab kyi pha rol tu phyin pa]] [[brgyad stong pa]]/ [[bam po]] [[gnyis pa]]/
+
#redirect [[Upaya]]
 
 
[[de nas]] tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces smras so/ /de'i phyir tshe dang ldan pa rab 'byor gyis ji skad smras pa'i don bdag gis shes pa de ltar na byang chub sems dpa' yang skye ba med pa yin no/
 
 
 
 
 
/tshe dang ldan pa rab 'byor gal te yang [[byang chub sems dpa']] yang skye ba med pa yin na byang chub sems dpa' dka' ba sbyad pa spyod pa'am sems can rnams kyi phyir sdug bsngal gang yin pa de dag nyams su myong ba'i don du spro ba yang ci zhig yod/ de skad ces smras pa dang / tshe dang ldan pa rab 'byor gyis tshe @16b dang ldan pa sh'a ri'i bu la 'di skad ces smras so/
 
 
 
/tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu kho bo ni byang chub sems dpa' sems
 
dpa' chen po dka' ba spyad pa spyod par mi 'dod do/ /gang zhig
 
dka' ba'i 'du shes kyis spyod pa de ni byang chub sems dpar yang
 
mi 'gyur te/ de ci'i phyir zhe na/
 
 
 
tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu dka' ba'i 'du shes bskyed nas ni
 
sems can gzhal du med grangs med pa'i don bya bar mi nus so/
 
/'on kyang bde ba'i 'du shes nyid du byas nas de sems can thams
 
cad la mar 'du shes pa dang par 'du shes pa dang bur 'du shes pa
 
dang bu mor 'du shes
 
 
 
bskyed par byas shing/ de bzhin du skyes pa dang bud med dag la
 
'du shes de dag byas nas/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po
 
byang chub sems dpa'i spyad pa spyod do/ /de bas na byang chub
 
sems dpa' sems dpa' chen pos sems can thams cad la mar
 
 
 
'du shes pa dang bar 'du shes pa dang bur 'du shes pa dang bu
 
mor 'du shes pa dang bdag nyid kyi bar du yang 'du shes bskyed
 
par bya ste/ ji ltar bdag ni thams cad nas thams cad rnam pa
 
thams cad du thams cad sdug bsngal thams cad las thar bar bya ba
 
de bzhin du sems can
 
 
 
thams cad thams cad nas thams cad rnam pa thams cad du sdug
 
bsngal thams cad las thar bar bya'o zhes de ltar sems can thams
 
cad la yang 'du shes bskyed par bya ste/ bdag gis sems can 'di
 
dag thams cad yongs su mi gtang ngo/ /bdag gis sems can 'di
 
 
 
dag thams cad sdug bsngal gyi phung po dpag tu med pa las thar
 
bar bya'o/ /bdag gi lus brgyar gtubs kyang chung du na 'di dag
 
la bdag gis gnad sems kyang mi bskyed do snyam du/ de ltar byang
 
chub sems dpa' sems dpa' chen pos sems bskyed par bya'o/ /gal te
 
sems bskyed par bya'o/ /gal te sems
 
 
 
can de ltar gnas na dka' ba byed pa'i 'du shes su spyod pa ma
 
yin no/ /dka' ba byed pa'i 'du shes su gnas pa ma yin no/ /tshe
 
dang ldan pa sh'a ri'i bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems
 
dpa' chen pos ci nas kyang bdag ni thams cad nas thams cad rnam
 
pa thams cad du
 
 
 
@17a */ /thams cad med cing mi dmigs pa de bzhin du chos thams
 
cad thams cad nas thams cad rnam pa thams cad du thams cad med
 
cing mi dmigs pa de ltar sems bskyed par bya zhing de ltar nang
 
dang phyi'i chos thams cad la 'du shes bskyed par bya'o/ /gal te
 
sems
 
 
 
de ltar spyod na dka' ba'i 'du shes can du spyod ba ma yin dka'
 
ba'i 'du shes can du gnas ba ma yin no/ /tshe dang ldan pa sha'
 
ri'i bus gang yang 'di skad du byang chub sems dpa' yang skye ba
 
med pa yin no zhes smras pa ni de de bzhin no tshe dang ldan pa
 
sh'a ri'i bu de de bzhin te/
 
 
 
byang chub sems dpa' ni skye ba med ba'o/ /sh'a ri'i bus smras
 
pa/ tshe dang ldan pa rab 'byor yang ci byang chub sems dpa' nyid
 
skye ba med dam 'on te byang chub sems dpa'i chos rnams kyang
 
skye ba med/ rab 'byor gyis smras pa/ tshe dang ldan pa sha' ri'i
 
bu byang chub sems dpa'i
 
 
 
chos rnams kyang skye ba med do/ /sh'a ri'i bus smras pa/ tshe
 
dang ldan ba rab 'byor yang ci byang chub sems dpa'i chos rnams
 
kho na skye ba med dam 'on te thams cad mkhyen pa nyid kyang
 
skye ba med/ rab 'byor gyis smras ba/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i
 
bu thams cad mkhyen pa nyid kyang skye
 
 
 
ba med do/ /sh'a ri'i bus smras pa/ tshe dang ldan pa rab 'byor
 
yang ci thams cad mkhyen pa nyid kho na skye ba med dam 'on te
 
thams cad mkhyen pa nyid kyi chos rnams kyang skye ba med/ rab
 
'byor gyis smras pa/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu thams cad
 
mkhyen pa nyid kyi chos rnams
 
 
 
kyang skye ba med do/ /sh'a ri'i bus smras pa/ tshe dang ldan pa
 
rab 'byor yang ci thams cad mkhyen pa'i chos rnams kho na skye
 
ba med dam 'on te so so'i skye bo yang skye ba med/ rab 'byor
 
gyis smras pa/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu so so'i skye bo
 
yang skye ba med do/ /sh'a ri'i bus
 
 
 
smras pa/ tshe dang ldan pa rab 'byor yang ci so so'i skye bo
 
nyid skye ba med dam/ 'on te so so'i skye bo'i chos rnams kyang
 
skye ba med/ rab 'byor gyis smras ba/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i
 
bu so so'i skye bo'i chos rnams kyang skye ba med do/ /de skad
 
ces smras pa dang/ tshe dang ldan
 
 
 
@17b pa sh'a ri'i bus tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces
 
smras so/ /tshe dang ldan pa rab 'byor gal te byang chub sems
 
dpa' yang skye ba med byang chub sems dpa'i chos rnams kyang
 
skye ba med thams cad mkhyen pa nyid kyang skye ba med thams cad
 
mkhyen pa nyid kyi chos rnams
 
 
 
kyang skye ba med so so'i skye bo yang skye ba med so so'i skye
 
po'i chos rnams kyang skye ba med pa yin na/ tshe dang ldan pa
 
rab 'byor 'o na byang chub sems dpa' sems dpa' chen thams cad
 
mkhyen pa nyid rjes su thob pa yin nam/ de skad ces smras pa
 
dang/ tshe dang ldan pa rab
 
 
 
