Five male Buddhas

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
(Redirected from Five Buddhas)
Jump to navigationJump to search

1) Buddha Akshobhya
2) Buddha Ratnasambhava
3) Buddha Amitabha
4) Buddha Amoghasiddhi
5) Buddha Vairochana