Sadhana of Avalokiteshvara with 1,000 Eyes and Hands