'byor gyis tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu la 'di skad ces smras
 
so/ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu kho bo ni ma skyes pa'i chos
 
la thob bar mi 'dod la mngon par rtogs par yang ma yin te/ ma
 
skyes pa'i chos kyis thob pa ma skyes pa 'thob par yang mi 'gyur
 
ro/ /sh'a ri'i bus smras pa tshe
 
 
 
dang ldan pa rab 'byor yang cim skyes pa'i chos kyis thob pa
 
skyes pa 'thob par 'gyur ram/ 'on te skyes pa'i chos kyis thob
 
pa ma skyes pa 'thob par 'gyur/ rab 'byor gyis smras pa/ tshe
 
dang ldan pa sh'a ri'i bu yang cim skyes pa'i chos skyes ba yin
 
nam/ 'on te ma skyes pa'i
 
 
 
chos ma skyes ba nyid yin/ sh'a ri'i bus smras pa/ tshe dang ldan
 
pa rab 'byor yang ci skye ba'i chos nyid mi skye ba yin nam 'on
 
te mi skye ba'i chos mi skye ba yin/ rab 'byor gyis smras pa/
 
tshe dang ldan ba sh'a ri'i bu skye ba'i chos sam mi skye pa'i
 
chos zhes smra bar mi spobs so/ /sh'a ri'i
 
 
 
bus smras pa/ tshe dang ldan pa rab 'byor khyod kyis skye ba med
 
pa yang smra bar mi spobs sam/ rab 'byor gyis smras pa/ tshe dang
 
ldan pa sh'a ri'i bu skye ba med pa nyid rjod pa yin la tshe dang
 
ldan pa sh'a ri'i bu skye ba med pa nyid so sor snang ba yin no/
 
/tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu skye ba med pa nyid
 
 
 
spobs pa yin te/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu de kho na bzhin
 
du shin tu so sor snang ba nyid do/ /de skad ces smras pa dang
 
tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces smras so/ /tshe dang
 
ldan pa rab 'byor ni chos ston pa'i nang na mchog tu gzhag par
 
bya'o/ /de ci'i
 
 
 
@18a */ /phyir zhe na/ 'di ltar gnas brtan tshe dang ldan ba rab
 
'byor ni gang dang gang nyid la yongs su dri ba byas pa de dang
 
de nyid la nges par 'byung bar 'gyur zhing chos nyid las kyang
 
mi gyo la chos nyid de dang 'gal bar yang mi byed do/ /de skad
 
ces smras pa dang tshe dang
 
 
 
ldan pa rab 'byor gyis tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu la 'di skad
 
ces smras so/ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu bcom ldan 'das kyi
 
nyan thos mi gnas pa'i chos can rnams kyi chos nyid ni 'di yin
 
te de dag ni gang dang gang nyid la yongs su dri ba byas pa de
 
dang de nyid la nges par 'byung bar 'gyur
 
 
 
zhing chos nyid dang 'gal bar yang mi byed la chos nyid las
 
kyang mi 'da'o/ /de ci'i phyir zhen/ 'di ltar yang chos thams
 
cad mi gnas pa'i phyir ro/ /de skad ces smras pa dang tshe dang
 
ldan pa sh'a ri'i bus tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces
 
smras so/ /tshe dang ldan pa
 
 
 
rab 'byor legs so legs so/ /byang chub sems dpa' sems dbang chen
 
po rnams kyi chos thams cad la mi gnas pa'i pha rol tu phyin pa
 
'di gang yin/ rab 'byor gyis smras pa/ tshe dang ldan pa sh'a
 
ri'i bu shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyid ni theg pa thams
 
cad chos thams
 
 
 
cad la mi gnas pa'i phyir chos thams cad la mi gnas pa'i pha rol
 
tu phyin pa yin no/ /de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen
 
po gang shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo 'di ltar bshad
 
cing 'di ltar bstan pa dang 'di ltar nye bar bstan pa la sems
 
zhum par mi 'gyur
 
 
 
ba dang nem nur du mi 'gyur pa dang rmongs par mi 'gyur ba dang
 
/ sems gzhan du mi 'gyur na byang chub sems dpa' sems dpa' chen
 
po de ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i gnas pa 'dis gnas
 
shing yid la byed pa 'di dang ma bral ba yin no zhes rig par
 
bya'o/ /de nas
 
 
 
tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di
 
skad ces smras so/ /tshe dang ldan pa rab 'byor byang chub sems
 
dpa' sems dpa' chen po shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i gnas
 
pas gnas pa gang yin pa de ci ltar yid la byed pa dang ma bral
 
bar 'gyur/ tshe dang
 
 
 
@18b ldan pa rab 'byor gal te byang chub sems dpa' sems dpa'
 
chen po yid la byed pa dang ma bral ba yin na/ de lta na ni de
 
shes rab kyi pha rol tu phyin ba'i gnas pa dang bral bar 'gyur
 
zhing/ tshe dang ldan ba rab 'byor gal te yang byang chub sems
 
dpa' sems dpa' chen po shes rab
 
 
 
kyi pha rol tu phyin pa la gnas pa dang ma bral na de lta na ni
 
de yid la byed pa de dang bral bar 'gyur ro/ /tshe dang ldan pa
 
rab 'byor gal te yang byang chub sems dpa' sems dpa' chan po yid
 
la byed pa dang ma bral yang shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i
 
gnas pa dang ma bral pa nyid
 
 
 
du 'gyur na de lta yin du zin na sems can thams cad kyang shes
 
rab kyi pha rol tu phyin pa'i gnas pa dang ma bral bar 'gyur te/
 
de ci'i phyir zhe na/ sems can thams cad kyang yid la byed ba
 
dang ma bral bar gnas so/ /de skad ces smras pa dang tshe dang
 
ldan pa rab 'byor gyis tshe dang ldan pa
 
 
 
sh'a ri'i bu la 'di skad ces smras so/ /tshe dang ldan pa sh'a
 
ri'i bu legs so legs so/ /'on kyang khyod la yang klan kar ?
 
'gyur te/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus ni don 'di nyid yang
 
dag pa'i tshig tu brjod par yang yongs su gzung ba yin no/ /de
 
ci'i phyir zhe na/ tshe dang ldan pa sh'a
 
 
 
ri'i bu sems can ngo bo nyid med pas na yid la byed pa ngo bo
 
nyid med par rig par bya'o/ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu sems
 
can dngos po med pas na yid la byed pa dngos po med par rig par
 
bya'o/ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu sems can dben pas na yid
 
la byed pa dben par rig
 
 
 
par bya'o/ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu sems can bsam gyis mi
 
khyab bas na yid la byed ba bsam gyis mi khab par rig par bya'o/
 
/tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu sems can mngon par rdzogs par
 
byang ma chub pas na yid la byed pa mngon par rdzogs par byang
 
ma chub par rig par bya'o/ /
 
 
 
tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu sems can yang dag pa ji lta ba ma
 
yin pa'i don du mngon par rdzogs par byang chub bas na yid la
 
byed pa yang dag pa ji lta ba ma yin pa'i don du mngon par
 
rdzogs par byang chub par rig par bya'o/ /tshe dang ldan ba sh'a
 
ri'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen
 
 
 
@19a */ /po ni de lta bu'i ngo bo'i yid la byed pa 'di dang gnas
 
par 'dis gnas par 'dod do/ /'phags pa shes rab kyi pha rol tu
 
phyin pa brgyad stong pa las rnam pa thams cad mkhyen pa nyid
 
kyi spyod pa'i le'u zhes bya ba ste dang po'o// //de'i tshe yang
 
 
 
lha rnams kyi dbang po brgya byin sum cu rtsa gsum gyi ris kyi
 
lha'i bu bzhi khri dang lhan cig tu 'khor de nyid du 'dus te
 
'khod bar gyur to/ /'jig rten skyong ba bzhi yang rgyal chen
 
bzhi'i ris kyi lha'i bu nyi khrir bcas pa dang / mi mjed kyi
 
bdag po tshangs pa yang tshangs ris kyi lha'i bu khrir
 
 
 
bcas pa dang / gnas gtsang ma'i lha'i bu lnga stong yang 'khor
 
de nyid du 'dus te 'khor bar gyur te/ lha rnams kyi rang gi las
 
kyi rnam bar smin ba las skyes ba'i 'od gang yin pa de thams cad
 
kyang sangs rgyas kyi mthu dang sangs rgyas kyi gzi brjid dang
 
sangs rgyas kyi byin gyi rlabs
 
 
 
kyis zil gyis mnan to/ /de nas lha rnams kyi dbang po brgya byin
 
gyis tshe dang ldan pa gnas brtan rab 'byor la 'di skad ces smras
 
so/ /'phags pa rab 'byor lha'i bu stong phrag mang po 'khor 'dir
 
'dus te 'khod ba 'di rnams 'phags pa rab 'byor las byang chub
 
sems dpa' sems
 
 
 
dpa' chen po rnams kyi shes rab kyi pha rol tu phyin pa la nye
 
bar bstan pa dang gdams pa dang rjes su bstan ba nyan par 'dod
 
na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po des ci ltar shes rab
 
kyi pha rol tu phyin pa la gnas par bya ci ltar bslab par bya ci
 
ltar rnal 'byor du bya/ gnas
 
 
 
brtan rab 'byor gyis smras pa/ kO shi ka de'i phyir sangs
 
rgyas kyi mthu dang sangs rgyas kyi gzi brjid dang sangs rgyas
 
kyi byin gyi rlabs kyis nye bar bstan par bya ste/ lha'i bu gang
 
dag gis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu
 
sems ma bskyed pa de dag gis sems bskyed
 
 
 
par bya'o/ /gang dag yang dag pa nyid du nges pa la zhugs pa de
 
dag ni bla na med ba yang dag bar rdzogs pa'i byang chub tu sems
 
bskyed pa'i skal ba med do/ /de ci'i phyir zhe na/ de dag gis
 
'khor ba'i rgyun las mtshams bcad bas de dag yang dang yang du
 
'khor zhing bla na med pa
 
 
 
@19b yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed ba'i
 
skal pa med do/ /'on kyang gal te de dag gis kyang bla na med pa
 
yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed na de dag la
 
yang rjes su yi rang bar bya'o/ /kho bo ni de dag gi dge ba la
 
bar chad mi byed de khyad par du
 
 
 
'phags pa'i chos rnams las ches khyad par du 'phags pa'i chos
 
rnams la lhag par dmigs par bya'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis
 
tshe dang ldan pa rab 'byor la bka' stsal ba/ rab 'byor legs so
 
legs so/ /khyod byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams
 
 
 
la spro ba skyed pa gang yin pa ni rab 'byor yang khyod legs so/
 
/de skad ces bka' stsal pa dang bcom ldan 'das la tshe dang ldan
 
pa rab 'byor gyis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag
 
gis ni bcom ldan 'das kyi bka' drin gzo bar bgyi ste bka' drin
 
mi
 
 
 
gzo bar mi bgyi'o/ /de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das ji
 
ltar sngon gyi de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par
 
rdzogs pa'i sangs rgyas rnams kyi drung du bcom ldan 'das sngon
 
byang chub sems dpar gyur pa nyid kyis bdag cag rnams kyi don du
 
byang chub kyi phyir tshangs
 
 
 
par spyad pa spyod pa na nyan thos gang dag gis pha rol tu phyin
 
pa rnams la gdams shing rjes su bstan te/ de la bcom ldan 'das
 
kyis spyad pas bla na med pa'i ye shes bskyed pa de bzhin du/
 
bcom ldan 'das bdag cag gis kyang byang chub sems dpa' sems dpa'
 
chen po rnams
 
 
 
rjes su yongs su gzung bar bgyi zhing rjes su yongs su bskor par
 
bgyi'o yang dag par yongs su gzung bar gyi zhing yang dag par
 
yongs su bskor bar yang bgyi'o/ /de ci'i slad du zhes na/ bcom
 
ldan 'das 'di la bdag cag gis kyang byang chub sems dpa' sems
 
dpa' chen po
 
 
 
rnams rjes su yongs su bzung zhing rjes su yongs su bskor ba
 
dang yang dag par yongs su bzung zhing yang dag par yongs su
 
bskor bas myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang
 
chub mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /de nas tshe
 
dang ldan pa rab 'byor gyis lha
 
 
 
@20a */ /rnams kyi dbang po brgya byin la smras pa/ kO shi ka
 
de'i phyir legs bar rab tu nyon la yid la zung shig dang / ji
 
ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos shes rab kyi pha
 
rol tu phyin pa la gnas par bya ba ngas khyod la bshad par
 
bya'o/ /kO shi ka byang chub
 
 
 
sems dpa' sems dpa' chen pos stong pa nyid la gnas pas shes rab
 
kyi pha rol tu phyin pa la gnas par bya ste/ kO shi ka de'i
 
phyir byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos go cha chen po pa
 
gos par 'gyur bar bya'o/ /gzugs la gnas par mi bya'o/ /tshor ba
 
la ma
 
 
 
yin 'du shes la ma yin 'du byed rnams la ma yin rnam par shes pa
 
la gnas par mi bya'o/ /mig la gnas par mi bya'o gzugs la gnas
 
par mi bya'o/ /mig gi rnam par shes pa la gnas par mi bya'o/
 
/mig gi 'dus te rig pa la gnas par mi bya'o mig gi 'dus te reg
 
 
 
pa las byud ba'i tshor ba la gnas par mi bya'o/ /de bzhin du rna
 
ba dang sna dang lce dang lus dang yid la gnas bar mi bya'o/
 
/sgra dang dri dang ro dang reg dang chos rnams dang / rna ba'i
 
rnam par shes pa nas yid kyi rnam bar shes pa'i bar dang yid kyi
 
'dus te reg pa dang / yid kyi 'dus
 
 
 
te reg pa las byung ba'i tshor ba'i bar la gnas bar mi bya'o/
 
/sa'i khams la gnas bar mi bya'o/ /chu'i khams dang me'i khams
 
dang rlung gi khams dang nam mkha'i khams dang rnam par shes
 
pa'i khams la gnas par mi bya'o/ /dran pa he bar gzhag pa la
 
gnas par mi bya'o//
 
 
 
yang dag par spong ba dang rdzu 'phrul gyi rkang pa dang dbang
 
po dang stobs dang byang chub kyi yan lag dang lan la gnas par
 
mi bya'o/ /rgyun tu zhugs pa'i 'bras bu la gnas par mi bya'o/
 
/lan cig phyir 'ong ba'i 'bras bu dang phyir mi 'ong ba'i 'bras
 
bu dang dgra bcom pa nyid la gnas
 
 
 
par mi bya'o/ /rang sangs rgyas nyid la gnas par mi bya'o/
 
/sangs rgyas nyid la gnas par mi bya'o/ /de ltar na gzugs so
 
zhes gnas par mi bya'o/ /de ltar na tshor ba'o zhes bya ba dang
 
'du shes so zhes bya ba dang 'du byed rnams so zhes bya ba dang
 
de ltar na rnam par shes pa'o
 
 
 
@20b zhes gnas par mi bya'o/ /de ltar na mig go zhes bya ba nas
 
yid kyi 'dus te reg pa las byung ba'i tshor pa'o zhes bya ba'i
 
bar du gnas par mi bya'o/ /de ltar na sa'i khams so zhes bya ba
 
nas rnam par shes pa'i khams so zhes bya ba'i bar du gnas par mi
 
bya'o/ /de ltar na
 
 
 
dran ba nye bar gzhag pa'o zhes gnas par mi bya'o/ /de ltar na
 
yang dag par spong ba dang rdzu 'phrul gyi rkang pa dang dbang
 
po dang stobs dang byang chub kyi yan lag rnams so zhes bya ba
 
dang de ltar na lam gyi yan lag go zhes gnas par mi bya'o/ /de
 
ltar na rgyun tu zhugs pa'i 'bras
 
 
 
bu'o zhes gnas par mi bya'o/ /de ltar na lan cig phyir 'ong ba'i
 
'bras bu'o zhes bya ba dang de ltar na phyir mi 'ong ba'i 'bras
 
bu'o zhes bya ba dang de ltar na dgra bcom pa'o zhes gnas par mi
 
bya'o/ /de ltar na rang sangs rgyas so zhes gnas par mi bya'o/
 
/de ltar na sangs rgyas so
 
 
 
zhes gnas par mi bya'o/ /gzugs rtag pa dang mi rtag pa'o zhes
 
gnas par mi bya'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du
 
byed rnams dang rnam par shes pa rtag pa dang mi rtag pa'o zhes
 
gnas par mi bya'o/ /gzugs bde ba dang sdug bsngal ba'o zhes gnas
 
par mi bya'o/ /
 
 
 
de bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du byed rnams dang rnam
 
par shes pa bde ba dang sdug bsngal ba'o zhes gnas par mi bya'o/
 
/gzugs stong pa dang mi stong pa'o zhes gnas par mi bya'o/ /de
 
bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du byed rnams dang rnam par
 
shes pa stong pa dang mi
 
 
 
stong pa'o zhes gnas par mi bya'o/ /gzugs bdag dang bdag med
 
ba'o zhes gnas par mi bya'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du shes
 
dang 'du byed rnams dang rnam par shes pa bdag dang bdag med
 
pa'o zhes gnas par mi bya'o/ /gzugs sdug pa dang mi sdug ba'o
 
zhes
 
 
 
gnas par mi bya'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du
 
byed rnams dang rnam par shes pa sdug pa dang mi sdug pa'o zhes
 
gnas par mi bya'o/ /gzugs stong pa'o zhes nye bar dmigs pas gnas
 
par mi bya'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du byed
 
rnams dang rnam
 
 
 
@21a */ /bar shes pa stong pa'o zhes nye bar dmigs pas gnas par
 
mi bya'o/ /rgyun tu zhugs pa'i 'bras bu 'dus ma byas kyis rab tu
 
phye ba'o zhes gnas bar mi bya'o/ /de bzhin du lan cig phyir
 
'ong ba'i 'bras bu dang phyir mi 'ong ba'i 'bras bu dang phyir
 
mi 'ong ba'i 'bras bu dang dgra bcom pa nyid 'dus
 
 
 
ma byas kyis rab tu phye ba'o zhes gnas par mi bya'o/ /rang
 
sangs rgyas nyid 'dus ma byas kyis rab tu phye ba'o zhes gnas
 
par mi bya'o/ /sangs rgyas nyid 'dus ma byas kyis rab tu phye
 
ba'o zhes gnas par mi bya'o/ /rgyun tu zhugs pa sbyin pa'i gnas
 
so zhes bya bar gnas par
 
 
 
mi bya'o/ /rgyun tu zhugs pa re ltar thogs na srid pa lan bdun
 
pa'o zhes gnas par mi bya'o/ /lan cig phyir 'ong ba sbyin pa'i
 
gnas so zhes gnas par mi bya'o/ /lan cig phyir 'ong ba yongs su
 
mthar ma phyin pa'i phyir 'jig rten 'dir lan cig phyir 'ongs nas
 
sdug bsngal mthar byed
 
 
 
par 'gyur ro zhes gnas par mi bya'o/ /phyir mi 'ong ba sbyin
 
pa'i gnas so zhes gnas par mi bya'o/ /phyir mi 'ong pa 'jig rten
 
'dir phyir mi 'ong bar de nyid du yongs su mya ngan las 'da'o
 
zhes gnas par mi bya'o/ /dgra bcom pa nyid spyin pa'i gnas so
 
zhes gnas par mi bya'o/ /
 
 
 
dgra bcom pa 'di nyid du phung po'i lhag ma ma lus par mya ngan
 
las 'das pa'i dbyings su yongs su mya ngan las 'das par 'gyur ro
 
zhes gnas par mi bya'o/ /rang sangs rgyas sbyin pa'i gnas so
 
zhes gnas par mi bya'o/ /rang sangs rgyas ni nyan thos kyi sa
 
las 'das nas sangs rgyas
 
 
 
kyi sa ma thob par yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur ro zhes
 
gnas par mi bya'o/ /sangs rgyas ni sbyin pa'i gnas so zhes gnas
 
par mi bya'o/ /sangs rgyas ni so so'i skye po'i sa las 'das pa
 
dang nyan thos kyis las 'das pa dang rang sangs rgyas kyi sa las
 
'das nas gzhal
 
 
 
du med grangs med pa'i sems can rnams kyi don mdzad de/ gzhal du
 
med grangs med ba'i sems can bye pa khrag khrig brgya stong
 
yongs su mya ngan las bzlas/ gzhal du med grangs med pa'i sems
 
can rnams nyan thos dang rang sangs rgyas dang yang dag par
 
rdzogs pa'i sangs rgyas
 
 
 
@21b su nges par mdzad cing sangs rgyas kyi sa la bzhugs te
 
sangs rgyas kyi mdzad pa mdzad nas phung bo'i lhag ma med pa'i
 
mya ngan las 'das pa'i dbyings su sangs rgyas kyi yongs su mya
 
ngan las 'da' bas yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur ro zhes
 
des 'di ltar yang gnas par mi
 
 
 
bya'o/ /de nas tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu 'di snyam du sems
 
te/ gal te sangs rgyas ni so so'i skye bo'i sa las 'das pa dang
 
nyan thos kyi sa las 'das pa dang rang sangs rgyas kyi sa las
 
'das nas gzhal du med grangs med pa'i sems can rnams kyi don
 
mdzad de/ gzhal du
 
 
 
med grangs med pa'i sems can bye ba khrag khrig brgya stong
 
yongs su mya ngan las bzlas/ gzhal du med grangs med pa'i sems
 
can rnams nyan thos dang rang sangs rgyas dang yang dag par
 
rdzogs pa'i sangs rgyas su nges par mdzad cing sangs rgyas kyi
 
sa la bzhugs te sangs rgyas kyi
 
 
 
mdzad pa mdzad nas phung pa'i lhag ma med pa'i mya ngan las 'das
 
pa'i dbyings su sangs rgyas kyi mya ngan las 'da' las yongs su
 
mya ngan las 'da' bar 'gyur ro zhes des 'di ltar yang gnas par
 
mi bya na des yang ci ltar 'di la gnas par bya ci ltar bslab par
 
bya snyam pa dang /
 
 
 
de nas sangs rgyas kyi mthus tshe dang ldan pa rab 'byor gyis tshe
 
dang ldan pa sh'a ri'i bu'i sems kyi rtog pa sems kyis shes nas
 
tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu la 'di skad ces smras so/ /tshe
 
dang ldan pa sh'a ri'i bu de ji snyam du sems de bzhin gshegs pa
 
dgra bcom pa yang dag par rdzogs
 
 
 
pa'i sangs rgyas ci zhig la gnas/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus
 
smras pa tshe dang ldan ba rab 'byor de bzhin gshegs pa dgra bcom
 
pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ni ci la yang gnas pa ma
 
yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa
 
yang dag
 
 
 
par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi thugs ni shin tu mi gnas pa ste
 
de ni 'dus byas kyi khams la yang mi gnas la 'dus ma byas kyi
 
khams la yang mi gnas te de las bzhengs ba yang ma yin no/ /de
 
nas tshe dang ldan pa rab 'byor gyis tshe dang ldan pa sh'a ri'i
 
bu la 'di skad ces smras so/ /
 
 
 
@22a */ /tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu de bzhin du byang chub
 
sems dpa' sems dpa' chen pos 'di lta bu nyid gnas sar bya zhing
 
'di ltar bslab par bya ste/ ci ltar de bzhin gshegs ba dgra bcom
 
pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 'ga' zhig la gnas pa ma
 
yin
 
 
 
zhing mi gnas pa yang ma yin la mi 'thun par gnas pa ma yin
 
zhing mi 'thun par mi gnas pa yang ma yin pa de bzhin du gnas
 
par bya'o snyam pa dang / de bzhin gshegs pa'i gnas bci lta ba
 
de bzhin du gnas par bya'o snyam zhing de bzhin du bslab par
 
bya'o snyam pa dang / de bzhin
 
 
 
gshegs pa'i gnas pa ci lta ba de bzhin du gnas na mi gnas pa'i
 
tshul gyis shes par gnas pa yin no snyam du 'dis de ltar bslab
 
par bya'o/ /'di la byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de
 
ltar gnas par bya zhing de bzhin du bslab par bya ste/ de ltar
 
slob
 
 
 
pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni shes rab kyi pha
 
rol tu phyin pa'i gnas pa 'dis gnas shing yid la byed pa 'di
 
dang ma bral ba yin no/ /de nas 'khor de'i nang nas lha'i bu kha
 
cig 'di snyam du sems par gyur te/ gnod sbyin rnams kyi gnong
 
sbyin gyi skad dang
 
 
 
gnod sbyin gyi skra dang gnod sbyin gyi tshig dang gnod sbyin gyi
 
gtam du byas pa dang gnod sbyin gyi rab tu brjod pa gang yin pa
 
de dag smras pa ni shes par rung gi /gnas brtan rab 'byor gang
 
'chad pa dang rab tu rjod pa dang ston pa dang nye bar ston pa
 
'di ni shes par yang mi rung ngo snyam
 
 
 
mo/ /de nas tshe dang ldan pa rab 'byor gyis sangs rgyas kyi
 
mthus lha'i bu de dag gi sems kyi rtog pa'i ngo bo nyid de lta
 
bu sems kyis yongs su shes nas lha'i bu de dag la smras pa/
 
lha'i bu dag shes bar mi rung shes par mi rung zhes bya ba de ni
 
'di ltar 'di la cung zad kyang smos pa
 
 
 
med de/ 'di la cung zad kyang thos pa med do/ /de nas lha'i bu
 
de dag yang 'di snyam sems bar gyur te/ e ma'o 'phags pa rab
 
'byor 'dis ni gsal bar byed bar 'gyur ro e ma'o 'phags ba rab
 
'byor 'dis ni gsal bar byed par 'gyur te/ 'phags pa rab 'byor ni
 
 
 
@22b ring ba bas kyang ches ring du 'jug pa 'phags pa rab 'byor
 
ni phrab bas kyang ches phra ba zab pa bas kyang ches zab par
 
'jug pas ston cing 'chad do snyam mo/ /de nas yang sangs rgyas
 
kyi mthus tshe dang ldan pa rab 'byor gyis lha'i bu de dag gi
 
sems kyi rtog pa sems kyis shes nas
 
 
 
lha'i bu de dag la 'di skad ces smras so/ /lha'i bu dag de lta
 
bas na gang rgyun tu zhugs pa'i 'bras bu thob par 'dod pa dang
 
rgyun tu zhugs pa'i 'bras bu la gnas par 'dod pa des bzod pa 'di
 
la ma rten par mi 'grub bo/ /de bzhin du sbyar te gang lan cig
 
phyir 'ong ba'i 'bras bu thob
 
 
 
par 'dod pa dang lan cig phyir 'ong ba'i 'bras bu la gnas par
 
'dod pa dang / gang phyir mi 'ong ba'i 'bras bu thob par 'dod pa
 
dang phyir mi 'ong ba'i 'bras bu la gnas par 'dod pa dang / gang
 
dgra bcom pa nyid thob par 'dod pa dang dgra bcom pa nyid la
 
gnas par 'dod pa dang /
 
 
 
gang rang byang chub thob par 'dod pa dang rang byang chub la
 
gnas par 'dod pa des bzod pa 'di la ma rten par mi 'grub bo/
 
/gang bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob par
 
'dod cing bla na med ba yang dag par rdzogs pa'i byang chub la
 
gnas par 'dod pa des bzod
 
 
 
pa 'di la ma rten par mi 'grub bo/ /de nas yang lha'i bu de dag
 
'di snyam du sems te/ 'phags pa rab 'byor 'di la chos nyan pa
 
rang bzhin ci lta bu zhig btsal bar bya snyam pa dang / de nas
 
sangs rgyas kyi mthus tshe dang ldan pa rab 'byor gyis lha'i bu
 
de dag gi sems kyi rtog pa
 
 
 
sems kyis shes nas lha'i bu de dag la smras pa/ lha'i bu dag kho
 
bo la chos nyan pa ni sgyu ma dang sprul pa lta bu dag btsal bar
 
bya'o/ /de ci'i phyir zhen/ 'di ltar de dag ni nyan par mi 'gyur
 
mngon du byed par mi 'gyur ro/ /de nas lha'i bu de dag gis tshe
 
dang ldan pa rab 'byor
 
 
 
la 'di skad ces smras so/ /'phags pa rab 'byor yang ci sems can
 
de dag sgyu ma lta bu yin gyi de dag sgyu ma ni ma yin nam/ de
 
skad ces smras pa dang tshe dang ldan pa rab 'byor gyis lha'i bu
 
de dag la 'di skad ces smras so/ /lga'i bu dag sems can de dag
 
ni sgyu ma lta bu lha'i bu dag sems
 
 
 
@23a */ /can de dag ni rmi lam lta bu ste/ lha'i bu dag de ltar
 
na sgyu ma dang sems can dag ni gnyis su med de gnyis su byar
 
med do/ /de ltar na rmi lam dang sems can dag ni gnyis su med de
 
gnyis su byar med do/ /lha'i bu dag chos thams cad kyang sgyu ma
 
lta bu rmi lam
 
 
 
lta bu'o/ /rgyun tu zhugs pa yang sgyu ma lta bu rmi lam lta
 
bu'o/ /rgyun tu zhugs pa'i 'bras bu yang sgyu ma lta bu rmi lam
 
lta bu'o/ /de bzhin du lan cig phyir 'ong ba dang lan cig phyir
 
'ong ba'i 'bras bu dang / phyir mi 'ong ba dang phyir mi 'ong
 
pha'i 'bras bu dang/ dgra bcom pa yang sgyu
 
 
 
ma lta bu rmi lam lta bu'o/ /dgra bcom pa nyid kyang sgyu ma lta
 
bu rmi lam lta bu'o/ /rang sangs rgyas kyang sgyu ma lta bu rmi
 
lam lta bu'o/ /rang sangs rgyas nyid kyang sgyu ma lta bu rmi
 
lam lta bu'o/ /yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyang sgyu
 
ma lta bu rmi lam lta bu'o/ /yang dag par
 
 
 
rdzogs pa'i sangs rgyas nyid kyang sgyu ma lta bu rmi lam lta
 
bu'o/ /de nas lha'i bu de dag gis tshe dang ldan pa rab 'byor la
 
'di skad ces smras so/ /'phags pa rab 'byor yang dag par rdzogs
 
pa'i sangs rgyas kyang sgyu ma lta bu rmi lam lta bu'o/ /zhes
 
zer ram yang dag par rdzogs pa'i sangs
 
 
 
rgyas nyid kyang sgyu ma lta bu rmi lam lta bu'o zhes zer ram/
 
rab 'byor gyis smras pa/ lha'i bu dag mya ngan las 'das pa yang
 
sgyu ma lta bu rmi lam lta bur smran chos gzhan lta ci smos/
 
lha'i bu de dag gis smras pa/ 'phags pa rab 'byor mya ngan las
 
'das pa yang sgyu ma lta bu rmi lam lta bu'o
 
 
 
zhes zer ram/ tshe dang ldan pa rab 'byor gyis smras pa/ lta'i bu
 
dag bdag ni gal te mya ngan las 'das pa las khyad par du 'phags
 
pa'i chos gzhan zhig yod kyang de yang sgyu ma lta bu rmi lam
 
lta bu'o zhes smra'o/ /lha'i bu dag de ltar na sgyu ma dang mya
 
ngan las 'das pa 'di ni gnyis su med
 
 
 
de gnyis su byar med do/ /de ltar na rmi lam dang mya ngan las
 
'das pa 'di ni gnyis su med de gnyis su byar med do/ /de nas tshe
 
dang ldan ba sh'a ri'i bu dang tshe dang ldan pa gang po byams
 
ma'i bu dang tshe dang ldan pa lto rings chen po dang tshe dang
 
ldan pa k'a ty'a yan chen po dang tshe dang ldan pa 'od
 
 
 
@23b srung chen po dang nyan thos chen po gzhan dag gis byang
 
chub sems dpa' stong phrag du ma dang thabs cig tu tshe dang ldan
 
pa gnas brtan rab 'byor la 'di skad ces smras so/ /tshe dang ldan
 
pa rab 'byor shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ltar bstan pa
 
'di la su dag yang dag par 'dzin par
 
 
 
'gyur/ de nas tshe dang ldan pa kun dga' bos gnas brtan de dag la
 
'di skad ces smras so/ /tshe dang ldan pa dag phyir mi ldog ba'i
 
byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams sam/ lta ba phun
 
sum tshogs pa'i gang zag rnams sam/ dgra bcom pa zag pa zad pa
 
 
 
gang yin pa de dag shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ltar
 
bstan pa 'di la yang dag par 'dzin par 'gyur ro/ /de nas tshe
 
dang ldan pa rab 'byor gyis gnas brtan de dag la 'di skad ces
 
smras so/ /tshe dang ldan bdag shes rab kyi pha rol tu phyin pa
 
'di ltar bshad pa 'di la yang dag
 
 
 
par 'dzin pa su yang mi 'byung ngo/ /de ci'i phyir zhe na/ 'di
 
ltar 'di la ches gang yang ma smos chos gang yang yongs su snang
 
bar ma byas/ chos gang yang ma bzhag go / /de bas na ci ltar 'di
 
la chos gang yang ma smos chos gang yang yongs su snang bar ma
 
byas chos gang yang ma bzhag pa de
 
 
 
bzhin du shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ltar bstan pa 'di
 
la yang dag par 'dzin ba gang yang mi 'byung ngo/ /de nas lha
 
rnams kyi dbang po brgya byin 'di snyam du sems te/ 'phags pa
 
rab 'byor gyis de ltar chos kyi rnam grangs 'di bstan pa la bdag
 
gis kyang mchod pa'i don du 'di ltar me
 
 
 
tog dag mngon par sprul te 'phags pa rab 'byor la mngon par gtor
 
to snyam mo/ /de nas lha rnams kyi dbang po brgya byin gyis de'i
 
tshe me tog dag mngon par sprul nas tshe dang ldan pa rab 'byor la
 
mngon par gtor to/ /de nas gnas brtan tshe dang ldan pa rab 'byor
 
lha rnams kyi dbang po brgya byin
 
 
 
la rjes su brjod pa'i phyir 'di snyam du sems te/ yang 'di ltar
 
lha rnams kyi dbang po brgya byin gyis mngon par gtor ba'i me
 
tog 'di dag ni bdag gis sngon chad sum cu rtsa gsum lha'i gnas
 
na yang yod par ma mthong ste/ me tog 'di dag ni sprul pa'o/
 
/'di ltar lha rnams kyi dbang pos
 
 
 
@24a */ /mngon par gtor ba'i me tog 'di dag ni shing dang gel ba
 
dang 'khri shing las skyes pam yin gyi yid las byung ba'i me tog
 
go snyam pa dang / de nas lha rnams kyi dbang po brgya byin gyis
 
tshe dang ldan pa rab 'byor gyi sems kyi rtog pa sems kyis shes
 
nas tshe dang ldan pa rab
 
 
 
'byor la 'di skad ces smras so/ /'phags pa rab 'byor me tog 'di
 
dag ni ma skyes pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ yid las skyes pa'i
 
me tog ni gang yang med de shing dang gel ba dang 'khri shing
 
las skyes pa yang ma yin no/ /de nas tshe dang ldan pa rab 'byor
 
gyis lha rnams kyi dbang po
 
 
 
brgya byin la 'di skad ces smras so/ /kO shi ka gang khyod
 
'di skad du me tog 'di dag ni ma skyes pa ste/ me tog 'di dag ni
 
yid las skyes pa ma yin shing dang gel pha dang 'khri shing las
 
skyes pa yang ma yin no zhes zer na/ kO shi ka gang ma skyes
 
ba de ni mi tog ma yin no/ /de nas
 
 
 
lha rnams kyi dbang po brgya byin 'di snyam du sems te/ e ma'o
 
'phags ba rab 'byor ni shes rab zab ste ming dang tshig tu btags
 
bde yang ston la de dang yang 'gal bar yang mi byed/ de nyid
 
kyang gsal bar byed cing de nyid kyang nye bar ston to snyam mo/
 
/de nas lha rnams kyi dbang po brgya
 
 
 
byin gyis tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces smras so/
 
/'phags pa rab 'byor de de bzhin no de de bzhin te/ 'phags pa
 
rab 'byor ci skad du nye bar ston pa de bzhin du byang chub sems
 
dpa' sems dpa' chen po rnams kyis 'di la bslab par bya'o/ /de
 
skad ces smres pa dang /
 
 
 
tshe dang ldan pa rab 'byor gyis lha rnams kyi dbang po brgya
 
byin la 'di skad ces smras so/ /kO shi ka de de bzhin no de
 
de bzhin te/ de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos 'di
 
la bslab par bya'o/ /kO sha ka byang chub sems dpa' sems dpa'
 
chen po de ltar slob na rgyun
 
 
 
tu zhugs pa'i 'bras bu la mi slob bo/ /lan cig phyir 'ong ba'i
 
'bras bu la mi slob phyir mi 'ong ba'i 'bras bu la mi slob dgra
 
bcom pa nyid la mi slob bo/ /rang sangs rgyas nyid la mi slob
 
sangs rgyas nyid la mi slob ste/ gangs 'di dag la mi slob pa de
 
ni sangs rgyas nyid dang thams cad
 
 
 
@24b mkhyen pa nyid la slob bo/ /gang sangs rgyas nyid dang
 
thams cad mkhyen pa nyid la slob pa de ni sangs rgyas kyi chos
 
gzhal du med grangs med pa la slob bo/ /gang sangs rgyas kyi
 
chos gzal du med grangs med pa la slob pa de ni gzugs 'phel bar
 
bya ba dang 'grib par bya ba'i phyir mi slob
 
 
 
bo` de bzhin du de tshor ba lam yin 'du shes la la yin 'du byed
 
rnams la ma yin de rnam par shes pa 'phel bar bya ba dang 'grib
 
par bya ba'i phyir mi slob bo/ /gang gzugs 'phel bar bya ba dang
 
'grib par bya ba'i phyir mi slob pa dang gang tshor ba la ma yin
 
'du shes la ma yin 'du
 
 
 
byed rnams la ma yin gang rnam par shes pa 'phel bar bya ba dang
 
'grib par bya ba'i phyir mi slob pa de na gzugs yongs su gzung
 
ba dang dor bar bya ba'i phyir mi slob bo/ /de bzhin du de tshor
 
ba la ma yin 'du shes la ma yin 'du byed rnams la ma yin de rnam
 
par shes pa yongs su
 
 
 
gzung ba dang dor bar bya ba'i phyir mi slob bo/ /chos 'ga' zhig
 
yongs su gzung ba'i phyir yang mi slob ste/ skye ba'i phyir mi
 
slob nub pa'i phyir mi slob bo/ /gang chos 'ga' zhig yongs su
 
gzung ba'i phyir mi slob cing skye ba'i phyir mi slob nub pa'i
 
phyir mi slob pa de ni thams cad mkhyen pa
 
 
 
nyid kyang yongs su gzung ba'i phyir mi slob cing skye ba'i
 
phyir mi slob bub pa'i phyir mi slob ste/ de ltar slob pa'i
 
byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni thams cad mkhyen pa
 
nyid la slob cing thams cad mkhyen pa nyid la nges par 'byung
 
bar 'gyur ro/ /de nas tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus tshe
 
 
 
dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces smras so/ /tshe dang ldan
 
pa rab 'byor byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang chos
 
'ga' zhig yongs su gzung ba'i phyir mi slob cing skye ba'i phyir
 
mi slob nub pa'i phyir mi slob ba de ni thams cad mkhyen pa nyid
 
kyang yongs su gzung ba'i phyir mi slob
 
 
 
cing skye ba'i phyir mi slob/ nub pa'i phyir mi slob na/ tshe
 
dang ldan pa rab 'byor de ltar slob pa'i byang chub sems dpa'
 
sems dpa' chen po thams cad mkhyen pa nyid la slob cing thams
 
cad mkhyen pa nyid la nges par 'byung bar 'gyur ram/ tshe dang
 
ldan pa rab 'byor gyis smras pa/ tshe dang
 
 
 
@25a */ /ldan pa sh'a ri'i bu de de bzhin no de de bzhin te/ tshe
 
dang ldan pa sh'a ri'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po
 
gang chos 'ga' zhig yongs su gzung ba'i phyir mi slob cing skye
 
ba'i byir mi slob nub pa'i phyir mi slob ba de ni thams cad
 
mkhyen pa nyid kyang yongs
 
 
 
su gzung ba'i phyir mi slob cing skye ba'i phyir mi slob nub
 
pa'i phyir mi slob sangs rgyas kyi chos rnams kyang yongs su
 
gzung ba'i phyir mi slob cing skye ba'i phyir mi slob nub pa'i
 
phyir mi slob ste/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu de ltar slob
 
pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni thams
 
 
 
cang mkhyen pa nyid la slob cing thams cad mkhyen pa nyid la
 
nges par 'byung bar 'gyur ro/ /de nas lha rnams kyi dbang bo
 
brgya byin gyis tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu la 'di skad ces
 
smras so/ /'phags pa sh'a ri'i bu byang chub sems dpa' sems dpa'
 
chen pos shes rab kyi pha rol tu phyin pa
 
 
 
gang las btsal bar bya/ sh'a ri'i bus smras pa/ kO shi ka
 
byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos shes rab kyi pha rol tu
 
phyin pa ni tshe dang ldan pa rab 'byor gyi le'u las btsal bar
 
bya'o/ /de skad ces smras pa dang / lha rnams kyi dbang po brgya
 
byin gyis tshe dang ldan pa sh'a ri'i bu
 
 
 
la 'di skad ces smras so/ /'phags pa sha' ri'i bu 'di ltar
 
'phags pa rab 'byor shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'chad pa
 
gang yin pa 'di su'i mthur rig bar bya 'di su'i byin gyi rlabs
 
su rig par bya/ tshe dang ldan pa sh'a ri'i bus smras pa/ kO
 
shi ka tshe dang ldan pa rab 'byor shes rab kyi pha
 
 
 
rol tu phyin pa 'chad pa gang yin pa 'di ni de bzhin gshegs pa'i
 
mthur rig par bya/ 'di ni de bzhin gshegs pa'i byin gyi rlabs su
 
rig par bya'o/ /de nas tshe dang ldan pa rab 'byor gyis lha rnams
 
kyi dbang po brgya byin la 'di skad ces smras so/ /kO shi ka
 
gang 'di skad du 'phags pa
 
 
 
rab 'byor gang shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'chad pa gang
 
yin pa 'di su'i mthur rig par bya 'di su'i byin gyi rlabs su rig
 
par bya 'di su'i byin gyi rlabs su rig par bya zhes zer ba ni
 
kO shi ka bdag shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'chad pa gang
 
yin pa 'di ni de bzhin gshegs ba'i mthur rig par bya'o/ /'di ni
 
de bzhin
 
 
 
@25b gshegs pa'i byin gyi rlabs su rig par bya'o/ /kO shi ka
 
gang yang 'di skad du byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos
 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa gang las btsal bar bya zhes zer
 
ba ni/ /kO shi ka byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos
 
shes rab kyi pha rol tu
 
 
 
phyin pa gzugs las btsal bar mi bya gzugs las gzhan du yang
 
btsal par mi bya'o/ /de bzhin du tshor ba las ma yin 'du shes las
 
ma yin 'du byid rnams las ma yin rnam par shes pa las btsal bar
 
mi bya rnam pa shes pa las gzhan du yang btsal bar mi bya'o/ /
 
 
 
de ci'i phyir zhe na/ kO shi ka 'di ltar gzugs ni shes rab
 
kyi pha rol tu phyin pa ma yin/ gzugs las gzhan na yang shes rab
 
kyi pha rol tu phyin pa med do/ /de bzhin du tshor ba ma yin 'du
 
shes ma yin 'du byed rnams ma yin rnam par shes pa shes rab kyi
 
pha rol tu phyin pa ma yin
 
 
 
rnam par shes pa las gzhan na yang shes rab kyi pha rol tu phyin
 
pa med do/ /de skad ces smras pa dang / lha rnams kyi dbang po
 
brgya byin gyis tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces smras
 
so/ /'phags pa rab 'byor 'di lta ste/ shes rab kyi pha rol tu
 
phyin pa 'di ni pha
 
 
 
rol tu phyin pa chen po'o/ /'phags pa rab 'byor 'di lta ste shes
 
rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni tshad ma med pa'i pha rol tu
 
phyin pa'o/ /'phags pa rab 'byor 'di lta ste shes rab kyi pha
 
rol tu phyin pa 'di ni tshad med pa'i pha rol tu phyin pa'o/
 
/'phags pa rab 'byor 'di lta
 
 
 
ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha
 
rol tu phyin pa'o/ /gnas brtan rab 'byor gyis smras ba de de
 
bzhin no kO shi ka de de bzhin te kO shi ka 'di lta ste
 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa chen po'o/ /kO shi ka 'di
 
lta ste shes rab kyi pha rol
 
 
 
tu phyin pa 'di ni tshad ma med pa'i pha rol tu phyin pa'o/
 
/kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di
 
ni tshad med pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /kO shi ka 'di lta
 
ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha
 
rol tu phyin pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ gzugs che ba'i
 
 
 
@26a */ /phyir kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu
 
phyin pa 'di ni pha rol tu phyin pa chen po'o/ /de bzhin du tshor
 
ba dang 'du shes dang 'du byed rnams dang rnam par shes pa che
 
ba'i phyir kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin
 
pa 'di ni pha rol tu phyin pa chen po'o/
 
 
 
gzugs tshad ma med pa'i phyir kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi
 
pha rol tu phyin pa 'di ni tshad ma med pa'i pha rol tu phyin
 
pa'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du byed rnams
 
dang rnam par shes pa tshad ma med pa'i phyir kO shi ka 'di lta
 
ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni tshad ma
 
 
 
med pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /gzugs tshad med pa'i phyir kO
 
shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni tshad
 
med pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /de bzhin du tshor ba dang 'du
 
shes dang 'du byed rnams dang rnam par shes pa tshad med pa'i
 
phyir kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu
 
 
 
phyin pa 'di ni tshad med pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /gzugs
 
mtha' yas pa'i phyir kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol
 
tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /de
 
bzhin du tshor ba dang 'du shes dang 'du byed rnams dang rnam par
 
shes pa mtha' yas pa'i phyir kO shi
 
 
 
ka 'di lta ste shes rab kyi pa rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas
 
pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /kO shi ka de bzhin du pha rol tu
 
phyin pa chen po zhes bya bar mdon par chags par mi byed de/ de
 
bzhin du tshad ma med pa'i pha rol tu phyin pa zhes bya ba dang
 
de bzhin du tshad med pa'i pha rol tu phyin
 
 
 
pa zhes bya ba dang de bzhin du mtha' yas pa'i pha rol tu phyin
 
pa'o zhes mngon par chags par mi byed do/ /kO shi ka de lta
 
bas na 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni pha
 
rol tu phyin pa chen po'o/ /'di ni tshad ma med pa'i pha rol tu
 
phyin pa'o/ /'di ni tshang med pa'i pha rol tu phyin
 
 
 
pa'o/ /kO shi ka 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/
 
/kO shi ka dmigs pa mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab
 
kyi pha rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin
 
pa'o/ /kO shi ka sems can mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes
 
rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni
 
 
 
@26b mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /kO shi ka yang ci
 
ltar na dmigs pa mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi
 
pha rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa
 
yin zhe na/ /kO shi ka 'di ltar chos thams cad kyi thog ma dang
 
dbus dang tha ma mi dmigs te de bas na
 
 
 
kO shi ka 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni
 
mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa ste/ kO shi ka rnam grangs
 
'dis dmigs pa mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha
 
rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu pyin pa'o/
 
/kO shi ka gzhan yang gang gi phyir 'di
 
 
 
ltar chos thams cad mtha' yas mu med de de rnams kyi thog ma 'am
 
dbus sam tha ma yang mi dmigs te/ de bas na kO shi ka 'di lta
 
ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha
 
rol tu phyin pa'o/ /de ci'i phyir zhen/ kO shi ka gzugs kyi
 
thog ma 'am dbus sam tha
 
 
 
ma yang mi dmigs so/ /kO shi ka de bzhin du tshor ba dang 'du
 
shes dang 'du byed rnams dang rnam par shes pa'i thog ma 'am
 
dbus sam tham yang mi dmigs te/ kO shi ka rnam grangs 'dis
 
kyang dmigs pa mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha
 
rol tu phyin pa 'di ni
 
 
 
mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /kO shi ka gzhan yang
 
sems can mtha' yas mu med do/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can la
 
thog ma 'am dbus sam tha ma yang mi dmigs so/ /kO shi ka de bas
 
na sems can mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha
 
rol tu
 
 
 
phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /de nas
 
lha rnams kyi dbang po brgya byin gyis tshe dang ldan pa rab
 
'byor la 'di skad ces smras so/ /'phags pa rab 'byor ji ltar na
 
sems can mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha rol
 
tu phyin ba 'di ni mtha' yas
 
 
 
pa'i pha rol tu phyin pa yin/ gnas brtan rab 'byor gyis smras
 
pa/ kO shi ka bgrang ba dang mi ldan pa 'am bgrang ba mang pos
 
sems can mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha rol
 
tu phyin pa 'di/ mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa yin no/
 
/brgya byin gyis smras pa/
 
 
 
@27a */ /'phags pa rab 'byor 'o na ci ltar sems can mtha' yas
 
pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di
 
mtha' yas pa'i pha rol tu phyin ba zhes bya/ gnas brtan rab
 
'byor gyis smras pa/ kO shi ka 'di ji snyam du sems 'di lta ste
 
sems can sems
 
 
 
can zhes bya ba 'di chos gang gi tshig bla dags yin/ brgya byin
 
gyis smras pa/ 'phags pa rab 'byor 'di lta ste sems can sems can
 
zhes bya ba 'di ni chos kyi tshig bla dgas kyang ma yin chos med
 
pa'i tshig bla dgas kyang ma yin te ming du btags pa 'di ni blo
 
bur du byung ba'o//
 
 
 
ming du btags pa 'di ni dngos po med pa'o/ /ming du btags pa 'di
 
ni bdag gi ba med pa'o/ /'di lta ste sems can sems can zhes ming
 
du btags pa 'di ni dmigs su med pa'o/ /gnas brtan rab 'byor gyis
 
smras pa/ kO shi ka 'di ji snyam du sems 'di la sems
 
 
 
can du yongs su brtan par byas pa gang yang yod dam/ brgya byin
 
gyis smras pa/ 'phags pa rab 'byor de ni a yin no/ /rab 'byor
 
gyis smras pa/ kO shi ka gang la sems can yongs su bstan par
 
byas ba 'ga' zhig med pa de la sems can mtha' yas pa yod dam/
 
 
 
kO shi ka gal te de bzhin gshegs pa dgra bcom ba yang dag par
 
rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bskal pa gang ga'i klung gi bye ma
 
snyed du yang bzhugs te mtha' las 'das ba rnam par rig par byed
 
pa'i dbyangs dang gsung dbyangs zab mos sems can sems can zhes
 
tshig tu
 
 
 
brjod du zin kyang de la sems can gang yang skyes pa 'am skye
 
bar 'gyur ba 'am skye ba 'am 'gag pa 'am 'gag par 'gyur ba 'am
 
'gag pa yod dam/ brgya byin gyis smras pa/ 'phags pa rab 'byor
 
de ni ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can thog ma nas dag
 
pa'i
 
 
 
phyir dang thog ma nas yongs su dag pa'i phyir ro/ /rab 'byor
 
gyis smras pa/ kO shi ka rnam grangs 'dis kyang 'di ltar sems
 
can mtha' yas pa'i phyir 'di lta ste shes rab kyi pha rol tu
 
phyin pa 'di ni mtha' yas pa'i pha rol tu phyin pa'o/ /kO shi
 
ka de ltar yang sems can mtha'
 
 
 
@27b yas pa'i phyir shes rab kyi pha rol tu phyin pa mtha' yas
 
par rig par bya'o/ /de nas dbang po dang bcas pa'i lha rnams
 
dang tshangs ba dang bcas pa dang skye dgu'i bdag po dang bcas pa
 
dang drang srong dang bcas pa dang skyes pa dang bud med kyi
 
tshogs dang bcas pa rnams kyis lan
 
 
 
gsum du ched du brjod pa ched du brjod de/ e ma'o chos e ma'o
 
chos e ma'o chos rnams kyi chos nyid de bzhin gshegs pa 'byung
 
ba gang yin pa de ni 'phags pa gnas brtan rab 'byor gyis legs
 
par smras pas brjod cing bstan te bshad la rab tu bzhag go/
 
/bcom
 
 
 
ldan 'das deng slan cad bdag cag ni byang chub sems dpa' sems
 
dpa' chen po gang shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di dang ma
 
bral ba dang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang dag
 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i gnas pa 'dis gnas pa 'di ni
 
de bzhin
 
 
 
gshegs pa lags par 'dzin to/ /de nas bcom ldan 'das kyis dbang
 
po dang bcas pa'i lha rnams dang tshangs pa dang bcas pa dang
 
skye dgu'i bdag po dang bcas pa dang drang srong dang bcas pa
 
dang skyes pa dang bud med kyi tshogs de rnams la bka' stsal pa/
 
lha'i bu
 
 
 
dag de de bzhin no de de bzhin te lha'i bu dag gang gi cho rgyal
 
po'i pho brang 'khor na mar me can zhes bya ba'i tshong dus kyi
 
dbus su mar me mdzad de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag
 
par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi drung nang shes rab kyi pha rol
 
tu phyin pa 'di dang ma bral bar
 
 
 
gyur pas/ de'i cho mar me mdzad de bzhin gshegs pa dgra bcom pa
 
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis/ bram ze'i khye'u
 
khyod ma 'ongs pa'i 'dus kyi bskal pa grangs med pa na sh'-kya
 
thub pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par
 
rdzogs pa'i sangs rgyas
 
 
 
rig pa dang rkang par ldan pa bde bar gshegs pa 'jig rten rig pa
 
skyes bu gdul bya'i kha lo sgyur ba bla na med pa lha dang mi
 
rnams kyi ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das su 'gyur ro zhes ba
 
bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu lung bstan
 
to/ /de nas bcom ldan
 
 
 
@28a */ /'das la lha'i bu de dag gis 'di skad ces bcom ldan 'das
 
byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams kyi shes rab kyi
 
pha rol tu phyin pa 'di thams cad mkhyen pa nyid kyi bar du
 
sgrub par byed pa dang rjes su yongs su 'dzin par byed pa ngo
 
mtshar to/ /bde
 
 
 
bar gshegs pa shin tu ngo mtshar to zhes gsol to/ /'phags pa shes
 
rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa las brgya byin gyi
 
le'u zhes bya ste gnyis pa'o//
 

Latest revision as of 17:58, 4 March 2006

Redirect to: