Gateway to Knowledge Vol. 3 in Wylie

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

theg pa la mkhas pa ni,
theg pa zhes bya ba 'dis btegs nas rang 'bras la 'jog par byed pa ste lam la gtso bor brjod mod, 'dis 'degs pa lam gyi theg pa dang, 'dir 'degs pa 'bras bu'i theg pa zhes rnam grangs gnyis su yang gsungs so,,
theg pa de'i dbye ba la lha dang mi'i theg pa dang tshangs pa'i theg pa ste mtho ris kyi theg pa gnyis dang, nyan rang byang sems kyi theg pa ste byang grol gyi theg pa gsum dang lngar gsung pa'i,
lha mi'i theg pa ni rgyu 'bras la yid ches pa yang dag pa'i lta ba la brten nas dge bcu spyod pas lha dang mi'i skye ba dang bde ba 'grub par byed pa'o,,
tshangs pa'i theg pa ni bsam gtan la brten nas tshad med bzhi bsgom pas tshangs pa'i 'jig rten du skye ba sogs khams gong ma bsam gzugs kyi 'bras bu 'grub par byed pa'o,,
de dag ni gnas skabs mngon mtho'i rten bsgrub pa tsam las gtan du thar pa'i gnas ma yin pas 'jig rten pa yin zhing 'das pa'i lam gyi rten tsam yin no,,
'jig rten las 'das pa'i theg pa la nyan rang byang sems kyi theg pa gsum gsungs pa'i, dang po gnyis theg dman dang, tha ma theg pa chen po yin no,,
de la nyan thos kyi theg pa pa'i gang zag ni 'khor ba'i skyon dang myang 'das kyi yon tan gzhan las thos pa'i sgo nas 'khor ba la yid dbyungs shing gzhan don la mi spro ba rang nyid gcig pu zhi ba'i go 'phang du nges par 'byung ba la gzhol bas rigs dang mos pa rgya chung ba yin la, de'i lam la de dag gi theg pa zhes bya ste,
de yang gzhi tshul khrims la gnas nas thos bsam bsgom pa'i shes rab la sbyor bar byed pa ste, 'dod pa chung zhing chog shes pa ma chags 'phags pa'i rigs la gnas pa des lus 'du 'dzi dang sems rnam rtog las bsring ba gnyis dang ldan par lam bsgoms par byed pa yin la,
de yang thog mar 'dod chags shas che na mi sdug pa dang, rnam rtog shas che na dbugs 'byin rngub la sems 'dzin pa tsam gyi spyod pa rnam sbyong gi dmigs pa sngon du btang nas zhi gnas grub par gyur pa na, dran pa nyer bzhag bzhi bsgom par byed de, lus la sogs pa'i dngos po 'di dag la gang zag gi bdag gi ngo bo med pa, chos thams cad gang zag gi bdag des stong pa, mi rtag pa sdug bsngal ba'i rnam par yid la byas pas gong nas gong du yang dag par spong ba bzhi sogs 'byung ste tshogs sbyor gyi lam bgrod nas,
mthong lam du gang zag gi bdag med pa gtso bor gyur pa'i bden bzhi'i don mngon sum mthong la, sgom lam sa dgus nyon mongs rnams rim gyis spang nas khams gsum kun du sbyor ba'i nyon mongs pa thams cad spang bas 'khor ba las gtan du ldog par byed pa ste,
mdor na lam lngar rang lam gyi byang phyogs so bdun bsgom pas gnas skabs su rgyun zhugs sogs gsum gyi 'bras bu dang, mthar 'bras dgra bcom pa'i go 'phang mngon du byed pa'o,,
slob pa dang mi slob pa'i lam de dag tu shes pa bcu 'byung ste, chos shes dang, rjes shes dang, kun rdzob shes pa, pha rol sems shes, sdug bsngal shes pa sogs bzhi, zad pa shes pa, mi skye ba shes pa'o, ,
de yang chos shes ni 'dod pa'i sdug kun shes pa, rjes shes khams gong ma'i de gnyis shes pa, zag bcas sogs shes pa gang zhig shes pa gzhan dgu po min pa thams cad kun rdzob shes pa, pha rol gyi sems shes pa gzhan rgyud shes pa, 'gog pa sogs bden bzhi shes pa dang, zad mi skye shes pa gong du bshad pa bzhin no,,
shes pa de dag gi dbang gis yon tan gyi khyad par gzhan rnams kyang 'byung ba yin no,,
shes bcu 'di dag sangs rgyas la ni khyad par 'phags pa mnga'o,,
rang sangs rgyas kyi theg pa ni sngon goms pa'i stobs las srid pa tha ma par gyur pa na 'khor 'das kyi skyon yon gzhan gyis bstan pa la mi ltos par rang nyid 'khor ba las yid phyungs te dur khrod sogs su song nas shi ba'i rus gong mthong ba lta bu la 'di ni rga shi zhes bya ste 'di'i rgyu ni skye ba'o zhes sogs rten 'brel lugs 'byung ldog gi tshul rang gi khong du chud par byas nas bden bzhi'i chos nyid rtogs shing,
gang zag gi bdag med dang chos las gzung ba gzugs kyi phyogs thams cad rang bzhin med par rtogs pa'i bdag med phyed gnyis rdzogs pa'i shes rab dang ting nge 'dzin gyis khams gsum gyi kun du sbyor ba rnams spang bar byas te, 'du 'dzi la mi dga' bas sgra med lus kyis chos ston zhing rdzu 'phrul sna tshogs 'gyed pa rang rgyal dgra bcom pa'i 'bras bu mngon du byed pa'o,,
theg pa chen po'i lam ni, theg chen pa'i rigs kyi stobs las bsam pa dang mos pa rgya che ba'i gang zag gang zhig, sems can thams cad kyi don du bla med rdzogs pa'i byang chub tu thugs bskyed nas, bskal pa grangs med par rdzogs smin sbyang ba rgya mtsho lta bu la 'jug par 'dod pa des,
nyams su blang bar bya ba'i lam gyi theg pa ni, bdag med gnyis ka yongs su rdzogs par rtogs pa'i zab pa dang, sa dang lam dang phar phyin sogs tshad med pa'i spyod yul la 'jug pa'i rgya che ba ste de ltar zab pa'i shes rab dang rgya che ba'i thabs mkhas zung du 'jug par sgrub nas, srid zhi la skyon yon du mi rtog par mnyam pa nyid du shes pa'i sgo nas 'bras bu mi gnas pa'i mya ngan las 'das par nges par 'byung bar byed pa yin pas lam mchog tu gyur pa de lta bu la 'jug pa yin no,,
theg pa chen po de ni, theg pa dman pa las dmigs pa sogs chen po bdun gyis 'phags pa ste,
dmigs pa chen po rjod byed byang chub sems pa'i sde snod tshad med pa dang brjod bya zab pa dang rgya che ba'i don mtha' dag la dmigs nas khong du chud par byed pa dang,
sgrub pa chen po rang dang gzhan sems can thams cad kyi don gnyis sgrub par byed ba dang,
ye shes chen po bdag med gnyis ka yongs su rdzogs pa'i dbang gis stong dang snying rje zung du zhugs pa'i spros bral so so rang gis rig par bya ba thob pa dang,
brtson 'grus chen po bskal pa grangs med pa gsum la sogs par rdzogs smin sbyang ba la 'jug pa dang,
thabs la mkhas pa chen po srid zhir mi gnas pa'i lam la bslab pas sems can yongs su mi gtong zhing rang gi sgom pa'i chos kyang rdzogs par byed pa dang lnga po ni, 'dis 'gro ba lam gyi theg pa'i dbang du byas pa'o,,
yang dag 'grub pa chen po stobs sogs sangs rgyas kyi chos tshad med pa 'grub pa dang,
sangs rgyas kyi phrin las chen po ni 'khor ba ji srid du sems can rnams la phan bde'i phrin las kyi rgyun chad pa med par 'jug pa dang gnyis ni 'dir 'gro ba 'bras bu'i theg pa'i dbang du byas ba'o,,
yang rnam grangs kyi sgo gzhan yang bla na med pa gsum gyis 'phags te,
sgrub pa bla na med pa ni phar phyin bcu po de dag rgya che ba dang rgyun mi chad pa dang yun ring por sems can thams cad kyi don du bsgrub cing phung po lhag med du yang mi zad par sgrub la,
de yang thabs mkhas kyi sgo nas tshegs med pa dang, ting nge 'dzin gyi sgo nas dbang 'byor ba dang, rnam par mi rtog pa'i ye shes kyis bzung bas yongs su dag pa dang, shes rab gsum gyis yang yang yid la byed pa dang, zhi lhag gi sgo nas phyin ci ma log par sgrub pa dang, mtha' gnyis dang bral bar sgrub pa dang, sa bcur gong nas gong du 'phags par sgrub pa'o,,
dmigs pa bla na med pa ni theg pa chen po'i gzhung na ji ltar bstan pa'i sa dang phar phyin sogs rgya che pa'i rnam par bzhag pa thams cad dang, zab pa de bzhin nyid kyi dbyings dang, de gnyis zung 'jug tu sgrub par byed pa'i lam la dmigs nas lam dang sa gong nas gong du khyad par 'phags pa'i sgo nas dmigs par byed pa'o,,
yang dag par 'grub pa bla na med pa ni rigs kyi mthun rkyen tshang bas theg pa chen po'i rigs sad pa 'grub pa nas brtsam ste lam lnga'i yon tan rnams rim gyis 'grub cing mthar sangs rgyas kyi byang chub mchog thob pa dang, byang chub kun tu ston pa'i phrin las rgyun mi chad ba'i bar du 'grub pa ste rgyas par shes 'dod na dbus mtha' rnam 'byed las rtogs par bya'o,,
yang khyad par gsum gyis 'phags te, ched du bya ba'i khyad par sems can gyi sde dang ris chen po'i mchog nyid du gyur pa'i sems chen po ste dmigs ba med pa'i thugs rje chen po'i bdag nyid sangs rgyas kyi thugs rnam par mi rtog pa'i ye shes dang, sgrib gnyis bag chags dang bcas pa spang ba'i spang ba chen po dang, ji lta ji snyed kyi chos kun mngon sum sgrib med du gzigs pa'i rtogs pa chen po ste de gsum thob pa'i ched du theg pa chen po'i lam sgrub pa yin pas de ltar ched du bya ba'i sgo nas 'phags so,,
lam sgrub pa'i khyad par ni dmigs pa tshad med pa dang go cha tshad med pa dang, 'jug pa tshad med pa dang, tshogs tshad med pa dag gi sgo nas zab pa dang rgya che ba'i lam zung 'jug tu sgrub par byed pa'o,,
mthar 'bras la nges par 'byung ba'i khyad par ni, shes rab chen pos srid zhi mnyam nyid du rtogs pa dang, snying rje chen pos sems can gyi don mtha' yas pa phyed par mdzad pa dang, de yang 'bad med lhun grub du mdzad pa gsum ni sems chen po'i khyad par ro,,
rtag chad kyi mtha' las 'das pa dang, theg pa gsum gyi spang rtogs kyi rigs thams cad thob pa ni spang ba chen po'i khyad par ro,,
shes bya'i rnam pa thams cad mngon sum mkhyen pa rtogs pa chen po ste, de ltar ched du bya ba chen po gsum gyi bdag nyid mngon du gyur pa mi slob pa'i 'bras bu sangs rgyas kyi sa de la, lam gyi yul can rgyun mtha'i rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin la brten nas nges par 'byung bar byed pa yin te, rgyas par mngon rtogs rgyan las rtogs par bya zhing 'dir ni theg pa chen po'i gnad man ngag gis bsdus pa yin no,,
theg pa chen po'i lam ni zab cing rgya che ba'i bdag nyid nam mkha' dang rgya mtsho ltar rnam grangs kyi mtha' dpag par dka' ba yin kyang, de'i nyams len mdor bsdus na mi zad pa brgyad cu'i tshul du 'du bas skabs 'dir de nyid bshad par bya ste,
de yang theg chen lam gyi thog mar sems can thams cad kyi don du sangs rgyas thob 'dod kyi sems bskyed pa 'byung ste, 'di theg chen lam gyi yon tan thams cad skyed pa'i rten du gyur pas 'dun pa sa lta bu'i sems bskyed ces bya'o,,
de je bzang du 'phel te snying rje'i yul sems can gyi don byed par 'dod pa dang, ched du bya ba chen po gsum gyi bdag nyid can sangs rgyas nyid thob par 'dod pa dang, de'i rgyu theg pa chen po'i lam sgrub pa la smon cing mi gtong ba'i bsam pa 'gyur ba med pa la bsam pa gser lta bu'i sems bskyed ces bya'o,,
de'i stobs kyis phar phyin rnams nyams su len pa'i 'jug pa lhod pa med pa la sbyor ba zhes bya ste, de ni zla ba yar gyi ngo lta bur gong nas gong du 'phel ba'o,,
de yang gong du 'phel te gzhan don khur khyer dang lam la lhag par slob pa ni lhag bsam zhes bya ste, rang gis bya bar bud shing la me ltar ngang gis 'jug cing mi mthun phyogs nyams par byed pa me lta bu'i sems bskyed do,,
'di bzhi ni tshogs lam gsum dang sbyor lam ste mos spyod kyi sa la'o,,
tshul de dang ldan pas 'jug bya theg chen gyi lam kun bsdu na, phar phyin drug, tshad med bzhi, mngon shes lnga, bsdu dngos bzhi, so so yang dag rig pa bzhi, rton pa bzhi, tshogs gnyis, byang phyogs so bdun, zhi lhag gnyis, gzungs spobs gnyis, sdom bzhi, gcig pus bsgrod pa'i lam, thabs mkhas te don drug po 'di tsam du 'du la gong gi 'dun bsam sbyor ba lhag bsam bzhi dang bcas pas mi zad pa brgyad cu po 'di ni re re la'ang bsam pa dang sbyor ba dang 'bras bu dang yon tan gyi cha mi zad pa ste theg pa chen po'i lam thams cad bsdus pa'i sdom yin no,,
de la pha rol tu phyin pa drug ni sbyin pa nas shes rab kyi bar drug go,,
rang gi bdog pa'i dngos po la ma chags par de gzhan la gtong ba ni sbyin pa ste, de la zang zing dang, chos dang, skyabs kyi sbyin pa gsum du dbye ba yod la, dang po la yo byad sogs sbyin pa la gtong ba dang, bu dang bu mo sogs sbyin pa gtong ba chen po, , rang gi lus srog gtong ba la shin tu gtong ba zhes sogs nang gi dbye ba mang po yod do,,
blang dor gyi gnas la 'jug ldog tshul bzhin byed pa las mi 'da' ba ni tshul khrims te, de la nyes spyod sdom pa, dge ba chos sdud, sems can don byed kyi tshul khrims gsum du dbye ba sogs so,,
cis kyang mi 'khrugs pa'i sgo nas bya dka' ba dang du len pa la bzod pa ni bzod pa ste, de la gnod byed la ji mi snyam du bzod pa, chos phyir dka' spyad sogs sdug bsngal dang len gyi bzod pa, zab mo'i don la mi skrags pa'i bzod pa gsum sogs su dbye'o,,
dge ba'i gnas la spro ba'i sgo nas nan tan gyis 'jug pa ni brtson 'grus te, de la bsam pa ma zhum pa go cha'i brtson 'grus sam gus sbyor gyi brtson 'grus, sbyor ba mi 'gong ba rtag sbyor gyi brtson 'grus, sems can gyi don byed pa dang sangs rgyas kyi chos rdzogs pa la chog mi shes pa'i brtson 'grus dang gsum du dbye ba la sogs pa'i rnam bzhag yod do,,
dmigs pa la sems rtse gcig tu gnas pa ni bsam gtan te, 'di la 'jig rten pa'i bsam gzugs kyi ting nge 'dzin byis pa nyer spyod kyi bsam gtan dang, bsam gzugs la brten pa'i zag med kyi ting nge 'dzin rnams ni don rab 'byed pa'i bsam gtan dang, dpa' 'gro dang, rdo rje lta bu, sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin sogs sangs rgyas byang sems kyi ting nge 'dzin gyi sgo tshad med pa rnams ni de bzhin gshegs pa dgyes pa'i bsam gtan zhes bya'o,,
chos rab tu rnam par 'byed pa ni shes rab yin la, de la thos bsam bsgom pa'i shes rab gsum dang, mnyam bzhag zag med 'jig rten las 'das pa'i shes rab, rjes thob dag pa 'jig rten pa'i shes rab, sems can don byed kyi shes rab gsum dang, gzhan yang 'jig rten pa'i shes rab, 'jig rten las 'das pa'i shes rab gnyis dang, don dam shes pa zab pa'i shes rab, kun rdzob rnams shes pa rgya che ba'i shes rab sogs su dbye ba yod do,,
sbyin pa la sogs pa de dag sbyin po sbyin yul sbyin bya ste 'khor gsum du dmigs pa yod pa 'jig rten pa dang, 'khor gsum mi dmigs pas zin na 'jig rten las 'das pa'i phar phyin du 'gyur zhing, theg chen gyi lam thams cad phar phyin drug po 'dir 'du'o,,
de yang phar phyin re re bzhin rang rang gi mi mthun phyogs ser sna sogs spang ba, grogs mi rtog ye shes kyis zin pa, thabs des yul sems can rnams kyi 'dod pa yongs su rdzogs pa, de'i sgo nas sems can smin par byed pa bzhis theg chen gyi lam du 'gyur ro,,
de dag gi rnam bzhag rgyas pa ni gzhan las shes par bya'o,,
sems bskyed dang mtshungs ldan du gyur pa'i phar phyin de dag ni, sbyin pa nas shes rab kyi bar du rim pa ltar, longs spyod mi zad pa gter lta bu dang, de bzhin du mngon mtho nges legs kyi yon tan rin po che'i 'byung gnas dang, gting nam yang mi 'khrugs pa rgya mtsho dang, phar 'joms shing tshur mi tshugs pa rdo rje dang, g.yo ba med pa ri rab dang, nyon mongs pa'i nad sel ba sman gyi rgyal po lta bu zhes bya'o,,
gzhan yang shes rab khyad par can gyi gnas skabs las, thabs stobs smon lam ye shes bzhir phye bas phar phyin bcur 'gyur te, thabs ni 'og tu thabs mkhas kyi skabs su bshad pa bzhin no,,
stobs ni phar phyin rnams rang rang gi mi mthun phyogs kyis brdzi mi nus pa'i stobs su gyur pa'o,,
smon lam ni smon lam chen po bcu sogs 'dun pa'i smon lam gyi sgo nas don yongs su grub par byed pa'o,,
ye shes ni ji lta ji snyed gyi don ma nor bar rtogs nas rjod byed gsung rab kyi drang nges sogs 'byed pa la yang bshad cing, brjod bya chos kyi dbyings su yul yul can gnyis su med pa'i don rtogs pa ste, mdor na rnam par 'byed pa'i shes rab sems kyis bsdus pa las 'das te ye shes bsam gyis mi khyab par gnas 'gyur ba ste,
blo gros mi zad pa'i mdo las, rnam shes ni mi rtag pa'o, , , ye shes ni rtag pa'o zhes gsungs pa la sogs pa bzhin du shes par bya'o,,
tshad med ba bzhi las, byams pa ni sems can bde ba dang ldan 'dod kyi rnam pa can no,,
snying rje ni sdug bsngal dang bral bar 'dod pa'i rnam pa can no,,
dga' ba ni bde ba dang mi 'bral bar 'dod pa'i rnam pa can no,,
gtang snyoms ni sems can kun la nye ring dang chags sdang med pa'am, yang na snga ma gsum gnas skabs kyi bde ba 'dod pa dang, btang snyoms ni sems can rnams chags sdang dang bral te gtan bde thar pa thob par 'dod pa phan pa'i bsam pa can du yang gsungs so,,
byams sogs 'di dag gi skabs su sems can la dmigs pa, chos la dmigs pa, dmigs pa med pa gsum gyi rnam grangs gsungs pa las, theg pa chen po'i lam thams cad ni dmigs pa med pas khyad par du byas pa yin par rig par bya'o,,
byams sogs 'di dag yul sems can tshad med pa la dmigs pas phan yon tshad med pa dang, bsam gtan gyi sems la brten te 'di bzhi bsgom pas tshangs pa'i 'jig rten gyi bde 'bras thob par byed cing tshangs pa chen po'ang 'di bzhi la rtag tu gnas pas na tshangs pa'i gnas pa bzhi zhes bya la,
de bzhis rim pa ltar gnod sems, rnam 'tshe, mi dga' ba, chags sdang gnyis po'i gnyen por byed de, de lta bu'i byams pa'i sems khon dang dgra zla med pa la sogs pa bzhi po de bsam gtan gyi ting nge 'dzin la brten nas phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams thams cad du khyab cing rgyas par byas te bsgom pa yin no,,
byang sems kyi de bzhi ni mi dmigs pa'i shes rab kyis zin cing sems can smin par byed pa sogs kyis khyad par du 'phags pa'o,,
'di bzhi dang ldan pa'i sems bskyed ni bshes gnyen nam mdza' ba chen po dang 'dra bar sems can la phan 'dogs par byed pa'o,,
mngon shes lnga las lha'i mig gi mngon shes ni bsam gtan bsgom pa'i stobs las byung ba'i bsam gtan pa'i sas bsdus pa'i mig gi dbang po dang ba la brten nas thag nye ring gi gzugs phra rags thams cad dang sems can rnams 'chi 'pho ba dang gang du skye ba shes pa'o,,
lha'i rna ba'i mngon shes ni gong bzhin gong sas bsdus pa'i rna dbang la brten nas thag nye ring gi sgra dang skad thams cad shes pa'o,,
pha rol sems shes kyi mngon shes ni bsam gtan la brten nas gzhan gyi sems ji lta bar gyur pa shes pa'o,,
sngon gnas rjes dran gyi mngon shes ni, bsam gtan la brten pa'i sems kyis rang gzhan rnams tshe rabs snga ma rnams su gang du skyes nas bde sdug sogs ci myong ba thams cad shes pa'o,,
rdzu 'phrul gyi mngon shes ni bsam gtan gyi sems la brten te, mang po gcig du byed pa dang, gcig du mar bsgyur ba dang, 'od 'byin pa dang, me 'bar zhing chu 'brub pa sogs rnam pa sna tshogs kyi bya ba ston pa'o,,
'di lnga bsam gtan bzhi gang rung la brten nas sgrub pa yod kyang, byang chub sems dpas bsam gtan bzhi pa shin tu dag pa la brten nas so so'i rnam gnas yid la byed pa las bsgrub cing de yang rnam par mi rtog pa'i ye shes kyis zin pa'i sgo nas 'jig rten pa dang nyan rang rnams las khyad par du 'phags pa yin no,,
mngon shes 'di dag gi sgo nas sems can gyi don byed pa sogs la thogs pa med pa'i mthu thob pa yin pas, 'di dag mtshungs ldan gyi sems bskyed la yid bzhin nor bu lta bu zhes bya'o,,
'di lnga'i steng du zag pa zad pa'i mngon shes bsnan na drug du 'gyur ro,,
bsdu ba'i dngos po bzhi las sbyin pa ni sems can rnams la zang zing sogs byin nas chos kyi phyir sdud par byed pa'o,,
snyan par smra ba ni sems can rnams la tshig yid du 'thad pa smra bas yid drangs te pha rol du phyin pa'i chos ston pa'o,,
don spyod pa ni sems can rnams phar phyin gyi don de dag sgrub par byed pa la, yang nas yang du mi ldog par 'jug bar byed pa'o,,
don mthun pa ni rang yang pha rol po de dang don mthun par phar phyin la 'jug pa ste tshul 'di dag gis sems can rnams sdud cing smin par byed pas 'di dang mtshungs ldan gyi sems bskyed la nyi ma lta bu zhes bya ste nyi mas lo tog smin par byed pa bzhin no,,
so so yang dag par rig pa bzhi'i,
don so so yang dag par rig pa ni gsung rab kyi brjod bya 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos rnams kyi don 'di dang 'di'o zhes so so ma nor bar yang dag par rig pa'o,,
chos so so yang dag par rig pa ni rjod byed theg pa gsum gyi dam pa'i chos mtha' dag ji lta ba bzhin du rtogs pa'o,,
'di gnyis ni bshad bya'i don no,,
nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa ni, chos dang don du 'brel ba de yang lha klu mi sogs kyi skad sna tshogs kyis 'chad pa la thogs pa med pa'o,,
spobs pa so so yang dag par rig pa ni, gdul bya dang 'tshams par rgyas bsdus dang zab pa dang rgya che ba sogs ji ltar 'dod pa bzhin du 'chad nus pa'i spobs pa mi zad cing thogs pa med pa'o,,
'di gnyis ni 'chad byed do,,
'di bzhi dang mtshungs ldan gyi sems bskyed ni chos bstan pas gdul bya'i yid 'phrog pa dri za'i glu dbyangs lta bu'o,,
rton pa bzhi ste,
tshig la mi rton don la rton pa ni, rjod byed kyi tshig tsam lhur len pa gtso bor mi bya bar bstan bya'i don la dpyod pa'o,,
rnam shes la mi rton ye shes la rton pa ni, gzung 'dzin can gyi rnam shes kyi spyod yul lhur mi len par gzung 'dzin med pa'i ye shes kyi spyod yul la yid rton pa'o,,
drang don la mi rton nges don la rton pa ni theg pa dman pa sogs gdul bya'i ngor gsung pa'i drang don la btso bor mi bya bar, nges pa'i don la yid 'jug cing gtod par byed pa'o,,
gang zag la mi rton chos nyid la rton pa ni chos 'chad pa po gang zag gi bzang ngan tsam la mi rton par des bshad pa'i chos nyid la rton pa'o,,
rton pa bzhi 'di la don sna tshogs su bshad du yod de rgyas par mdo las shes par bya'o,,
byang sems gang zhig 'di bzhi dang ldan pa des rdo las gser btsag pa ltar theg chen gyis rtogs bya zab mo rnams khong du chud nas theg pa chen po'i chos la dbang bsgyur nus pa'i phyir 'di dang ldan pa la rgyal po lta bu'i sems bskyed ces bya'o,,
tshogs gnyis las bsod nams kyi tshogs ni phar phyin lnga'am drug gis bsdus pa'i bsod nams dge ba'i dngos po thams cad do,,
ye shes kyi tshogs ni de dag zin byed 'khor gsum mi dmigs pa'i shes rab bsgom pa'o,,
tshogs gnyis po 'di ni theg chen lam dang 'bras bu'i yon tan thams cad kyi rgyu yin pas 'di dang mtshungs par ldan pa'i sems bskyed la bang mdzod lta bu zhes bya'o,,
byang chub kyi phyogs dang mthun pa'i chos sum cu so bdun las,
dran ba nye bar bzhag pa bzhi ni, lus dran pa nye bar bzhag pa, de bzhin du tshor ba dang sems dang chos dran pa nye bar bzhag ba'o,,
de dag gi dmigs pa ni lus la sogs pa ste, gnas ngan len gyi rgyu'i gtso bo lus dang, sred pa'i gzhi tshor ba, bdag tu dmigs pa'i gzhi sems, kun byang sogs su 'dzin pa'i gzhi chos kun la ma rmong par bya ba'i phyir bzhir bshad de, de dag la tshul bzhin dmigs pas bden pa bzhi la 'jug par byed do,,
dran nye bzhi po de dag gi ngo bo ni dran pa dang mtshungs ldan gyi shes rab bo,,
grogs ni de dag dang mtshungs ldan sems sems byung rnams te, 'og ma rnams kyi skabs su'ang grogs de ltar shes par bya'o,,
ji ltar sgom na nang gi lus ni gzugs can gyi skye mched nang rang rgyud kyis bsdus pa, phyi'i lus ni phyi'i skye mched gzugs can gyis bsdus pa, phyi nang gnyis ka'i lus ni nang gi skye mched dang 'brel ba'i phyi'i skye mched gzugs can pa dbang po'i yul rnams dang, gzhan rgyud gyi nang gi skye mched rnams te, mdor na gzugs kyi phung por gtogs pa thams cad skabs 'di'i lus dran pa nyer bzhag gis dmigs yul lo,,
lus la lus kyi rjes su ji ltar lta na nyan thos pa rnams kyis ni sdug bden gyi rnam pa bzhi'i tshul du lta zhing, byang chub sems dpas ni tha snyad du sgyu ma lta bu dang, don dam par mtha' kun dang bral ba'i spros bral du lta zhing de las ma yengs par goms par byed pa'o,,
de bzhin du tshor ba dang sems dang chos la dmigs pa yang shes par bya'o,,
sgom pa'i 'bras bu phyin ci log spang nas bden don mthong bar byed pa'o,,
yang dag par spong ba bzhi ni, mi dge ba'i chos ma skyes pa mi bskyed pa, skyes pa spang bar byed pa, dge ba'i chos ma skyes pa bskyed pa, skyes pa mi nyam par byed pa'o,,
'di bzhi'i dmigs pa mi mthun phyogs mi dge ba dang, gnyen po dge ba'i chos de gnyis skyes pa dang ma skyes pa la'o,,
ngo bo ni brtson 'grus so, , grogs ni gong bzhin no,,
ji ltar sgom pa ni, 'dun pa bskyed nas brtson 'grus brtsam pa sogs kyi sgo nas gong nas gong du spel ba'o,,
'bras bu mi mthun phyogs spong zhing gnyen po 'phel bar byed pa'o,,
rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi ni, 'dun pa'i rdzu 'phrul gyi rkang pa, de bzhin du brtson 'grus dang, sems pa dang, dpyod pa'i rdzu 'phrul gyi rkang pa'o,,
'di dag gi dmigs pa ni ting nge 'dzin sgrub pa'i bya ba'o, , ngo bo ting 'dzin no,,
de yang 'dun pa'i ting nge 'dzin ni dmigs pa la sems 'jog par 'dun pa'i gus sbyor yin zhing, de la brten nas sems rtse gcig la reg pa'o,,
brtson 'grus ni de'i rgyun sbyor te, de la brten nas sems rtse gcig thob pa'o,,
sems pa ni sngar goms pa la brten nas, dmigs pa la sems rtse gcig tu gyur pa dngos so,,
dpyod pa ni ting 'dzin grub pa'i shes rab kyi cha ste sngar gzhan gyis ting nge 'dzin sgrub tshul gyi gdams ngag bstan pa bzhin chos rab tu 'byed pa la brten nas sems rtse gcig thob pa dang, ting nge 'dzin gyi dus na yang de dang mtshungs ldan gyi shes rab ting nge 'dzin gyi skyon spang zhing yon tan tshul bzhin sgrub shes pa'o,,
rgyu bzhi po des bsgrub pas sems rtseg cig tu gyur ba ni ting nge 'dzin no,,
de dag ni spong ba'i 'du byed brgyad brten nas gong nas gong du goms par byed la, 'bras bu ni ting nge 'dzin gyi mthus mngon du bya bar 'dod pa'i chos kyi don rnams 'byor bar 'gyur ro,,
dbang po lnga ni, dad pa'i dbang po, , de bzhin du, brtson 'grus, dran pa, ting nge 'dzin, shes rab kyi dbang po'o,,
de dag gi dmigs pa ni 'phags pa'i bden pa bzhi'o, , ngo bo ni dad pa sogs lnga po rang rang ngo , , grogs ni de dag dang mtshungs ldan gyi sems sems byung rnams so,,
sgom tshul ni bden pa rnams la yid ches pa dang, de la spro ba'i brtson 'grus dang, mi brjed par gnas pa dang, sems rtse gcig pa dang, rab tu 'byed pa'i tshul gyis te go rim bzhin no,,
'bras bu bden pa rnams myur du rtogs pa'i dro ba sogs bsgrub pa'o,,
stobs lnga ni dad pa'i stobs sogs gong gi skabs dang 'dra la, khyad par ni rang rang gi mi mthun phyogs kyis brdzi mi nus par gyur pa'o, , dmigs pa sogs gong dang 'dra'o,,
byang chub kyi lam yan lag bdun ni, dran pa yang dag byang chub gyi yan lag, de bzhin du, chos rab tu rnam par 'byed pa, brtson 'grus, dga' ba, shin tu sbyang ba, ting nge 'dzin, btang snyoms yang dag byang chub gyi yan lag go,,
'di dag gi dmigs pa 'phags pa'i bden pa yang dag pa nyid do, , ngo bo ni bdun po de dag, grogs ni gong bshad bzhin no,,
'di bdun las dran pa ni gnas kyi yan lag ste, sngar yang yang goms pa'i dran pa de las bden don mngon sum mthong ba skye zhing des sngar ma shes shing ma rgyal ba las rgyal bar byed pas 'khor lo rin po che lta bu'o,,
chos rab rnam 'byed ni, rang bzhin gyi yan lag ste bden don mthong ba'i shes rab kyi ngo bo mtshan ma thams cad 'jom pa glang po rin po che lta bu mi mthun phyogs gcod pa'o,,
brtson 'grus ni nges par 'byung ba'i yan lag ste, rang gis rtogs bya'i mngon par shes pa la nges par 'byung ba'am sbyor par byed pa rta mchog rin po che ltar gang 'dod du phyin par byed pa'o,,
dga' ba ni phan yon gyi yan lag ste bden don mthong ba'i chos kyi snang ba 'phel ba'i dga' bas lus sems rgyas par khyab pa nor bu rin po che'i 'od kyis khyab pa bzhin no,,
shin sbyang sogs gsum ni nyon mongs med pa'i yan lag yin zhing, de yang shin sbyang ni nyon mongs med pa'i gnas yin te lus sems shin tu sbyang ba'i bde bas las su rung bar byas pa ni nyon mongs med pa'i sems kyi gnas su gyur pa ste, dper na btsun mo rin po ches reg pa'i bde ba ster ba lta bu'o,,
ting nge 'dzin ni nyon mongs med pa'i gzhi'i yan lag ste nyon mongs pa mi skye bar byed pa sems rtse gcig tu gnas pa yin la, de las bsam pa'i don kun 'byor ba 'byung bas khyim bdag rin po che las nor ji 'dod 'byung ba lta bu'o,,
btang snyoms ni nyon mongs med pa'i ngo bo ste chags sdang sogs dang bral ba'i rang bzhin de las, dus ji ltar 'dod par 'phags pa'i gnas pa la gnas par byed pas blon po rin po ches dpung gi tshogs 'gro ba dang gnas pa dang ldog par byed pa lta bu'o,,
de ltar 'khor los sgyur ba lta bu'i byang chub sems dpa' de la ni, rgyal srid rin po che bdun lta bu'i byang chub yan lag bdun gyi 'byor pa mnga' ba yin no,,
byang chub yan lag bdun po de sgom pa ni, re re yang sdug bsngal gyis dben pa, kun 'byung la chags bral, 'gog pa la gnas pa, spong lam yongs su bsgyur ba bsgom pa zhes don du bden bzhi'i chos nyid rtogs pa la gnas pa'i sgo nas gong nas gong du sgom par byed pa'o,,
'bras bu mthong spang spong bar byed pa'o,,
'phags pa'i lam yan lag brgyad ni, yang dag pa'i lta ba 'phags pa'i lam, de bzhin du, yang dag pa'i rtog pa, yang dag pa'i ngag, yang dag pa'i las kyi mtha', yang dag pa'i 'tsho ba, yang dag pa'i rtsol ba, yang dag pa'i dran pa, yang dag pa'i ting nge 'dzin 'phags pa'i lam mo,,
'di dag gi dmigs pa ni bden pa bzhi'i yang dag pa ji lta ba'o,,
ngo bo ni brgyad de lta ba ni chos nyid kyi bden pa ci lta ba bzhin yongs su gcod pa'i yan lag ste shes par byed pa'o,,
de bzhin du rtog pa ni go bar byed pa'i yan lag ste, rang gis ji ltar rtogs pa ltar gzhan la ston pa'i ngag kun nas slong ba'i rtog pa des go bar byed pa'o,,
ngag dang las mtha' 'tsho ba gsum ni gzhan yid ches par byed pa'i yan lag ste,
ngag rnam dag gis gzhan la chos bstan pa las 'phags pa de lta ba rnam par dag par yid ches par byed pa dang,
las mtha' ni srog gcod sogs mi dge ba thams cad spang ba thob pas las kyi mtha' thams cad rnam par dag pa'i gang zag de la gzhan gyis tshul khrims rnam par dag par yid ches par byed pa dang,
log 'tsho thams cad spang bas 'tsho ba yang dag pa des 'tsho ba rnam par dag par yid ches par byed pa'o,,
lhag ma gsum ni sgrib pa sbyong ba'i yan lag ste, rtsol ba ni nyon mongs pa'i sgrib pa sbyong ba'i yan lag, dran pa ni nye nyon gyi sgrib pa sbyong ba'i yan lag, ting nge 'dzin dbang sogs yon tan khyad par can thob pa'i gegs su gyur pa'i sgrib pa sbyong ba'i yan lag go,,
de dag bsdus na bslab pa gsum gyi rang bzhin du 'du ste, lta rtog gnyis shes rab, ngag las mtha' 'tsho ba gsum tshul khrims dang, dran ting rtsol gsum ting nge 'dzin no,,
grogs ni gong bshad bzhin dang, sgom pa byang chub yan lag gi skabs bzhin no,,
'bras bu ni yongs su gcod pa sogs kyi las byed pa gong bzhin no,,
de yang byang phyogs 'di dag lam lnga dang sbyar tshul bden bzhi'i skabs su bshad pa bzhin la theg pa che chung gi byang phyogs sgom tshul gyi khyad par ni,
theg pa dman pa dag gis dran pa nyer bzhag sgom pa'i skabs su dmigs pa gtso bor rang rgyud kyi lus sogs la dmigs, byang sems kyis phyi nang gnyis ka'i lus sogs la dmigs pas 'phags shing,
yid la byed tshul ni theg dman pas mi rtag sdug bsngal bdag med sogs 'ba' zhig gi rnam par rtog cing yid la byed, byang sems rnams kyis rjes thob tha snyad tsam du de ltar shes par yang byed la sgyu ma lta bur mngon par ma zhen pa'i tshul gyis 'jug cing,
don dam par rtag mi rtag sdug bsngal mi bsngal bdag bdag med stong mi stong sogs kyi sgro 'dogs so gnyis dang bral te rnam par mi rtog pa'i ye shes kyis chos nyid la mnyam par 'jog pas theg dman las rtogs rigs ches 'phags shing de'i dbang gis gzung 'dzin gyis bsdus pa'i rnam rtog thams cad spong bar byed de,
dper mtshon na 'dzin pa po la rdzas yod dang btags yod, gzung bya la 'jug ldog dang, kun byang gi rnam par phye zhing de dag gi khyad par gyi dbye ba dang bcas te, mthong sgom gyis spang bya'i rtog pa yum dang mngon rtogs rgyan las gsung pa lta bu ste rdzas su 'dzin pa ni byang 'phags la rjes thob du yang med la, btags pas 'dzin pa tsam gyi 'jug ldog gi rtog pa tsam yod mod kyi,
mnyam bzhag tu ni btags pa tsam gyi 'dzin pa dang 'jug ldog gi rnam rtog kyang ldog la, dag pa'i sar ni mnyam rjes kun tu mi rtog pa'i ye shes yongs su smin pas rtog pa med pa'o,,
'jug ldog gi rtog pa med pa'i mi rtog ye shes thob na rdzogs smin sbyang ba'i don cung zad kyang chud mi za bar 'bad med lhun grub thob pa yin pa'i gnad la mkhas par bya'o,,
'thob pa ni nyan rang gis lus sogs zag bcas dman pa de dang bral ba'i thar pa thob par 'dod pa yin la de bzhin du 'bras bu 'thob pa yin no,,
byang chub sems dpas ni lus sogs dang 'bral mi 'bral gnyis ka'i don du ma yin te, chos nyid mnyam pa nyid dang rjes su mthun par bsgom pas 'bras bu srid zhir mi gnas pa'i myang 'das thob pas khyad par 'phags pa ste,
de ltar khyad par gsum gyi sgo nas dran pa nyer bzhag sgom pa khyad par 'phags pas lam gong ma gong ma dag la de'i tshul gyis 'phags par don gyis shes te, lam mngon par rtogs pa gong nas gong du 'phel ba'i gnas skabs la byang phyogs phyi ma rnams kyi sgo nas bstan pa yin pa'i phyir ro,,
byang phyogs so bdun po 'di ni lam po che dang 'dra bar 'phags pa thams cad kyis 'jug par bya ba'i gnas yin pas 'di dang mtshungs ldan gyi sems bskyed la lam po che lta bu zhes bya'o,,
zhi ltag gnyis kyi zhi gnas ni nyes pa lnga spong ba'i 'du byed brgyad brten pa'i rgyu las byung ba'o,,
nyes pa lnga ni le lo dang, ting nge 'dzin sgrub pa'i gdams ngag brjed pa gnyis kyis ting nge 'dzin gyi sbyor ba la sgrib,
nang du bying ba dang, phyir 'phro bas rgod pa gnyis kyis, ting nge 'dzin gyi dngos gzhi la sgrib,
bying rgod byung na de'i gnyen po 'du mi byed pa dang, gnyen pos zhi na yang ha cang 'du byed pa gnyis kyis ting nge 'dzin khyad par du 'phel bar byed pa la sgrib po,,
de lnga spong ba'i 'du byed brgyad ni, rtsol ba'i gnas 'dun pa dang, 'dun pa de'i rgyu dad pa dang, 'dun pa de la gnas pa rtsol ba dang, rtsol pa'i 'bras bu shin sbyang ste de ltar dad 'dun rtsol ba shin sbyang bzhis le lo spang bar byed pa'o,,
dmigs pa ma brjed par dran pas gdams ngag brjed pa spong, shes bzhin gyis bying rgod byung ba rtogs nas, sems pas de gnyis kyi gnyen po mngon par 'du byed pa yin pas, de gnyis kyis gnyen po 'du mi byed pa'i nyes pa spong,
btang snyoms kyis bying rgod zhi tshe gnyen po 'du byed pa spang nas rnal du 'jug par byed do,,
zhi gnas de ji ltar sgrub tshul ni sems gnas pa'i thabs dgu ste, sems dmigs pa la gtod pa 'jog pa, de'i rgyun skyong ba rgyun du 'jog pa, brjed nas yengs na slar yang dmigs pa la blan te 'jog pa, de ltar bzhag pas gong nas gong du sems dmigs pa la nang du sdud pa je cher byas pa nye bar 'jog pa, de nas ting nge 'dzin gyi yon tan bsam nas ting nge 'dzin la sems dga' bas dul bar byed pa, de nas rnam g.yeng skyon du bltas nas ting nge 'dzin la mi dga' ba zhi bar byed pa, de nas g.yeng ba'i rgyu can gyi nye nyon brnab sems rmug gnyid yid mi bde sogs lang ba rnam par zhi bar byed pa, de nas mngon par 'du byed pa dang bcas te gnas pa thob pa rtse gcig tu byed pa, de nas 'bad rtsol gyis mngon par 'du byed mi dgos par dmigs pa la ngang gis gnas pa thob pa ni mnyam par 'jog par byed pa'o,,
de dag stobs drug gis sgrub pa ste, gdams ngag thos pa'i stobs kyis 'jog pa 'grub, bsam pas rgyun 'jog pa dran pas blan 'jog nyer 'jog gnyis 'grub ste g.yeng na bsdu zhing de goms pas mi g.yeng ba 'byung ngo ,,
shes bzhin gyi stobs kyis dul ba dang zhi ba dang rnam zhi gsum 'grub ste, des shes bzhin du dga' zhing rnam rtog dang nye nyon gyi dbang gis 'phro ba'i nyes dmigs rig nas 'phror mi ster ba'o,,
brtson 'grus kyis rnam zhi rtse gcig gnyis 'grub ste, rnam rtog dang nye nyon byung ba phra mo yang spang ste dang du mi len par byed pas so,,
bying rgod kyis bar chad mi nus pa'i ting nge 'dzin rgyun chags su skye ba sems gnas tha ma ni yongs su 'dris pa'i stobs kyis 'thob pa'o,,
de rnams yid la byed pa bzhi'i gnas skabs kyis bsdus te sems gnas thabs dang po gnyis kyi skabs na bsgrim ste 'jug pa'i yid byed, de nas lnga'i bar tu bying rgod kyis bar bcad nas rgyun ring por skyong mi nus pas chad cing 'jug pa'i yid byed, brgyad pa la rtsol ba ma btang na bying rgod kyis bar bcad mi nus pas thun gyi rgyun ring por skyong thub pa la chad pa med par 'jug pa'i yid byed, dgu par 'bad med du rgyun 'jug pas rtsol ba med par 'jug pa'i yid byed ces bya'o,,
sems gnas dgu pa thob pa la 'dod sems rtse gcig pa zhes bya zhing, de'i ngang du goms pa las lus sems rang dbang du bkol thub zhing bde ba'i rnam pa dang bcas pa'i shin sbyang skye ba yin la,
shin sbyang de yang dang por rags pa dang, rim pas de'i shugs zad nas, grib ma ltar shin tu srab pa'i shin sbyang mi g.yo ba ting nge 'dzin gyi dngos gzhi dang mthun pa 'byung ste, de la zhi gnas zhes bya'o,,
de nas zhi rags rnam can gyi yid byed kyi sgo nas bsam gtan dang po'i dngos gzhi'i ting 'dzin sogs 'jig rten pa'i bsam gzugs rnams sgrub pa dang, zhi gnas dang bsam gzugs kyi ting 'dzin la brten nas bden pa'i rnam can gyi 'das lam sgrub par byed pa yin no,,
zhi gnas kyi mi mthun phyogs g.yeng ba la, ngo bo nyid kyis g.yeng ba kha phyir bltas sgo lnga'i shes pa ste de dang mtshungs ldan gyi yid shes rtog bcas skyes pas ting 'dzin las ldang bar byed do,,
yid shes phyi rol gyi yul gzhan la 'phro ba phyi rol gyi g.yeng ba, ting nge 'dzin gyi ro myang ba dang bying rgod ni nang gi g.yeng ba, ting nge 'dzin la yid ches pas mtshan mar 'dzin pa mtshan ma'i g.yeng ba ste de dag spang pa'i yid shes rtse gcig du gnas pa'i ting nge 'dzin sgrub pa dang, yang ngar 'dzin pa'i sgo nas gzhan las 'phags par 'dzin pa gnas ngan len gyi g.yeng ba, theg pa dman pa yid byed dang 'dres pa chung ngu'i sems kyi g.yeng ba ste drug po de spang ba'i theg chen gyi zhi gnas mi g.yeng ba bsgrub par bya'o,,
lhag mthong ni zhi gnas la brten pa chos rab tu rnam par 'byed pa'i shes rab kyis ji lta ji snyed kyi don la spyi dang rang gi mtshan nyid dang ngo bo dang khyad par 'byed pa'i sgo nas don ma nor bar mthong ba gang yin pa'o,,
zhi lhag dang ldan pa'i sems bskyed ni bzhon pa lta bu ste, 'di la brten nas gang 'dod pa'i don gyi gnas su phyin par byed pa yin no,,
gzungs spobs gnyis kyi dang po mi brjed pa'i gzungs ni, dran pa dang shes rab mtshungs par ldan pas tshig dang don mi brjed par 'dzin pa ste,
de yang gzungs thob pa'i rgyu ni, bzod pa thob pa sgo'i gzungs zhes bya ba, a la sogs pa'i yig 'bru rnams kyis tha snyad du don brjod pa dang, don dam par brjod du med pa'i bden gnyis mnyam pa nyid la dmigs pas skye med gyi don la bzod pa thob cing, de las mi brjed pa'i gzungs thob par 'gyur ro,,
gzungs kyi ngo bo ni tshig gi gzungs dang don gyi gzungs gnyis te, mdo sde sogs gsung rab kyi tshig thos pa thams cad sgra zur tsam yang nam yang mi brjed pa dang, bstan bya'i don gang yin pa nyams pa med par nam yang mi brjed pa'o,,
gzungs thob pa'i 'bras bu'am byed las kyis sngags kyi gzungs 'byung ste, gzungs thob pa des sngags su byin gyis brlab na sngags des ji ltar byin gyis brlab pa ltar 'dod pa'i las byed pa'o,,
gzungs de dag bsod nams kyi rnam smin dang, thos pa goms pa dang, ting nge 'dzin las byung ba gsum yod pa la rim bzhin chung 'bring chen po zhes bya zhing, yang so skye'i rgyud kyi gzungs ni chung ba, ma dag sa bdun pa'i 'bring po, , dag sa pa'i rgyud kyi gzungs ni chen po yin la, gzungs kyi rnam grangs la ches mang du yod de, gzungs dbang gis zhus pa'i mdo las brgyad gsung pa lta bu la sogs pa'o,,
brgyad gang zhe na, sgra dbyangs rnam par dag pa'i gzungs ni chos thams cad skye med brjod med du rtogs pas yi ge a gcig gis bskal pa du mar chos kyi tshul don dang yi ge sna tshogs rgyun ma chad pas bstan kyang a yi sgra yang mi 'dor la chos ston pa rgyun mi 'chad pa ste, gzungs 'di la gnas pas sgo gsum dang phyin drug sogs yongs su dag pa'i yon tan bsam gyis mi khyab par gsungs so,,
mi zad pa'i za ma tog gi gzungs ni gzugs mi rtag pa lta bu'i don gcig brjod pas chos bstan pa bskal pa'i mthar yang zad mi shes pa'o,,
'khyil ba mtha' yas pa'i gzungs ni, mtha' rtag chad dang, 'khyil ba rten 'brel du shes pas mtha' spong ba, de bzhin len 'dor mtha', mi len mi 'dor ba 'khyil ba sogs mtha' dang 'khyil ba'i rjes su song bas mtha' thams cad dang bral la dbus su'ang mi dmigs pa'i gzungs thob pa des chos bstan pa mi zad pa'o,,
rgya mtsho'i phyag rgya'i gzungs ni, ji ltar sa la brten pa'i dngos po ji snyed pa, rgya mtsho chen po'i rgyas btab ste de'i khong du chud pa ltar, phyogs bcu'i sangs rgyas kyis chos bstan pa ji snyed pa yang a ra pa tsa na sogs yig 'bru rnams kyis phyag rgyas thebs pa'i sgo yi gzungs thob pa'i byang sems de'i sgo gsum rgya dang mtshungs par sangs rgyas kyi chos bstan pa thams cad chad lhag med par sems can rnams la ston par byed pa'o,,
padma bkod pa'i gzungs ni, gzungs de thob pa'i byang sems de nyid 'khor gyi nang du pad-ma sna tshogs byung ba de la 'dug bzhin mnyam par bzhag ste mi smra yang, pad-ma'i char bab pa dang, de'i ba spu'i khung bu nas 'od zer las padma sna tshogs byung bas phyogs bcu'i zhing du zab cing rgya che ba'i chos ston par byed pa'o,,
chags pa med par snyoms par 'jug pa'i gzungs ni, byang sems des chos sgo bstan pa gcig nas zhing ganggA'i klung gi rdul snyed kyi bar du bstan pa la chags pa med par chos kyi sgo sangs rgyas kyi zhing thams cad kyi rdul snyed kyi grangs rnams bstan pa gcig gis ston la, de yang don dang nges tshigs ldan par ston kyang de la chags pa med cing ston pa rgyun chad med pa'o,,
so so yang dag par rig pa rnam par nges pa'am, rnam par gdon mi za ba'i gzungs ni, so so yang dag rig pa bzhi bstan pa mi zad pa ste, phyogs bzhi'i sems can ji snyed pas rig pa bzhi po der so sor dris na byang sems des de dag so so'i skad kyis dus gcig tu thams cad la don thams cad rig par byed pa'o,,
sangs rgyas kyi byin gyis rlabs pa'i gzungs ni, byang sems de 'khor gyi nang du chos kyi stan chen po la 'dug pa'i spyi gtsug tu sangs rgyas kyi sku gser mdog mtshan dpes brgyan pa'i phyag g.yas pa bzhag pa'i mod la byang sems de sangs rgyas kyi rgyan gyis brgyan pa'i lus ngag yid dang dran pa dang ldan par 'gyur te, des 'khor rnams kyi bsam pa ji lta bar chos ston la, zhag gcig nas lo brgya stong ji tsam 'dod par chos bstan kyang, sangs rgyas kyi byin rlabs kyis bzung ba'i phyir chos bstan pa mi zad, lus sems mi ngal, sems can rnams kyi bsam pa dang mthun par chos ston par byed do,,
zhes gsungs pa sogs gzungs kyi rnam grangs mang po mdo las shes par bya'o,,
mi 'jigs pa'i spobs pa ni tshig dang don gyi gnas ma lus pa so so yang dag par rig pa'i shes rab kyi mthu las zab cing rgya che ba'i gnas la thogs pa med pa'i spobs pa ste,
'di la shes bya'i don gang yin pa gzhal ba tsam gyis mi 'gyang bar shes pa myur ba'i spobs pa, nag nog dang 'khrul pa'i dri ma med pa gsal ba'i spobs pa, rnam pa sna tshogs mtha' thug pa med pa'i don rtogs pa rgya che ba'i spobs pa, phra zhing gting dpag dka' pa'i don bde blag du shes pa rno ba'i spobs pa, mchog tu zhi ba spros med kyi don la 'jug pa zab pa'i spobs pa, ci tsam brjod kyang zad mi shes pa rgyun mi 'chad pa'i spobs pa lta bus mtshon nas rnams grangs sna tshogs su mdo las gsungs pa lta bu'o,,
gzhan yang mi brjed pa'i dran pa dang, chos rab tu 'byed pa'i blo gros dang, dam pa'i chos kyi don rtogs pa dang gsum po 'di ni spobs pa'i rgyu yin la,
rgyu de gsum las, dran pa gtso che ba'i gzungs thob pa dang, shes rab kyi byed las gtso che ba'i spobs pa gnyis 'byung la, de las chos 'dzin pa dang, dkon mchog gsum gyi rigs rgyun mi gcod pa dang, skye med kyi don la bzod pa thob par byed do,,
gzungs spobs dang mtshungs ldan gyi sems bskyed ni bkod ma'i chu lta bu ste, gzungs kyis mi zad pa dang, spobs pas 'byin par byed pa'i sgo nas chos bstan pas sems can rnams kyi don byed pa'o,,
chos kyi sdom bzhi ni 'du byed thams cad mi rtag pa, 'du byed zag bcas thams cad sdug bsngal ba, chos thams cad stong zhing bdag med pa, mya ngan las 'das pa zhi ba'o,,
dam pa'i chos kyi brjod bya'i don gyi gtso bo thams cad 'di bzhi la 'dus pas 'di bzhi brjod na chos kyi phung po brgyad khri bzhi stong brjod par mdo las gsungs so,,
de bzhi dang mtshungs ldan gyi sems bskyed ni kun dga'i sgra snyan po dang 'dra bar gdul bya tshim par byed pa'o,,
bgrod pa gcig pu'i lam ni gang nas zhugs kyang 'dir mthar thug pa'i 'jug ngogs te, thar lam thun mong du bdag med lta bu dang, theg chen lam ltar na mnyam pa nyid dam, mthar thug zhi ba'i chos sku chen por 'jug pa rdor ting lta bu'o,,
lam la 'jug pa po la sbyar na gcig pus bgrod pa zhes bdag gcig pus sems can thams can smin par bya'o snyam pa sogs rdzogs smin sbyang ba mtha' med pa thams cad gzhan la rag ma las par rang kho nas byed pa'i don no,,
'di dang mtshungs ldan gyi sems bskyed ni chu bo'i klung chen po'i rgyun rgya mtshor 'bab pa ltar mthar byang chub chen por gzhol ba'o,,
thabs la mkhas pa ni shes rab khyad par can gtso bor gyur pa'i stobs kyis tshegs chung ngus don chen po dang bya dka' ba rnams bde blag tu 'grub pa sogs ngo mtshar ba'i tshul can te,
dper na sbyin pa chung ngu zhig btang ba la yang bsam pa sems bskyed dang, sems can thams cad la phan bde sgrub pa'i rgyur sbyin pa'i bsam pas zin pa dang, sbyor ba gus shing spro ba sogs kyis pha rol gyi bsam pa rdzogs par byed pa dang, grogs rnam par mi rtog pa'i ye shes kyis zin pa dang, rjes la yi rang zhing bsngo bas rgyas gdab pa lta bu'i sgo nas tshad med par 'phel bas phar phyin rdzogs par byed pa lta bu dang,
yang phyogs bcu'i sangs rgyas la phyag 'tshal zhing sdig pa bshags pa sogs yan lag bdun pa'i sgo nas tshogs rlabs po che tshegs med par rdzogs par byed pa lta bu dang, shin tu yun ring po na rtogs par bya ba yang thabs la mkhas pas bde blag tu rtogs te mngon shes myur bar byed pa dang,
dus dang dus min thabs dang thabs min sogs shes nas gdul bya sems can la 'dul thabs sna tshogs pa'i dbang gis, la la tshar gcod pa, la la rjes su 'dzin pa, la la nyon mongs pa spyod pas 'dul ba dang, de bzhin du chos ston pa, rtsed mo byas pa sogs thabs sna tshogs kyi sgo nas sems can smin par byed pa dang, dkon mchog gsum gyi rigs rgyun mi gcod pa'i ched du, bdud bzhi dang nyan rang gi sa las 'da' ba dang, rnam thar sgo gsum rtogs pas chos rnams la mtha' gang du'ang mi gnas pa dang, yang dag mtha' shes kyang dus min du mngon du mi byed pa dang, 'jug yul gang la yang dus dang dus min shes nas 'jug pa dang, smon lam gyi shugs ji lta ba bzhin du 'byin pa dang, chos gang la yang ma chags pa dang, thabs mkhas pa'i yul tshad med pa shes pa dang, nyon mongs rnams dbang du byas te byang chub kyi yan lag du bsgyur ba dang, dngos po rnams dag pa'i chos nyid du 'char ba sogs bsam gyis mi khyab pa yod de,
thabs mkhas 'di dang mtshungs ldan gyi sems bskyed ni sprin chen po dang 'dra ste dge ba'i lo tog smin par byed la, sprin de la rnam rtog med kyang lha'i rgyal po dbang bsgyur gyi gnas nas ngan song dag gi bar du rnam pa sna tshogs pa'i bkod pa so sor ston pa lta bu'o,,
de ltar brgyad cu po'i dang po bzhi ni mos spyod du'o,,
phyin drug ni gtso cher sa drug po na rim pa bzhin no,,
sa bdun par thabs mkhas lnga ste, sems can mi 'dor ba tshad med bzhi, mngon par 'dod pa'i 'bras bu rgya chen la dbang bsgyur ba mngon shes lnga, sems can smin byed bsdu dngos bzhi, grol byed yang dag rig pa bzhi, chud mi za ba rton pa bzhi'o,,
ji ltar chud mi za na, snga ma gsum gyis lung gi chos dang, ye shes la rton pas rtogs pa'i chos la chud mi za bar dbang bsgyur bar nus so,,
de ltar bdun ni lhag bsam dag pa'i gnas skabs so,,
sa brgyad par stobs kyi phar phyin la nye bar rton pa tshogs gnyis, nges par 'byin pa byang phyogs so bdun, de gnyis ka'i rten zhi lhag dang gsum mo,,
sa dgu par smon lam chen po la dbang bas 'jig rten gyi khams rnams su gdul bya'i skal pa dang mthun par yang dag rig pa bzhis chos 'chad pa la, bshad pa'i rgyu gzungs spobs, bshad pa'i ngo bo sdom bzhi'o,,
dag pa sa gsum na ngar 'dzin med pas rgyud tha dad du 'dzin pa med pa'i phyir bgrod gcig lam mnyam pa nyid la zhugs pas gcig pus bgrod pa zhes kyang rung ngo ,,
sa bcu par mngon shes drug la mnga' brnyes shing ye shes kyi phar phyin thob pa'i phyogs bcu'i 'jig rten du mdzad pa bcu gnyis sogs ston pa'i thabs la mkhas pa ste,
de ltar dag pa'i sa gsum rnam par smin pa'i gnas skabs dang sbyar ba'o,,
sgrib pa thams cad spang ba sangs rgyas kyis na lam thams cad yongs su mthar phyin te rnam par smin pa nyid do,,
'di dag gtso che ba'i dbang du byas kyi lam thams cad na yang kun gyi nyams len gyi cha yod par shes par bya'o,,
de ltar byang chub sems dpa'i lam de dag nyams su len tshul mdor bsdus na, mgon po byams pas,
theg pa chen po bsdu ba'i don gsungs pa,
rigs dang chos la mos pa dang,
de bzhin sems ni bskyed pa dang,
sbyin la sogs pa sgrub pa dang,
skyon med pa la 'jug pa dang,
sems can rnams yongs smin byed dang,
zhing ni rnam par sbyong ba dang,
mi gnas mya ngan 'das pa dang,
byang chub mchog dang ston pa'o,,
zhes gsungs pa ltar, 'di'i dang po bzhi ni gtso bor mos spyod kyis sa bsdus pa'o,,
skyon med pa la 'jug pa sa dang po'i skabs so,,
de'i rjes kyi gsum ni sgom lam gyi skabs kun du'o,,
tha ma gnyis ni sangs rgyas kyi sas bsdus pa'i 'bras bu'o,,
de yang theg pa chen po'i rigs dang ldan pa de theg chen la 'jug par byed pa yin no,,
rigs zhes pa gang zhe na rang bzhin du gnas pa'i rigs ni de bzhin gshegs pa'i snying po ste, de'i ngo bo ni gdod nas sku dang ye shes dang dbyer med pa'i chos kyi dbyings rig stong zung du 'jug pa rang byung gi ye shes 'dus ma byas pa, rang bzhin gyis rnam par dag cing chos thams cad la rjes su song ba'i de bzhin nyid nam mkha' ltar 'pho 'gyur med pa nyid yin la,
de'i ngang nas sems can gyi phung po khams dbang rnams skye 'jig byed kyang de la skye 'jig med la, de'i rang bzhin rtogs pa las dkon mchog gsum 'byung ba yin no,,
zag med kyi khams de sems can thams cad la khyad med par sems kyi chos nyid kyi tshul du yod pa ni sa 'og gi gter la sogs pa'i dpe'i tshul gyis bstan to,,
'on kyang rigs kyi dri ma bzhi pos bsgrib nas rigs ma sad pa rnams la rigs yod kyang bya ba byed pa mngon du mi snang la, rang bzhin gyis dag kyang glo bur gyi dri mas bsgrib pa yang yin pas phal pas bsam gyis mi khyab pa yin no,,
gal te rigs kyi dri ma bsrab na rigs de'i byed las 'khor ba spong 'dod dang myang 'das sgrub 'dod 'byung par byed do,,
rigs kyi dri ma bzhi ni theg pa chen po'i chos la khong khro ba, bdag tu lta ba, 'khor ba'i sdug bsngal gyis 'jigs pa, sems can kyi don la ltos pa med pa'o,,
dri ma de rnams dag par byed pa'i rgyu ni theg pa chen po'i chos la mos pa, lhag pa'i shes rab dang ting nge 'dzin snying brtse ba dang bzhi'o,,
de bzhi dang ldan na rigs sad pa'i stobs kyis theg pa chen po'i dge pa yang dag par len pa'i rgyas 'gyur gyi rigs thob la, theg chen gyi chos la mos pa lhag par 'byung ba yin no,,
mos pa de la brten nas theg chen gyi skyabs gnas dkon mchog gsum la skyabs su 'gro zhing, phyi yi yongs 'dzin theg chen tshul bzhin ston pa'i dge ba'i bshes gnyen bsten par byas nas shes rab kyi pha rol du phyin pa thabs kyi rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa, mtha' thams cad dang bral ba'i mnyam pa nyid sangs rgyas 'thob pa la nye ba'i thabs kyi dam par gyur pa, mthar 'dzin dang dmigs pa can 'bras yum la ring zhing theg chen lam gyi mi mthun phyogs su gyur pa rnams kyi gnyen por gyur pa'i lam yang dag pa zab cing rgya che ba zung du 'jug pa'i gdams ngag tshang la ma nor ba nod par byas nas de tshul bzhin yid la bya ba nang gi yongs 'dzin dang ma bral bar bya'o,,
de ltar byas nas bsam pa phun tshogs bla med byang chub du sems bskyed pas, sbyor ba phun tshogs phar phyin drug po nyid mos bsngo yi rangs sogs thabs mkhas dang mi rtog pa'i shes rab phar phyin zung du 'brel ba'i sgo nas sgrub par bya'o,,
de ltar yul mi dmigs shing yul can gyis mi sbyor ba'i tshul gyis sher phyin nyams su blang bas tshogs kyi lam bgrod nas sbyor lam bzhir 'khor ba las dbugs dbyung zhing mtshan ma'i rnam rtog mngon rgyu nub pas mtshams kyi nags tshal mthong ba dang rgya mtsho dang nye bar gyur te, ri sogs mi snang ba'i dpes bstan pa ltar de dag gi sbyor ba rnams rdzogs pa'i mthus, spang bya'i skyon med pa 'jig rten las 'das pa'i lam gyi dang po mthong lam 'phags pa'i sa la 'jug par 'gyur ro,,
de ltar zhugs nas tshad med dang bsdu dngos mngon shes lnga sogs thabs mkhas kyi bar ci rigs pa'i sgo nas sems can smin par byed pa dang, tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i stobs kyis sangs rgyas kyi zhing sbyang ba dang, zab dang rgya che ba'i lam thams cad zung du zhugs pa rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid kyi stobs kyis mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa srid zhi mnyam nyid du rtogs pas sangs rgyas kyi chos rdzogs par byed pa ste, de ltar mdor na rdzogs smin sbyang ba khyad par can la bslab par bya'o,,
de yang ma dag pa'i sa bdun du sems can smin byed gtso bor gyur pas de gsum chung ngu dang dag sa gsum du sku gsum dngos su thob byed srid zhi mnyam nyid zhing dag pa thabs mkhas sbyor ba gsum khyad par can 'byung ba yin no,,
de yang kha phyir bltas sgo lnga'i rnam shes gnas gyur pas zhing dag pa mngon du snang zhing, nang bltas nyon yid gnas gyur pas srid zhir mi gnas pa'i mnyam nyid mngon du gyur pa yin la, de'i stobs kyis thabs mkhas tshad med pas sprul pa'i rnam rol sna tshogs kyis sems can smin par byed pa dang dkon mchog gsum gyi rigs rgyun mi gcod pa sogs kyang khyad par 'phags pa thob bo,,
de nas 'bras bu bla na med pa'i byang chub mchog chos kyi sku thob pa dang, de thob nas nam mkha' ji srid du gzugs kyi skus phyogs bcu'i 'jig rten kun du byang chub chen po'i tshul mdzad pa bcu gnyis sogs ston pa'i phrin las sems can gyi khams la rgyun mi 'chad par 'jug pa yin no,,
theg pa chen po'i lam bgrod tshul ni lam lnga dang sa bcu gcig gi tshul gyis bgrod de, de yang lam lnga po byang phyogs so bdun gyis bgrod pa gong bshad ltar la, khyad par 'phags tshul gong du bshad zin pa ltar yin pas mthong lam sa dang po rab tu dga' ba thob pa'i tshe bdag med gnyis ka yongs su rdzogs ba'i chos kyi dbyings ji lta ba bzhin du gzigs pa chos rab rnam 'byed kyi shes rab sogs byang chub kyi yan lag bdun dang ldan pa yin no,,
de'i tshe 'jigs pa lnga dang bral ba dang, yon tan brgya phrag bcu gnyis thob pa sogs 'byung ngo ,,
de'i 'og tu sgom pa'i lam gyis sgom spang skor dgu spang bas rim ba ltar sa gnyis pa dri ma med pa, gsum pa 'od byed pa, bzhi pa 'od 'phro ba, lnga pa sbyang dka' ba, drug pa mngon du gyur pa, bdun pa ring du song ba, brgyad pa mi g.yo ba, dgu pa legs pa'i blo gros, bcu pa chos kyi sprin rnams thob ste sa 'di dag la gnas pa rnams theg pa chen po'i 'phags lam yan lag brgyad dang ldan pa yin no,,
sa bcu po 'di dag gi skabs su bdag med gnyis rtogs kyi mkhyen pas sgrib pa gnyis ka rim bzhin spong bar byed do,,
de yang nyon mongs pa spong tshul gong dang 'dra ste nyon mongs pa thams cad kyi rtsa ba gang zag gi bdag 'dzin yin pas bdag med mthong bas de ldog par byed pa'i phyir ro,,
shes bya'i sgrib pa zhes bya ba ni, ji lta ji snyed kyi don ma nor bar mthong ba la gegs su gyur pa'i sgrib pa'o,,
de rgyu gang las byung na chos thams cad gnyis med chos dbyings kyi rang bzhin du gnas pa ma rtogs shing gzung 'dzin sna tshogs su 'dzin pa las so,,
de'i phyir 'khor gsum du rnam par rtog pa shes sgrib tu mgon po byams pas gsungs so,,
'khor gsum du rtog pa'i rtsa ba ni chos kyi bdag 'dzin yin pas mdor na chos kyi bdag 'dzin las byung ba'i sgrib pa thams cad shes sgrib yin la, chos bdag med stong pa nyid mthong bas de spong bar byed do,,
des ji lta ba la sgrib pa'i shes sgrib spongs su chug kyang ji snyed pa la sgrib pa'i shes sgrib ji ltar spong nus snyam na, ji snyed pa dang ji lta ba rnams dngos po'i don la tha dad du med la, dngos po'i rang bzhin dang mi mthun par 'dzin pa'i rmongs pas sems bslad pa de nyid spang na dngos po phyin ci ma log par rtogs pa'i ye shes des ji snyed pa'i don thams cad 'bad med du rtogs par 'gyur te, dper na mig gi rab rib dag na gzugs ji snyed pa gsal por shes pa dang, snyoms 'jug gi sgrib pa las grol ba bsam gtan gyi sems kyis lkog gyur rnams kyang shes pa bzhin no,,
de ltar sa dang po'i ye shes thob pas chos dbyings kun du 'gro bar ma rtogs pa'i rmongs pa bsal bas de'i rjes thob na chos kyi dbyings shes bya kun la rjes su 'gro ba 'bad med du rtogs nas ma rmongs pa'i shes rab khyad par can thob pas mtshon kun rmongs bcu sa bcus spang bar dbus mtha' las gsungs pas mtshon nas sa rnams su shes sgrib spang ba'i stobs kyis ji lta ji snyed kyi don la rmongs pa med par gong nas gong du 'phags par 'gyur ro,,
de'i phyir sa rang rang gi ngos skal gyi sgrib gnyis spang ba'i rjes thob tu, sa de dang de'i gnas skabs na rang rang gi skabs dang 'tshams par bsgrub bya rdzogs smin sbyang ba'i don la 'jug pa dang, sa gong ma gong ma'i spyod yul la 'jug par rung ba nyid du sgrub pa'i phyir sa rnams kyi yongs sbyong la brtson par byed pa yin no,,
mthar sgrib gnyis sa bon bag chags dang bcas pa yongs su dag pa sangs rgyas kyi sa na shes bya'i rnam pa thams cad mngon sum gzigs par 'gyur te, sgrib pa med pa'i ye shes mthar thug pa thob pa'i phyir ro,,
sa 'di dag gi skabs su spang bya gang dang gang spong ba dang, phar phyin gang dang gang dag pa thob pa dang, yon tan brgya phrag bcu gnyis kyis mtshon pa'i yon tan ci dang ji thob pa dang, zag med gyi phung po lnga ji ltar sbyang ba dang, gnas gyur pa gang dang gang thob pa dang, sa de dag gi nges tshig sogs kyi rnam bzhag rgyas pa gzhan las rtogs par bya'o,,
de yang sa dang sar chos nyid mnyam pa nyid kyi rjes su zhugs pa rnam par mi rtog pa'i ye shes gong nas gong du 'phags pa'i dbang gis ma dag gzung 'dzin gyis bslad pa'i dus na snang ba'i snang ba rnams gnas gyur pa rim pas thob pa'i gnas gyur gyi rnam grangs mang po gsungs pa mdor bsdus na thun mong snod kyi 'jig rten dang lus su snang ba rnams gnas gyur pa thob pas zhing dang lus dag pa nyid du snang ste de'i tshe na de'i yul can sgo lnga'i shes pa yang gnas gyur pa thob dgos pas de gnas gyur pas ji ltar 'dod pa'i 'byor bas mdzes pa'i sangs rgyas kyi zhing dag par snang zhing thams cad du mngon par shes pa'i mthu bsam gyis mi khyab pa thob bo,,
rten dbang po lnga gnas gyur pas dbang po re re'ang yul kun la 'jug nus pa dang dbang po'i yon tan brgya phrag bcu gnyis kyi 'byor ba dam pa thob par 'gyur ro,,
'khrig pa'i tshor ba gnas gzhan du gyur pa na zag med kyi bde bar gnas shing bud med mthong na nyon mongs mi skye ba'i 'byor ba thob pa dang, nam mkha'i 'du shes gnas gyur pa na nam mkha' las bsam ba'i don thams cad 'byung ba dang, nam mkha' dang ri brag sogs la'ang thogs med du 'gro ba dang, nam mkha' las gzugs sna tshogs ston pa 'grub bo,,
tha mal pa'i ngag dang mdo sde sogs su snang ba'i sgra yi snang ba gnas gyur pa na chos kyi sgra dbyangs mi zad pa 'doms pa la dbang thob pa dang,
rtog bcas gyi yid gnas gyur na dus rtag du thogs pa med pa'i so so yang dag par rig pa'i ye shes dang las rnams kun la thogs pa med pa la dbang 'byor ba dam pa thob par 'gyur ro,,
nyon mongs pa'i yid gnas gyur na dbang lnga'i zag med gyi 'byor ba dang mthun par longs spyod pa dang, rnam par mi rtog pa'i ye shes dri ma med pa la dbang 'byor ba dam pa thob par 'gyur ro,,
rten kun gzhi'i rnam shes gnas gyur na, mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa sangs rgyas kyi sa dri ma med pa'i gnas la dbang 'byor ba dam pa thob par 'gyur ro,,
de ltar mdor na ma dag pa'i dus na ji ltar snang ba snang srid kyis bsdus pa'i chos rnams chos kyi dbyings dang tha mi dad par rang rang gi snang ba gnas gyur pa'i tshe na de snyed kyi gnas gyur gyi snang ba yongs su dag cing rgya che ba'i 'byor ba bsam gyis mi khyab pa yod pas sangs rgyas kyi sa na zag med kyi 'byor ba chos kyi dbyings kyis klas pa bsam gyis mi khyab pa yod de,
'di ltar nyan thos rnams kyi yon tan gyi 'byor bas 'jig rten thams cad zil gyis gnon la, nyan thos rnams kyi 'byor ba rang sangs rgyas kyi zil gyis gnon kyang des byang chub sems dpa'i 'byor ba'i cha tsam yang mi phod do,,
byang sems thams cad kyis de bzhin gshegs pa'i 'byor ba'i char yang mi phod pas, sangs rgyas rnams kyi gnas yongs su gyur pa'i 'byor ba ni tshad gzhal du med par gsungs so,,
sa bcu'i rgyun gyi mtha' mar rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin la brten nas mi slob lam mngon du byed de, de yang sngon slob lam du gzhi lam 'bras bus bsdus pa'i chos kun tha snyad du ma 'dres ma nor bar shes shing don dam par rang bzhin med par rtogs nas bden gnyis zung 'jug rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid chos kyi dbyings la chos thams cad 'dus pa'i tshul du goms par byas pa mthar thug pa'i skabs 'dir,
shes bya'i chos thams cad cig char gsal la ma 'dres par rdzogs kyang mtshan nyid med par ro gcig pa'i don la yul dang yul can tha dad med pa mnyam pa nyid du gyur pas ye shes skad cig ma des sgrib gnyis kyi sa bon bag chags dang bcas pa bcom pa'i rnam grol lam la yongs su dag pa'i 'bras bu mthar thug pa mi slob pa'i lam dang sa bcu gcig pa kun du 'od thob ste rnam pa thams cad mkhyen pa'i sangs rgyas nyid mngon du byed do,,
'bras bu sangs rgyas kyi sa de ni sku bzhi dang ye shes lngas bsdus te,
dang po ngo bo nyid kyi sku ni, gdod nas rang bzhin gyis rnam par dag pa chos nyid kyi sku'o,,
de ci lta bu zhe na chos thams cad kyi gnas lugs snang stong zung 'jug, rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid chos kyi dbyings 'gyur ba med pa yin la, de yang snang ba'i cha nas ris su ma chad pa'i sku dang ye shes kyi rang bzhin, stong pa'i cha nas cir yang ma grub pa'i dbyings dang 'du 'bral med pa, ye nas lhun gyis grub pa chos nyid kyi bab, sus kyang ma byas pa'i 'dus ma byas te, de yang dngos dngos med gnyis ka'i mtha' la mi gnas pa'i 'dus ma byas chen po yin no,,
'di ni gzhi'i dus su theg chen lam gyis rtogs bya'i dam pa de kho na nyid dang, don dam pa'i bden pa dang, chos kyi dbyings zhes bya ba yin la, de bzhin gshegs pa rnams byung yang rung, ma byung yang rung, bstan kyang rung ma bstan kyang rung, rtogs kyang rung ma rtogs kyang rung, chos rnams kyi chos nyid 'di ni snga phyi'i khyad med par de kho na bzhin du gnas pa yin zhing 'di chos kun gyi chos nyid yin pas, sems can rnams kyi sems kyi chos nyid kyang 'di las gzhan du med do,,
'di yod pa dang rtogs shing lam du byas pa las mthar 'bras thob pa yin pas na rang bzhin gyis gnas pa'i rigs dang, bde gshegs snying po zhes bya'o,,
chos kyi dbyings dang ngo bo tha dad du med pas rang byung gi ye shes zhes kyang bya'o,,
'di ni chos kun gyi gnas lugs ngo bo nyid kyi gzhi, dkon mchog gsum gyi 'byung gnas, mthar thug theg gcig 'grub pa'i rten, chos nyid mnyam pa nyid nyag gcig go,,
gnas lugs chos nyid de rang bzhin gyis rnam par dag kyang sems can rnams rang snang gi sgrib pas sgrib nas mngon du ma gyur pa la, de bzhin gshegs pa thabs la mkhas pas chos kyi sgo sna tshogs kyis gdul bya'i blo rim par sbyang nas, mthar thug dbyings de'i rang bzhin shes shing mngon du byed pa 'jigs med rtag pa theg pa mchog gi lam bstan pa de la brten nas glo bur gyi dri ma thams cad bral ba na,
dag pa gnyis ldan gyi bral 'bras ngo bo nyid kyi sku zag med kyi chos kun gyi gzhir gyur pa gtsang bde rtag bdag gi mthar phyin pa rdo rje lta bu'i sku, ye shes kyi sku, mnyam pa nyid nam mkha' lta bu'i sku de mngon du gyur pa ni sangs rgyas kyi sku mthar thug pa'o,,
rnam pa thams cad pa'i ye shes kyi sku de'i mkhyen cha la ye shes chos kyi sku dang, dag pa'i gdul bya la gzugs skur snang ba nges pa lnga dang ldan pa longs spyod rdzogs pa'i sku dang, ma dag pa'i gdul bya la gzugs skur snang ba sprul pa'i sku ste sku bzhir gsungs so,,
de yang sangs rgyas ni ye shes kyi sku 'ba' zhig yin pas sangs rgyas kyi sa thams cad ye shes lngas bsdus par rig par bya ste
gang zhe na kun gzhi gnas gyur pa chos kyi dbyings kyi ye shes ni, chos kyi dbyings dang gnyis su med pa'i ye shes shes bya thams cad la khyab cing rjes su song ba nam mkha' lta bu ste, ngo bo nyid dang chos kyi sku'i gdags gzhi mthar thug pa'o,,
kun gzhi'i rnam shes gnas gyur pa me long lta bu'i ye shes ni, rtag tu chos nyid las mi g.yo zhing nga dang nga yir med pa, yul yongs su ma chad pa, dus rtag tu gnas pa, me long la gzugs brnyan shar ba ltar shes bya kun la ma rmongs par gsal kyang yul yul can gyi rnam rtog med pa, ye shes phyi ma gsum dang sangs rgyas kyi ye shes su gdags pa kun gyi 'byung gnas, longs spyod rdzogs pa'i sangs rgyas nyid du 'dogs pa'i gzhi mthar thug pa'o,,
nyon yid gnas gyur pa mnyam nyid ye shes ni srid zhir mi gnas pa'i mnyam pa nyid du zhugs pa, dmigs pa med pa'i byams pa dang thugs rje chen pos sems can rnams la rang rang gi mos pa bzhin tu sangs rgyas kyi sku ston par byed pa'o,,
yid kyi rnam shes gnas gyur pa so sor rtog pa'i ye shes ni shes bya thams cad la rtag tu chags thogs med pas ting nge 'dzin dang gzungs kyi gter dang 'dra ba, 'khor kyi dkyil 'khor kun tu chos kyi 'byor ba chen po thams cad ston cing the tshom gcod pa'i chos kyi char chen po 'beb par byed pa'o,,
sgo lnga'i rnam shes gnas gyur pa bya ba grub pa'i ye shes ni 'jig rten gyi khams kun du sku dang gsung dang thugs sogs sna tshogs dpag tu med pa'i sprul pas sems can kun gyi don sgrub par byed pa'o,,
de la chos kyi sku ni zag pa med pa'i chos sde tshan nyer gcig gi bdag nyid can du gsungs te,
gang zhe na byang chub kyi phyogs dang mthun ba'i chos sum cu rtsa bdun ni sde tshan dang po ste, de dag gi don sngar bshad zin la 'dir byang phyogs de dag mthar phyin pa 'bras bu sangs rgyas kyi ye shes dam par gnas yongs su gyur pa yin gyi sems dang sems byung gi dngos po rang rgyud pa min par go dgos la, gzhan thams cad la yang de bzhin du shes par bya'o,,
gnyis pa tshad med bzhi yi don kyang sngar bshad zin la 'dir mthar phyin pa ye shes kyis bsdus pa bsam gyis mi khyab pa'o,,
gsum pa rnam par thar pa brgyad ni, gzugs can gzugs la blta ba'i rnam thar, gzugs med gzugs la blta ba'i rnam thar gnyis ni, nang byed pa po rang nyid la gzugs yod pa dang med par 'du shes bzhag nas phyi rol gyi gzugs rnams la mi sdug par lta ba'o,,
sdug pa'i rnam par thar pa ni gzugs mi sdug pas skyo ba las thar ba'i sdug par mos shing de 'dra sprul pa'o,,
de ltar sdug mi sdug thams cad ltos nas blos btags pa tsam du shes pas, gzugs la chags pa las thar bar byed pa'i lam mo,,
nam mkha' mtha' yas kyi rnam thar sogs bzhi ni gzugs med bzhi'i ting nge 'dzin te gzugs kyi khams dang rang sa 'og ma dag gi chags pa las thar bar byed pa'o,,
'gog pa'i rnam par thar pa ni, srid rtse'i sems las kyang 'das te tshor ba dang 'du shes 'gog pa'i ting nge 'dzin te des khams gsum gyi chags pa las thar bar byed pa'o,,
de brgyad kyi dang po bdun ni 'jig rten pa rnams kyis kyang bsgrub la, 'gog snyoms ni nyan thos dgra bcom pas bsgrub pa yin zhing, de thams cad bsam gtan la brten nas bsgrub ste chags pa las thar ba'i don du sgom pa yin la, de dag mthar phyin pa 'bras bu'i ye shes kyi ngo bor gyur pa bsam gyis mi khyab pa ni sangs rgyas kyi sa na yod pa ste 'og ma zil gnon sogs thams cad la yang de bzhin du shes par bya'o,,
bzhi pa mthar gyis gnas pa'i snyoms 'jug dgu ni bsam gtan bzhi dang gzugs med pa'i snyoms 'jug bzhi dang 'gog pa'i snyoms 'jug dang dgu ste, 'di dag snyoms 'jug gi sgrib pa las grol ba'i don du bsgom pa sangs rgyas kyi sar mthar thug pa'o,,
lnga pa zil gyis gnon pa'i skye mched brgyad ni, nang gzugs su 'du shes pas phyi rol gyi gzugs chung ngu zil gnon dang, chen po zil gnon gnyis, nang gzugs med par 'du shes pas de gnyis te dbyibs zil gnon bzhi'o,,
nang gi 'du shes gnyis gong bzhin dang gzugs chung ngu sems can gyi gzugs, chen po snod gyi gzugs rnams so,,
kha dog dag gi zil gnon bzhi ni sngo ser dkar dmar zil gnon bzhi'o,,
'di dag ting nge 'dzin la brten nas bsgrub pas dbyibs dang kha dog ji ltar dmigs pa ltar snang bas gzhan zil gyis mnan nas rang yid mi 'phrog par byed pa ste, dbyibs bzhi la mi sdug pa yang yod la, kha dog bzhi sdug pa'o,,
drug pa zad par bcu ni zad par sa chu me rlung nam mkha' lnga dang, sngo ser dkar dmar rnam shes lnga ste bcu'o,,
de yang ting nge 'dzin la brten nas zad par bsgrub pas, snang ba thams cad gang dmigs pa de nyid du snang ba ste, zad par zhes pa mtha' dag gi don te thams cad la khyab par snang ba la brjod do,,
de'i phyir sar dmigs na thams cad du sar snang ba sogs su shes par bya'o,,
rnam thar dang zad par dang zil gnon 'di dag ting nge 'dzin gyi rtsal sbyong ba'i don du bsgom pa yin zhing 'di rnams bsam gtan la brten nas ting 'dzin dang shes rab kyi ngo bo yin la de dang mtshungs ldan rnams dang bcas pa ste gzhan rnams la'ang de bzhin shes par bya'o,,
'di dag la sprul pa 'byongs ba'i lam zhes bya'o,,
'di dag gis mtshon nas sangs rgyas kyi sa na 'jig rten pa dang nyan thos slob mi slob dang, byang sems rnams dang thun mong du gyur pa zhes pa'i chos su bzhag pa de dag rnams cha 'dra ba'i sgo nas de ltar bzhag kyang, sangs rgyas kyi sa na ni thun mong min pa'i ngo bo nyid du gyur pa yin no,,
bdun pa nyon mongs med pa ni, skabs 'dir pha rol gyi sems rgyud rang la dmigs nas nyon mongs mi skye bar rjes su srung bar byed pa ste, de yang nyan thos dgra bcom pa rnams grong sogs su byon pa na thog mar der song na bdag la dmigs nas gzhan rgyud la nyon mongs skye'am mi skye mngon shes kyis brtag nas skye bar mthong na der mi 'gro ba sogs kyis pha rol rjes su srung ba tsam yin la, de yang ma brtag par zhugs pas pha rol gyi nyon mongs srung ba ma nus pa yang 'byung ngo ,,
sangs rgyas ni nyon mongs skye ba'i sems can de'i drung du gshegs nas thabs la mkhas pas de dag gi nyon mongs pa rgyun gcod par mdzad pas nyon mongs med pa khyad par du 'phags pa'o,,
brgyad pa smon nas mkhyen pa zhes pa nyan thos rnams kyis gzhal bya lkog gyur dang, gzhan gyis dris pa'i don gang dang gang yin pa de la 'di shes par bya'o zhes smon nas, bsam gtan la mnyam par bzhag pas don de shes par byed pa, dper na mo'u gal gyi bus shA kya'i rgyal rabs bshad pa la sogs pa lta bu'o,,
nyan thos de dag gis don ci rigs shes kyang yul dus rnam pa shin du bskal pa'i don mi shes pa yang yod do,,
sangs rgyas kyi smon nas mkhyen pa ni 'bad rtsol med par lhun gyis grub pa dang, shes bya thams cad chags thogs med par gzigs pa dang, mnyam par bzhag na shes kyi ma bzhag na mi shes pa lta bu med par rtag tu mnyam bzhag la gnas bzhin pa yin pa'i phyir, sems can rnams kyis gang dang gang 'dod pa'i dri ba mtha' dag gi lan 'debs par mdzad pas nyan thos rnams kyi tshul las khyad par du 'phags pa yin no,,
dgu pa mngon par shes pa drug ni mngon shes lnga dang zag zad dang drug gong du bshad pa bzhin no,,
bcu pa so so yang dag par rig pa bzhi ni sngar bshad zin to,,
bcu gcig pa rnam pa thams cad dag pa bzhi ni, lus dang dmigs pa dang sems dang ye shes dag pa ste, lus gang 'dod du bsgyur ba la mnga' dbang brnyes pa dang po, , yul gang 'dod du bsgyur ba la mnga' dbang brnyes pa gnyis pa, ting nge 'dzin mtha' dag la mnga' brnyes pa gsum pa, shes bya kun la chags thogs mi mnga' ba bzhi pa'o,,
bcu gnyis pa dbang bcu ni, tshe la dbang ba sku tshe gtong ba'am, bzhugs par 'dod na bskal pa tshad med pa'i mthar yang bzhugs pa ste ji ltar bzhed pa bzhin du tshe la dbang thob pa'o, , 'di ni sbyin pa gtso bor gyur pa'i 'bras bu'o,,
sems la dbang ba mnyam par 'jog pa sogs ji ltar 'dod par dbang thob pa bsam gtan gyi 'bras bu,
yo byad la dbang ba ni lha dang mi dang byang sems kyi 'byor pa'i khyad par ji ltar bzhed pa bzhin 'byung ba sbyin pa mthar phyin ba'i 'bras bu'o,,
las la dbang ba ni las su bya ba gang dang ci bzhed pa de dag 'grub pa la dbang ba dang,
skye ba la dbang ba ni gnas gang dang gang du ci dang ji lta bu'i skye ba sna tshogs ci bzhed pa bzhin ston pa la dbang ba ste, de gnyis gtso bor tshul khrims kyi 'bras bu'o,,
mos pa la dbang ba ni gdul bya'i gang mos pa ltar don byed pa la dbang thob pa ni slob lam du gdul bya'i bsam pa dang mthun par byas pa'i bzod pa'i 'bras bu'o,,
smon lam la dbang ba ni smon lam ji ltar btab pa bzhin du yang dag par 'grub pa brtson pa'i 'bras bu'o,,
rdzu 'phrul la dbang ba rdzu 'phrul gang dang ji bzhed pa bzhin ston pa la thogs pa med pa'i dbang thob pa bsam gtan gyi 'bras bu'o,,
ye shes la dbang ba, dus gsum gyis bsdus pa'i shes bya kun la chags thogs med pa'i ye shes chen po'i mnga' dbang brnyes pa dang,
chos la dbang ba gsung rab yan lag bcu gnyis kyis bsdus pa'i lung gi chos thams cad gdul bya'i ji ltar 'dod pa bzhin 'chad pa la thogs pa med pa'i dbang thob pa ste 'di gnyis shes rab kyi 'bras bu'o,,
sde tshan bcu gsum pa stobs bcu ni, dge ba las bde ba 'byung ba gnas yin zhing sdug bsngal 'byung ba gnas min pa lta bus mtshon te phyogs bcu dus gsum gyis bsdus pa'i shes bya'i khong na gang gnas yin pa dang, ma yin pa'i shes bya ji snyed yod pa thams cad chags thogs med par skad cig la mkhyen pa ni, gnas dang gnas ma yin pa mkhyen pa'i stobs so,,
de bzhin du dge mi dge zag bcas zag med kyis bsdus pa'i las thams cad dang de dag gi rnam par smin pa ci lta bu yin pa mkhyen pa las kyi rnam smin mkhyen pa'i stobs so,,
de bzhin du gdul bya'i rigs kyi khams dang khams bco brgyad sogs khams ji snyed pa sna tshogs mkhyen pa dang, 'gro ba thams cad kyi mos pa rnam pa sna tshogs mkhyen pa dang, dbang po rno rtul rnam pa sna tshogs mkhyen pa dang, zag bcas dang zag med kyis bsdus pa mtho ris dang ngan song, thar pa dang thams cad mkhyen par kun tu 'gro ba'i lam sna tshogs pa mkhyen pa dang, zag bcas dang zag med kyis bsdus pa'i bsam gtan gyi bkod pa sna tshogs ji snyed pa mkhyen pa dang, rang gzhan gyi sngon gyi gnas sna tshogs pa ji snyed mkhyen pa dang, lha'i mig gis 'gro ba rnams 'chi 'pho ba dang ma 'ongs pa'i skye ba ji snyed pa mkhyen pa dang, zag pa thams cad zad pa nyid du gyur pa'i lam dang 'bras bu mkhyen pa'o,,
stobs bcu po 'di dag rdo rje lta bur mi phyed pa ste, gnas dang gnas min mkhyen pa sogs drug gis shes bya'i sgrib pa go cha lta bu 'bigs pa dang, bsam gtan dang sngon gnas 'chi 'pho mkhyen pa gsum gyis snyoms 'jug gi sgrib pa rtsig pa lta bu bshig pa dang, zag zad mkhyen pa'i stobs kyis bag chags kyi sgrib pa shing lta bu gcod pa'i phyir dang,
yang gnas gnas min mkhyen pa'i stobs kyis rgyu dang rgyu min shes pas sems can rnams bde 'gro dang ngan 'gror 'gro ba'i rgyu la rmongs nas thabs la bslu ba'i bdud 'joms par byed cing, las mkhyen pa'i stobs kyis skyabs la bslu ba'i bdud 'joms te, 'gro ba rnams las kyi dbang gis bde sdug myong ba las dbang phyug sogs kyis skyabs byed mi nus par shes par byed do,,
kun nyon dang rnam byang gi bsam gtan mkhyen pa'i stobs kyis zag bcas la dag par lta zhing bslu ba'i bdud 'joms te, bsam gzugs thob pa tsam gyis 'khor ba las mi thar bar shes par byed do,,
lhag ma bdun gyis theg pa chen pos nges par 'byung ba la bslu ba'i bdud 'joms te, khams mkhyen pas rigs, mos pas dad pa, dbang pos shes rab kyi dbye ba rnams las snod kyi khyad par mkhyen nas sngon nas 'chi 'pho mkhyen pa'i stobs kyis lam gyi rten dang, thams cad du 'gro ba'i lam mkhyen pas lam gyi ngo bo dang, zag zad mkhyen pas nges par 'byung ba'i 'bras bu mkhyen nas gdul bya la de ltar ston pa'i phyir ro,,
sde tshan bcu bzhi pa mi 'jigs pa bzhi ni, rang don rtogs pa phun tshogs zhal gyis bzhes pa la mi 'jigs pa ni, bdag gis shes bya'i rnam pa thams cad mngon sum du mkhyen to zhes zhal gyis bzhes pa dang, rang don spang ba phun chogs zhal gyis bzhes pa la mi 'jigs pa ni, bdag gis sgrib gnyis bag chags dang bcas pa'i spang bya ma lus spangs so zhes zhal gyis bzhes pa gnyis ni rang gi don ji ltar yin pa bden par gsungs ba dang,
gzhan don du nges par 'byung ba'i lam ston pa la mi 'jigs pa ni, bdag med rtogs pa sogs lam 'di dag gis thar pa'i gnas su nges par 'byung ngo zhes ston pa dang, gzhan don du lam gyi gegs ston pa la mi 'jigs pa ni, chags sogs nyon mongs rnams ni lam gyi gegs yin no zhes ston pa ste, de gnyis gzhan don du bden par gsungs pa'o,,
de ltar gsungs pa bzhi po de la lha'am bdud dang tshangs pa dang bram ze sogs 'jig rten na che ba sus kyang de ltar ma yin no zhes chos dang mthun pa'i rgol ba med pas 'khor gyi nang na seng ge bzhin du 'jigs pa dang bag tsha ba med par seng ge'i sgra de lta bu sgrogs par mdzad pa yin no,,
sde tshan bco lnga pa ma 'dres pa bco brgyad ni, sku la 'khrul pa mi mnga' ba, sung la ca co mi mnga' ba, thugs la dran pa nyams pa mi mnga' ba, mnyam par ma bzhag pa'i thugs mi mnga' ba, 'du shes sna tshogs mi mnga' ba, ma brtag pa'i btang snyoms mi mnga' ba ste spyod pas bsdus pa drug dang,
dkon mchog gi gdung 'dzin cing sems can la phan par byed pa'i 'dun pa nyams pa mi mnga' ba, de bzhin du gzhan don la spro ba'i brtson 'grus, chos kun ji bzhin gzigs pa mi brjed pa'i dran pa, chos rab rnam par 'byed pa'i shes rab, sgrib gnyis las rnam par grol ba, chos kun la dbang 'byor ba'i ye shes sgrib pa kun las grol ba so so rang rig pa mnga' ba ni rnam par grol ba'i ye shes gzigs pa ste, de thams cad kyi mthar nyams pa mi mnga' ba zhes sbyar nas shes par bya ste, rtogs pas bsdus pa drug go,,
sku'i las thams cad ye shes sngon du 'gro zhing ye shes kyi rjes su 'brang pa'am 'jug pa de bzhin gsung dang thugs kyi las la sbyar te de gsum ni mdzad pas bsdus pa yin la, sku gsung thugs kyi mdzad pa thams cad rnam pa kun tu don yod pa'o,,
'das pa'i dus la ma chags ma thogs pa'i ye shes kyi gzigs pa 'jug pa, de bzhin da lta dang ma 'ong pa la sbyar ba gsum ni dus kyis bsdus pa gsum ste dus thams cad nas thams cad du mkhyen pa'o,,
de bco brgyad ni, sangs rgyas kho na las gzhan sa bcu'i sems dpa' rnams la'ang med pas sangs rgyas kho na'i ma 'dres pa'i chos zhes bya ste 'byung ba bzhi dang ma 'dres pa'i nam mkha' rang gi khams lta bu'o,,
gzhan yang sangs rgyas kho na'i khyad chos sku tshad med cing thams cad las 'phags pa, spyi gtsug bltar mi mngon pa, rtsi sman ltar mthong ma thag tu sems can gyi skyon zhi bar byed pa, na bza' sku la sor gcig gis ma reg pa sogs ma 'dres pa'i yon tan gzhan yang mang du yod do,,
sher phyin rgyan na mdo'i go rim gyi dbang gis ma 'dres pa 'di sde tshan nyi shu par bzhag par mdzad do,,
sde tshan bcu drug pa bsrung ba med pa zhes, sku la bsrung ba med pa sogs gsum ni, sku gsung thugs la bcab par bya rgyu'i skyon kyi rnam pa phra mo yang mi mnga' bas gzhan la 'dzem pa'am bsrung ba ci yang med pa'o,,
sde tshan bcu bdun pa dran pa nye bar bzhag pa gsum ni, gus pas chos nyan pa la chags pa med par dran pa nye bar bzhag pa, de bzhin du ma gus shing mi nyan pa la sdang ba med par dran pa nyer bzhag dang, nyan mi nyan gnyis ka la chags sdang gnyis ka med par dran pa nye bar bzhag pa'o,,
bco brgyad pa bsnyel ba mi mnga' ba ni, gdul bya'i don mdzad pa la dus las 'da' ba cung zad kyang med pa rgya mtsho'i rlabs lta bu ste mdor na dus su 'gyang nas phyi bsnyil mi mnga' ba'o,,
bcu dgu pa bag chags yang dag par bcom pa ni, sgo gsum gyi gnas ngan len nyon shes kyi sa bon phra ba tsam du ma zad de dag gi bag chags pa tsam yang gtan nas mi mnga' ba'o,,
nyan thos rnams la nyon mongs pa'i sa bon med kyang bag chags kyis gad mo rta gad du rgod pa lta bu sogs du ma yod do,,
nyi shu pa thugs rje chen po ni, mtha' yas pa'i sems can thams cad la phan bde sgrub pa'i thugs rje chen pos nyin mtshan lan drug gis mtshon nas rtag tu gzigs shing skyob par mdzad pa'o,,
sde tshan nyer gcig pa rnam pa thams cad mkhyen pa nyid ni, sangs rgyas nyid kho na'i mkhyen pa'i rnam pa ste shes bya'i rnam pa thams cad ma lus pa cig char mngon sum du mkhyen pa dang, de yang de bzhin nyid dang gnyis su med cing, rang byung gi ye shes kyi bdag nyid can yin pa'i ldog cha nas, sangs rgyas nyid kyi rnam pa, de bzhin nyid kyi rnam pa, rang byung gi rnam pa zhes kyang gsungs so,,
sde tshan nyer gcig po de dag gis sangs rgyas kyi mkhyen pa'i yon tan thams cad bsdus pa yin la, rnam grangs gzhan yang, sngon dang da lta phyi ma'i mtha' mkhyen pa'i rig pa gsum dang, sku gsung thugs kyi gsang ba bsam gyis mi khyab pa gsum dang, sku rdzu 'phrul gyi cho 'phrul, gsung kun brjod pa, thugs rjes bstan kyi cho 'phrul gsum sogs rnam grangs mang po gzhan las shes par bya'o,,
longs spyod rdzogs pa'i sku ni sangs rgyas kyi gzugs sku mthar thug pa dag pa'i gdul bya sa dang po nas bcu pa'i bar gyi sems dpa' rnams la snang ba ste, de ni theg pa chen po'i chos la rdzogs par longs spyod par byed pa'i sku'o,,
de nyid nges pa lnga dang ldan te, gnas nges pa 'og min chen po kho nar bzhugs pa, sku nges pa mtshan dpe gsal rdzogs kyi rang bzhin, chos nges pa theg pa chen po 'ba' zhig ston pa, 'khor nges pa sa bcu'i sems dpa' sha stag pa, dus nges pa 'khor ba'i mtha'i bskal pa ji srid du bzhugs pa'o,,
gzugs kyi sku'i yon tan ni mtshan bzang po sum cu rtsa gnyis dang dpe byad brgyad cu ste,
de yang mtshan bzang so gnyis ni,
phyag zhabs kyi mthil na 'khor lo rtsibs stong gi rnam pa rgya las rgya yi 'bur dod pa lta bus mtshan pa dang,
zhabs kyi mthil gnyis rus sbal gyi lto ba ltar mnyam zhing legs par gnas pa dang,
phyag zhabs kyi sor mo ngang pa ltar drva bas 'brel ba dang,
phyag dang zhabs 'jam zhing gzhon sha chags pa dang,
sku yi gnas bdun mtho ba ste, phyag zhabs kyi rgyab bzhi phrag pa gnyis ltag pa dang bdun po shong bu med par rgyas shing gang ste mtho ba dang,
phyag zhabs kyi sor mo ring ba dang,
rgyab kyi rting pa bzhi cha phyir 'phags shing yangs pa dang,
phal pa las khru bdun tsam du sku che zhing drang ba rdo rje ltar mkhregs la sred med bu'i stobs mnga' ba dang,
zhabs kyi long bu lha nga bcas pa'i 'bur mi mngon pa dang,
sku'i ba spu thams cad gyen du phyogs par skyes pa dang,
byin pa ri dvags e na ya dang 'dra bar zlum la rgyas shing mdzes pa dang,
sku ma btud kyang phyag bskyang ba pus mo'i lha ngar sleb pas phyag ring zhing mdzes pa dang,
glang po'am rta cang shes ltar 'doms kyi sba ba ste gsang ba sbubs su nub pa dang,
pags pa gser gyi mdog lta bur dvangs gsal snum la yid du 'ong ba dang pags pa srab cing 'jam pa dang,
sku'i ba spu thams cad sra zhing 'jam la re re nas skyes te g.yas phyogs su 'khyil ba dang,
zhal gyi smin mtshams na mnyen 'jam dkar ba'i mdzod spu rang bzhin du khru gang ngam gsum tsam pa g.yas su 'khyil zhing skyu ru ra'i 'bras bu'i tshad tsam dngul gyi 'bur lta bus brgyan pa dang,
ro stod seng ge ltar 'phel ka che ba dang,
dpung pa gnyis kyi mgo gser gyi bum pa ltar zlum pa dang,
thal gong gnyis gshong bu med par rgyas shing gang ba dang,
ljags la ro gang blang ba ro zhim pa'i mchog tu 'gyur ba'i yon tan yod pa dang,
sku shing Nya gro dha ltar chu zheng gab pa ste gyen 'phred cha snyoms par mdzes pa dang,
zlum zhing gnag la g.yas phyogs su 'khyil ba'i gtsug tor bltar mi mngon pa dang,
rang bzhin du zhal gyi dkyil 'khor kheb pa tsam gyi ljags ring la mdzes pa dang,
gsung tshangs pa'i dbyangs lta bu dang ldan pa ni,
shes shing rnam par shes par 'gyur ba, mnyan par 'os shing mi mthun pa med pa, zab cing rjes su sgrogs pa, btang mi bra zhing rna bar nyan pa, ma 'khrugs shing gsal ba'i yan lag lnga dang ldan pa'am, de las phyes te drug cur bgrang ba'am, yang na gsung dbyangs yan lag drug cu 'og nas 'chad 'gyur ltar ro,,
'gram pa gnyis sdug cing zlum la rgyas pa me long gi ngos sam seng ge'i 'gram pa 'dra ba dang,
mche ba bzhi sogs tshems thams cad mdog shin tu dkar ba dang,
tshems thams cad mtho dman ring thung gi tshad mnyam pa dang,
tshems la bar mtshams ma bye bas thag bzang ba dang,
yas dang man na nyi shu re ste tshems kyi grangs bzhi bcu tham pa tshang ba dang,
spyan ni rin po che'i mthon mthing dang 'dra bar mdzes pa zhes gtso bor smros pa ste, nang gses su dbus kyi spyan 'bras zlum po bung ba ltar gnag pa'i dbus na rno mig shin tu gnag pa dang bcas pa, de'i rgyab tu g.yas g.yon gyi spyan tshil dkar ba, de'i grva zur gnyis dmar ba'i bag dang ldan pa, spyan dbus kyi kha so sngo ba, gting du gser gyi mdog ltar ser ba lnga yod do,,
spyan gyi rdzi ma ba mchog ste ba yi khyu mchog dang 'dra ba ni, spyan gyi ya lcib ma lcib kyi spu rnams legs par gzhol zhing ma 'dres pa khyu mchog dang be'u'i rdzi ma lta bu ste,
mtshan so gnyis po 'di dag gang gis mthong ba tsam gyis 'di ni skyes bu chen po'o zhes shes shing dang ba skyed par byed pas 'di dag skyes bu chen por mtshon par byed pas mtshan zhes bya'o,,
rgyud bla mar ba spu'i gnyis dang, pags pa'i gnyis gcig tu rtsis, rting pa yangs pa dang, long bu mi mngon pa khong gcig tu byas, de'i tshab tu mgrin pa dri ma med pa'i dung dang 'dra ba ri mo gsum pa dang, sku yongs su dag pa 'od kyi dkyil 'khor dang ldan pa dang, dbu skra rin po che mthon mthing dang 'dra ba gsum gsungs,
sku che zhing drang ba'i dod du sred med bu yi stobs mnga' sogs gsungs pa rnams mdo so so'i dgongs par mngon,
mgrin pa dri med dung lta bu ni gsung tshangs pa'i sgra dbyangs 'byung ba'i gnas chos kyi dung zhes bya ba yin te, 'di mtshan bzang gi skabs su ma bgrangs la tshangs dbyangs nyid bgrangs pa mang ngo ,,
dpe byad ni mtshan gyi cha shas rnams rdzogs par byed pa ste, me tog gi cha shas ze'u 'bru yin pa ltar mtshan gyi me tog la dpe byad kyi ze'u 'brus mdzes pa zhes gsungs so,,
dpe byad brgyad cu ni,
sen mo zangs kyi mdog ltar dmar ba, sen mo'i mdog snum pa, gshong bu dang leb mo min par dbus mtho ba gsum dang,
sor mo rnams zlum pa, rgyas pa, byin gyis phra ba gsum dang,
rtsa mi mngon pa, rtsa mdud med pa gnyis dang,
zhabs kyi long bu mi mngon pa, zhabs ring thung med par mnyam pa gom pa che chung snyoms par 'dor ba gsum dang,
mi zil gyis gnon pa seng ge'i stabs su gshegs pa dang, klu zil gyis gnon pa glang chen gyi stabs su gshegs pa dang, mkha' la bya ngang pa'i stabs su gshegs dang, gang 'dod pa'i gnas su 'khor gyi sna drang ba khyu mchog gi stabs su gshegs pa dang, chos nyid kyis g.yas phyogs su gshegs pa dang, mdzes shing yid du 'ong bar gshegs pa dang, ma yo bar drang por gshegs pa ste gshegs stangs bdun dang,
dbu gdugs ltar zlum la rgyas pa, skra mtshams legs par 'byes pa, dpral ba rgyas shing dbyes che ba gsum dang,
dbu skra bung ba ltar gnag pa, yid du sdug pa, 'jam pa, ma 'dzing ba ste ma 'phying ba, mi gshor ba mi rtsub pa, dri zhim pa drug dang,
spyan ut-pal gyi 'dab ma 'dra ba ni dkyus ring zhing yangs pa, dkar nag 'byes pa sogs kyis yid du 'ong ba pad-ma'i 'dab ma 'dra ba, spyan la ri mo ra ri sogs kyi skyon med pas spyan gnyis dag pa, spyan gyi yul gzigs pa la rab rib sogs kyi dri ma med pas rnam par dag pa, spyan gyi rdzi ma yid du 'ong bas sdug pa ste spyan gyi lnga'o,,
spyan gyi steng gi smin ma gnyis kyi smin tshugs ring ba, spu 'jam pa, mdog snum pa, spu ring thung mnyam pa bzhi dang,
snyan gnyis ring thung che chung sogs mnyam pa, snyan gyi dbang po nyams pa rnam par spang ba gnyis dang,
shangs gzengs mtho ba dang, snabs sogs kyis yongs su dag pa gnyis dang,
zhal ha cang mi ring bar che chung 'tshams pa dang, mchu shing thog bim pa ltar dmar la gzugs brnyan snang ba tsam du dang ba gnyis dang,
ljags padma ltar mnyen pa, srab pa, dmar ba gsum dang,
mche ba bzhi zlum pa, rtse rno ba mdog dkar ba, ring thung mnyam pa, byin gyis phra ba lnga dang,
gsung 'brug sgra ltar brjid che ba, gsung la rad rod kyi 'dzer bag med pas mnyen zhing 'jam pa gnyis dang,
phyag ring zhing rgyas pa, shing bal ltar 'jam pa gnyis dang,
phyag gi ri mo rnams gsal zhing mdangs yod pa, gting zab par dod pa, ma chad par ring du dod pa gsum dang,
sku mnyen zhing 'gyings legs pas 'khril bag chags pa, ring thung sbom phra sogs ma 'chol bas rim par mtshams pa, mtshan rnams kyi cha shas mtha' dag gsal zhing rdzogs pa, sku khyon che bas kho lag yangs shing bzang ba, sku shin tu gzhon sha can du gyur pa, sku la rtsub pa'i bag med pas 'jam pa, sku ring ba sogs kyi skyon med pas zhum pa med pa, sku sha rgyas pa, sku mi lhod par shin tu grim pa, sor mo dang yan lag rnams sbom phra sogs kyi cha phyed pas shin tu rnam par 'byes pa bcu ni sku spyi'i yon tan dang,
sku la sme ba dang gnag bag med pa, sku mdzes pa'i skyon gyis rnam par dag pa, mig rnag so dregs sogs dri mas gtsang ba, khrus sogs ma byas kyang rang bzhin gyis dag pas byi dor byas pa 'dra ba dang bzhi ni sku la skyon med pa'i yon tan no,,
dku zlum pa zhes pa dpyi'i sta zur gyis mtshon pa'i sked pa zlum pa, sked skabs 'tshams pas skabs phyin pa, sked pa ha cang mi ring bas ma rnyong ba, sku'i phyal te lto ba mtho dman med pas phyang nge ba bzhi sku smad kyi'o,,
lte ba gting zab pa, lte ba'i ri mo g.yas su 'khyil ba gnyis dang,
sgo gsum gyi kun spyod gtsang ba, spyod lam thams cad lta na sdug pa gnyis dang,
dpe byad thams cad mthong ba tsam gyis skyes bu'i yid 'phrog par byed pa dang phyag zhabs kyi mthil sogs la bkra shis kyi ri mos mtshan pa gcig du brtsis pas gsum po de ni spyi'i yon tan no,,
de la bkra shis kyi ri mo ni, dpal be'u dang, g.yung drung 'khyil ba dang, gru bzhi pa dang, rdo rje dang, pad-ma dang, dung dang, rta dang, ba dan la sogs pa ste, bkra shis kyi ri mo brgyad cur gsung ba bzhin no,,
mtshan dpe'i skabs su tshig 'dra ba rnams mtshan gyi skabs su ngo bo dang, dpe byad du de'i khyad par phra mo rdzogs pa'i cha nas go bar bya'o,,
gtsug tor bltar mi mngon pa sogs khyad par 'ga' ma gtogs, mtshan dpe'i yon tan ci rigs cha 'dra tsam 'khor bsgyur sogs la yod mod kyi, sangs rgyas kyi mtshan dpe ni dag cing gsal la rdzogs pas ches khyad par 'phags pa ste gzhan pas cha tsam yang 'gran du med do,,
sangs rgyas kyi ba spu gcig gi yon tan yang tshad med kyang, yon tan che ba'i tshad dpes phyogs tsam bstan pa mdo las gsung ba, 'jig rten khams na yod pa'i so skye nyan rang thams cad gyi bsod nams thams cad bsdom pa bcur bsgres pas sangs rgyas kyi ba spu'i dngos po gcig 'grub bo,,
de 'dra bar ba spu thams cad skyed pa'i bsod nams brgya 'gyur gyis dpe byad gcig 'grub po,,
de'i tshul gyis dpe byad brgyad bcu po thams cad 'grub pa'i bsod nams brgyar bsgyur bas, mdzod spu dang gtsug tor gnyis ma gtogs pa'i mtshan sum cu po'i re re 'grub po,,
mtshan sum cu po thams cad 'grub pa'i bsod nams stong 'gyur gyis mdzod spu 'grub po,,
mdzod spu 'grub pa'i bsod nams 'bum 'gyur gyis gtsug tor 'grub po,,
gtsug tor 'grub pa'i bsod nams bye ba' bum phrag brgyas mgrin pa chos kyi dung 'grub par gsungs so,,
gsung dbyangs yan lag drug cu ni, sems can gyis thos na dge rtsa bskyed pas mnyen pa, mthong ba'i chos la bde bar reg par byed pas 'jam pa gnyis ni 'bras bu'i yon tan no,,
blang dor gyi don ston pas yid du 'ong ba ni brjod bya'i yon tan no,,
rjod byed yi ge bzang bas yin du 'thad pa ste 'di bzhi dbyangs rang gi ngo bo'i yon tan du'ang rung ngo ,,
'jig rten 'das pa'i rjes las thob pa yin pas kun slong dge bas dag pa dang, nyon mongs bag nyal spangs pas kun slong nyon mongs med pa dri ma med pa gnyis kun slong gi sgo nas dbye ba ste ngag rang gi ngo bo skyon med pa la yang go rung ngo ,,
tshig dang yi ge gsal pas gsal ba ni sbyor ba'i sgo nas so,,
lta ngan sel bas snyan la 'jebs pa, nges 'byung gi thabs ston pas mnyan par 'os pa, pha rol gyi dpyas bya min zhing log par smra ba sel bas mi tshugs pa, nyan pa po'i yid la dga' ba skyed pas snyan pa, chags sogs kyi gnyen po ston pas 'dul ba lnga ni nus pa'i yon tan lnga ste dbyangs kyi yon tan la'ang shugs kyis go rung ba ci rig yod pa gong 'og kun du shes par bya'o,,
ngal dub la mi sbyor bas mi rtsub pa, ltung ba las ldang ba'i thabs ston pas spyad mi dka' ba mi brlang pa gnyis kyis tshul khrims la sbyor ba'o,,
theg pa gsum la 'god pas rab tu dul ba, gegs rnam g.yeng sel bas rna bar snyan pa, shin sbyang dang lhag mthong gis gdul bya'i lus dang sems tshim par byed pa gnyis so sor brtsis pa de bzhi ni ting nge 'dzin la sbyor bar byed pa'o,,
the tshom sel bas snying dga' ba, log rtog dang ma nges pa sel bas bde ba skyed pa gnyis ni shes rab la sbyor ba ste bslab pa gsum la sbyor ba'i yon tan brgyad do,,
'gyod pa med par byed pas gdung ba med pa, thos pas shes rab phun sum tshogs par byed pas kun shes pa, bsam pa'i shes rab phun sum tshogs pa'i rten byed pas rnam par rig par bya ba gsum ni sim par byed pa'i yon tan no,,
dpe mkhyud med par ston pas rnam par gsal ba ni chos la ser sna med pa'i yon tan no,,
rang gis yon tan thob pa spel ba la rjes su dga' bas dga' bar byed pa, ma thob pa bskyed pa la dga' bas mngon par dga' ba, zab pa ston pas kun shes par byed pa, rgya che ba ston pas rnam par rig par byed pa bzhi ni sems can rjes su 'dzin pa'i yon tan no,,
tshad ma dang ldan par rjod pas rigs pa dang, gdul bya'i snod dang 'tshams par bstan pas de'i rgyud dang 'brel ba dang, don tha dad med pa yang zlos pa'i skyon dang bral ba ma zlos pa ste de gsum ni shes pas sbyar ba'i yon tan no,,
rgol ba skrag par byed pa seng ge'i dbyangs dang, 'khor la khyab pa rgya che ba glang po'i dbyangs dang, gdangs zab pa 'brug gi sgra dbyangs dang, gzung bar 'os shing 'da' bya min pa klu dbang gi dbyangs dang, snyan la yid 'phrog pa dri za'i dbyangs dang, rgyun mi 'chad la go byed dang sun 'byin la thog pa med pas 'jig par byed pa ka la ping ka'i dbyangs dang, thag ring por grags pa tshangs pa'i dbyangs dang, grub pa thams cad la bkra shis pa'i ltas su gyur pas bkra shis pa shang shang te'u'i dbyangs dang, tshig btsun pa lha dbang gi dbyangs dang, bdud sogs las rgyal ba lha'i rnga bo che'i sgra lta bu ste, che ba'i dpe bstan pa bcu'o,,
nyon mongs med pas bstod kyang ma khengs pa,
smad kyang mi dma' ba,
ji skad gsungs pa las gzhan du mi 'gyur ba'am brda sprod pa'i mtshan nyid la zhugs pa sgra kun gyi rjes su zhugs pa,
dran pa nyams pa med pas sgra kun zur ma chags pa,
dus dang skabs kyi gdul bya'i don du bya ba thams cad la khyab cing gnas pas don du gnyer bya ma tshang ba med pa,
rnyed bkur sogs kyi sred pa dang bral bas mi zhum pa,
'khor du bag tsha ba'i 'jigs pa dang bral bas ma zhan pa,
chos ston pa la skyo dub med pas rab tu dga' ba,
rig pa'i gnas shes bya kun la mkhas pas don mtha' dag la khyab pa,
dge rtsa med pa rnams kyang rjes su 'dzin zhing sems can rnams la byams pa'i thugs kyis don khong du chub par mdzad pas tha ba med pa,
rtag par gsung ba'am rgyun mi 'chad par gsung bas rgyun chags pa,
brjod bya'i don rnam pa sna tshogs 'bel zhing shes par byed pas 'bel ba ste de la brjid pa zhes kyang bya'o,,
sgra gcig la yang lha'i skad sogs dang sgra'i rnam rig du ma gnas pas sgra kun rdzogs par byed pa,
so sos gang shes par 'dod pa'i don kun snang bas dbang po tshim par byed pa,
dam bcas pa ji lta ba bzhin du gnod pas mi bskyod pas ma smad pa,
dus min mi 'doms shing dus la bab par sbyor bas gzhan don 'byung ba las mi 'gyur ba,
ha cang myur bas sgra zur mi phyin pa sogs rtab rtab por mi gsungs bas ma rtabs pa,
thag nye ring la khyad med par mtshungs par thos pas 'khor kun tu grags pa,
dngos bo thams cad dper byas te don rdzogs par ston nus pas rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa ste,
bcu dgu po de ni gdul bya la phan par byed pa'i yon tan no,,
de steng chags sdang rmongs gsum bdud dang bzhi 'jom pa bsnan te drug cu rtsa bzhir yang gsungs so,,
sangs rgyas sprul pa'i sku ni, srid pa ji srid du phyogs dus kyi 'gro ba rnams la phan bde sna tshogs pa dag dus mnyam du mdzad pa ste,
de la dbye na ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das lta bu mdzad pa bcu gnyis kyi tshul ston pa byang chub chen po'am mchog gi sprul sku, dri za rab dga' 'dul phyir dri za'i pi waM len par sprul pa lta bu sogs 'dul ba'i dbang gis gang zag rnam pa sna tshogs kyi gzugs su sprul pa bzo sprul sku ste sprul sems kyi dbang gis dper na bzo byas pa'i gzugs ltar gdul bya'i ngor de dang der snang btsam yin pa'i phyir de ltar brjod do,,
kha cig sangs rgyas kyi sku rten rnams kyang bzo sprul gyi khongs su gtogs par 'dod pa yod kyang sna tshogs sprul skur gtogs so,,
sems can rnams 'dul ba'i dbang gis brgya byin dang ri dvags ru *ru sogs skye gnas sna tshogs su skye bar ston pa skye ba sprul pa'i sku dang gsum du bzhed la,
gzhan yang ring bsrel dang padma dang nor bu dang zas gos shing rta sogs sems can phan bde la sbyor ba'i gzugs sna tshogs su ston pa la sna tshogs sprul pa'i sku zhes kyang bya'o,,
sangs rgyas de'i phrin las ni nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i phyogs thams cad du khyab pa dang, dus thams cad du rgyan mi 'chad pas rtag pa dang, rnam par rtog pa med par 'bad med lhun gyis grub pa dang gsum gyi bdag nyid can yin no,,
ji ltar rtog pa med bzhin sems can gyi khams la phrin las 'jug snyam na, sku snang ba brgya byin gyi gzugs brnyan dang, gsung grags pa lha'i rnga bo che dang, thugs mkhyen brtse'i khyab pa sprin dang, sprul pa sna tshogs ston pa tshangs pa dang, ye shes spro ba nyi ma dang, thugs kyi gsang ba nor bu dang, gsung gi snang ba sgra brnyan dang, sku'i gsang pa nam mkha' dang, gzhan don mdzad pas gzhi'i dpe dgus bstan te ye shes snang ba rgyan gyi mdo dang rgyud bla ma las gsungs pa bzhin du shes par bya'o,,
'phrin las des sems can la gnas skabs bde ba dang, mthar thug phan pa mtha' dag mdzad de, rgyas par phye na tshad med kyang mdor bsdu na, 'gro ba rnams lam gyi rten mngon mtho la 'god pa dang, byang chub gsum gyi lam la 'god pa dang, lam thams cad mthar phyin pa 'bras bu mi gnas pa'i myang 'das la 'god par mdzad pa yin no,,
de ltar sangs rgyas kyi yon tan ni tshad med cing bsam gyis mi khyab ste, mdor bsdu na sangs rgyas ni ye shes kyi sku rtag khyab 'dus ma byas pa yin la, de rnam pa thams cad par 'char ba'i tshul gyis gzugs sku'i ba spu'i khong bu gcig gi yon tan kyang de bzhin gshegs pas bskal pa'i mur thug par gsungs kyang zad par mi 'gyur la,
so sor phye na de bzhin gshegs pa'i sku gsung thugs gsum gyi gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i tshul gsum dang, de bzhin du sangs rgyas de'i bsod nams kyi stobs dang, rdzu 'phrul gyi stobs dang, bsgom pa'i stobs dang, ye shes kyi stobs dang, rnam par grol ba'i stobs dang, thugs rje chen po'i stobs dang, yon tan gyi 'byor ba'i stobs dang, 'phrin las kyi stobs rnams bsam gyis mi khyab pa'i tshul mdo sde rnams nas dpe dang don gyi rnam grangs du mas bstan pa ltar rig par bya'o,,
theg pa la mkhas pa'i skabs so,,
'dus byas dang 'dus ma byas zhes bya ba las,
'dus byas ni rgyu dang rkyen las skyes pa'i chos gang zhig rang gi ngo bo la skye gnas 'gag pa gsum yod pa ste mtshan gzhi phung po lngas bsdus pa'i chos thams cad do,,
'dus ma byas ni de las bzlog ste rgyu las ma skyes shing skye 'gag med pa'o,,
'dus byas de dag skye ba la rgyu drug dang, rkyen bzhi dang, 'bras bu lngar rnam par bzhag pa las,
rgyu drug ni, byed pa'i rgyu, lhan cig 'byung ba'i rgyu, skal mnyam gyi rgyu, mtshungs ldan gyi rgyu, kun 'gro'i rgyu, rnam smin gyi rgyu'o,,
byed rgyu ni bye brag smra bas 'bras bu rang las gzhan pa'i chos thams cad la 'dod de, de ltar na rgyu dang rgyu min gzhan thams cad kyang 'di'i khongs su 'du'o,,
byed rgyu la nus bcas nus med gnyis las dang po la myu gu la phan 'dogs pa sa bon la sogs pa lta bu, gnyis pa myu gu la 'dus ma byas dang, gzugs med pa'i sems can skye ba la dmyal ba pa'i phung po lta bu ste, de dag rgyur 'jog pa ni skye ba la gegs mi byed pa tsam gyi cha nas bzhag la, de dag gis brgyud nas phan pa'ang 'ga' zhig srid do zhes zer kyang, byed rgyu nus bcas kho na la 'dzin dgos shing 'di ni rgyu kun gyi spyi'o,,
byed rgyu 'di'i skabs su rgyu yi tshul la mi rmongs par bya ba'i phyir rgyu'i rnam grangs 'ga' zhig bstan pa la,
skyed byed kyi rgyu la, nyer len gyi rgyu dang, lhan cig byed pa'i rkyen gnyis su gsungs te, dang po sa bon las myu gu dang, rnam shes snga ma las phyi ma 'byung ba lta bu'o,,
gnyis pa, myu gu la sa chu sogs dang, shes pa la dmigs rkyen dang dbang po lta bu'o,,
yang myu gu la sa bon lta bu skyed byed kyi rgyu dang, mun khang gi bum pa la mar me lta bu gsal byed kyi rgyu gnyis su'ang gsungs shing,
yang byed rgyu bcur yang bshad de, skye ba'i byed rgyu mig dbang las mig shes skye ba lta bu, gnas pa'i byed rgyu zas bzhis lus gnas pa lta bu, rten pa'i byed rgyu bcud rnams sa gzhi la brten pa lta bu, bstan par bya ba gsal byed kyi byed rgyu mun khang gi gzugs la mar me lta bu, 'gyur ba'i byed rgyu btso bsreg byed pa'i me lta bu, 'bral bar byed pa'i byed rgyu rtsva brnga ba la zor ba lta bu, gzhan du bsgyur pa'i byed rgyu bzo shes pa mgar bas gser gyi dngos po las gdu bu sogs byed ba lta bu, yid ches pa'i byed rgyu du ba las mer nges pa lta bu, go bar byed pa'i byed rgyu gtan tshigs las bsgrub bya khong du chud pa lta bu, 'thob pa'i byed rgyu lam las myang 'das thob pa lta bur bshad do,,
lhan cig 'byung ba'i rgyu ni phan tshun gcig gcig gi 'bras bur gyur pa ste mdung khyim bzhin du brten pa'o,,
de ni tshogs pa gcig pa'i 'byung ba bzhi dang, sems dang, sems kyi rjes su 'jug pa rnams dang, mtshan nyid dang mtshan gzhi lta bu'o,,
sems kyi rjes su 'jug pa zhes pa gang zhe na, sems byung rnams dang, bsam gtan zag med kyi sdom pa lta bu yin la, sems dang rjes 'jug de dag gi mtshan nyid rnams kyang de yin no,,
de ci'i phyir na sems dang rjes 'jug de dag dus snga phyi med par gcig pa dang, 'bras bu gcig skyed pa dang, dge ba sogs kyi ngo bor gcig pa'i phyir sems kyi rjes 'jug zhes bya'o,,
lhan cig 'byung rgyu 'di ni spyir rgyu la bskyed bya skyed byed kyi rgyu 'bras dang, med na mi 'byung ba'i tshul gyis rnam par bzhag 'jog gi rgyu 'bras kyi 'jog tshul gnyis yod pa las, dang po myu gu la sa bon dang chu sogs lta bu, gnyis pa ring po la brten nas thung ngu , pha rol la brten nas tshu rol 'jog pa la sogs pa lta bu yin no,,
skabs 'dir rnam par bzhag 'jog gi rgyu 'bras ltar yin te, dngos su gcig gis gcig skyed pa min zhing rgyu gcig las skyes pa'i dus mnyam yin mod kyi, gcig med na gcig shos kyang mi 'byung ba'i rgyu mtshan tsam las rgyur bzhag pa'o,,
skal mnyam gyi rgyu ni rgyu dang 'bras bu rigs 'dra ba'i cha nas bzhag pa ste, dge sems las dge ba skye ba sogs dang, nas las nas skye ba lta bu la sogs pa'o,,
de yang 'bras bu'i sngar byung ba'i rgyu gang zhig gtso cher rang gi rigs dang sar gtogs pa la bzhag pa'o,,
mtshungs ldan gyi rgyu ni sems sems byung kho na'i dbang du byas pa lhan cig 'byung rgyu'i bye brag yin no,,
de yang mtshungs pa lngas mtshungs te, sems sems byung gnyis ka rten bdag rkyen dbang po gcig la brten par mtshungs, yul dmigs pa gcig la dmigs par mtshungs, dus snga phyi med par gcig par mtshungs, rnam pa sngo sogs kyi 'dzin stangs gcig par mtshungs, ngo bo rdzas re re bar mtshungs pa'o,,
'di ni sems sems byung phan tshun mtshungs ldan gyi tshul du skye'o zhes shes pa'i ched du yin la rnam par bzhag 'jog gi tshul ni gong bzhin no,,
kun 'gro'i rgyu zhes pa, kun 'gro ni nyon mongs yin la, nyon mongs can gyi chos rnams kyi skyed byed logs su bshad pa tsam mo,,
nyon mongs can las nyon mongs can skye ba lta bu skal mnyam gyi bye brag tu yang 'gro'o,,
de yang rang sa'i nyon mongs can skye ba rnams kyi skyed byed 'bras bu'i sngon du byung ba rnams so, , ,
rnam smin gyi rgyu ni 'khor ba'i 'bras bu yid 'ong dang yid mi 'ong skyed pa'i cha nas logs su bshad pa ste, zag bcas kyi dge ba dang mi dge ba kho na'o,,
de ltar rgyu drug go ,
'bras bu lnga yi dang po rnam smin gyi 'bras bu ni, zag bcas 'khor ba'i bde sdug gi myong ba skyed pa'i rten du gyur pa'i 'bras bu'i cha rnams te, rang gi ngo bo ma bsgribs lung ma bstan yin pa rang rgyu dge mi dge gang rung du lung bstan pa rnam smin gyi rgyu las byung ba, sems can gyi rgyud gyis bsdus pa'am, de dang 'brel ba'i chos su gtogs pa'o,,
bdag po'i 'bras bu ni byed rgyu'i 'bras bur gyur tshad la brjod do,,
rgyu mthun pa'i 'bras bu ni skal mnyam dang kun 'gro gnyis kyi 'bras bu yin te, 'bras bu de rang gi rgyu dang mthun pa'i phyir de skad du brjod do,,
skyes bu byed pa'i 'bras bu ni lhan cig pa dang mtshungs ldan gyi rgyu gnyis kyi 'bras bu yin te, ji ltar skyes bus bum pa byas pa na byed po dang bya yul gnyis ka so sor yod pa la dper byas nas 'dra ba las ming btags pa'o,,
de thams cad 'dus byas so,,
bral ba'i 'bras bu ni blo shes rab kyis so sor brtag pa'i stobs kyi spang bya bral ba'i chas 'gog pa ste, 'di rang gi ngo bo 'dus ma byas yin kyang 'bras bur bzhag pa ni, rang gi ngo bo rgyus bskyed pa med kyang 'di'i gegs spang bya spang ba las 'di 'byung ba'i phyir med na mi 'byung gi rgyu las yin no,,
brtags 'gog ma gtogs 'dus ma byas gzhan la rgyu mi bzhag zer kyang, sa bon bsreg pa lta bu phyin chad myu gu med pa'i brtags min 'gog pa'i med na mi 'byung ba'i tha snyad kyi rgyu tsam du 'dra snyam mo,,
de yang da lta'i 'dus byas thams cad ni 'dus byas kho na'i bdag 'bras su brjod rung ngo ,,
rgyu gang gi stobs kyis 'bras bu gang skyes pa la skyes bu byed pa'i 'bras bur brjod pa'ang yod la, 'bras bu dang rgyu 'dra ba'i cha 'ga' zhig dang bstun te rgyu mthun pa'i 'bras bur brjod pa'ang yod, 'bras bu de rang gi nyer len gyi rgyu'i rgyu mthun 'bras dang, lhan cig byed rkyen dang rnam par bzhag 'jog gi rgyu'i skyes bu byed 'bras su brjod pa'i skabs kyang yod par shes par bya'o,,
nyon mongs can thams cad ni rnam smin gyi rgyu ma gtogs pa gzhan lngas bskyed la, rnam smin las skyes pa ni kun 'gro'i rgyu ma gtogs pa lngas bskyed de, de nyon mongs can min phyir, kun 'gro'i rgyus ma bskyed pa'o,,
de gnyis kyi lhag ma ma bsgribs lung ma bstan bzo spyod lam sogs kyi sems dang, zag med skad cig dang po las gzhan pa'i dge ba rnams ni gong gi rnam smin kun 'gro gnyis ma gtogs pa'i rgyu bzhi las skye'o,,
zag med skad cig dang po la rang gi sngon du rigs 'dra'i skal mnyam kyang med pas rgyu gsum las skye'o,,
de thams cad sems sems byung gi dbang du byas pa'o,,
sems sems byung ma yin pa'i 'dus byas gzugs dang ldan min 'du byed rnams la mtshungs ldan gyi rgyu med pa ma gtogs rgyu gzhan lnga ci rigs su sbyar bar bya ste, lus ngag gi bya ba mi dge ba rnams nyon mongs can gyi chos yin pas kun 'gro'i rgyus bskyed pa yod de lhag ma rnams go sla'o,,
rkyen ni bzhi ste rgyu yi rkyen zhes pa byed rgyu ma gtogs pa gzhan lnga po bsdom nas der bzhag pa'o,,
mtshungs pa de ma thag pa'i rkyen zhes pa sems sems byung rnams kyi snga ma gang zhig rang gi phyi logs kyi sems sems byung skyed pa'o,,
de yang dgra bcom pa lhag med du 'jug kha ma'i sems skad cig tha ma ma gtogs pa'i sems sems byung thams cad de ma thag rkyen yin no,,
dmigs pa'i rkyen ni chos thams cad de, de la dmigs nas shes pa skye ba'o,,
byed rgyu la bdag po'i rkyen zhes bya ste,
de ltar bzhi las dmigs rkyen de ma thag rkyen gnyis ni blo'i rgyu 'ba' zhig dang gzhan gnyis ni 'dus byas kun skyed pa'i rkyen yin no,,
de'i phyir sems sems byung ni rkyen bzhis bskyed do,,
der dmigs bsal dmigs rkyen ma gtogs pa gzhan gsum gyis sems med pa'i snyoms 'jug gnyis bskyed do, , de la sems bkag pa tsam las dmigs rkyen med do,,
gzhan gzugs can dang ldan min 'du byed rnams ni rgyu bdag gnyis las so,,
de ltar rgyu de dag gis skyed tshul la nang gi dbye ba du mar 'gyur ba rang gi blos shes par bya'o,,
de ltar rgyu rkyen 'bras bu'i tshul bstan pas spyir chos thams cad rten cing 'brel bar 'byung ba tsam du rtogs pa dang, bye brag tu rnam smin gyi rgyus las las 'bras bu 'byung ba shes pa dang, skal mnyam gyi rgyus rgyu 'bras 'chol ba med par rgyu'i rjes su mthun pa shes pa dang, kun 'gro'i rgyus nyon mongs pa rnams kyang sems kyi gshis la gnas pa min par rgyu las glo bur du skye pa'i phyir rgyu la gegs byas pas spong tshul shes pa dang, lhan cig pa'i rgyus rgyu la ril po dang byed pa por 'dzin pa bshig ste rgyu de nyid la chos du ma yod par rtogs pa dang, mtshungs ldan gyi rgyus sems la ril po dang rtag gcig byed por 'dzin pa bshig ste chos du ma tshogs pas skyed par shes par byed la, byed rgyus ni dmigs bsal gyi rgyu rnams su ma 'dus pa'i rgyu gzhan thams cad bsdus shing spyir chos rnams nyer len gyi rgyu dang lhan cig byed rkyen las skye ba shes par byed do,,
de ltar rgyu drug po des rgyu thams cad bsdus shing 'bras bu skyed tshul go nus pa yin no,,
'bras bu'i skabs su 'jig rten 'di sngon gyi las las ma byung ba 'gog pa'i ched du rnam smin gyi 'bras bu bstan cing,
de yang rgyu 'bras ma 'chol bar dkar nag gi las so sor smin pa dang 'bras bu rnams rgyu dang rjes su mthun par rtogs pa'i ched du rgyu mthun gyi 'bras bu bstan,
gcer bu pa sogs sngon las kho na rgyur 'dod pa bsal ba'i phyir sngon las kho na min yang skyes bus bya ba byed pa dang 'dra bar da lta'i rgyu dag gis kyang 'bras bu skyed do zhes shes pa'i ched du skyes bu byed pa'i bras bu bstan no,,
dmigs bsal gyi rgyu de dag gi 'bras bu min yang rgyu'i 'bras bu yin tshad bdag 'bras kyis bsdus te bstan pa de dag gis 'dus byas rnams kyi 'bras bu thams cad bsdus nas bstan to,,
thar pa 'dus ma byas yin kyang lam gyi stobs las thob tu rung bar shes pa'i ched du bral ba'i 'bras bstan to,,
de ltar dgos pa'i dbang gis rgyu drug tu phye ba de yang gnyis su bsdus shing, sems bskyed tshul la de las gnyis logs su phye bas rkyen bzhi po 'di dag gis nang gi shes pa dang, phyi rol gyi don rnams skye tshul bde blag tu khong du chud nus pa yin no,,
'dus ma byas ni 'gog pa gnyis dang nam mkha' dang de bzhin nyid bzhir gong du bshad pa ltar la, de bzhin nyid rang gi ngo bo la tha dad med kyang stong gzhi chos can la ltos nas dbye ba du mar gsungs te,
rang bzhin rnam dag gi de bzhin nyid dang, glo bur bral dag gi de bzhin nyid gnyis dang, dri bcas dri med kyi de bzhin nyid gnyis dang,
yang gang zag gi bdag med dang chos kyi bdag med kyi sgo nas gnyis dang, gzhi lam 'bras bu'i de bzhin nyid gsum du dbye ba sogs dang,
rgyu mtshan ma med pa, ngo bo stong pa nyid, 'bras bu smon pa med pa ste rgyu 'bras ngo bo nyid gsum gyis stong pa'i cha nas rnam thar sgo gsum bzhag ste,
de dag gi rim pa ltar ngo bo dang khyad par sogs kyi mtshan mar 'dzin pa dang, bdag lta dang mthar lta dngos dngos med sogs kyi lta ba thams cad dang, dang du len zhing 'dzin pa sogs smon pa thams cad spong ba yin no,,
rnam thar gsum gyi steng du rang bzhin gyis 'od gsal ba 'dus ma byas pa bsnan te rnam thar sgo bzhir yang gsungs so,,
yang stong nyid bcu drug tu gsungs te, phyi'i skye mched drug rang rang gi ngo bo nyid kyis stong pa phyi stong pa nyid, de bzhin du nang gi skye mched drug stong pa nang stong pa nyid, phyi dang nang gi skye mched gnyis ka stong pa phyi nang stong pa nyid de, de gsum gyis phyi dang nang gis bsdus pa'i chos thams cad rang bzhin ma grub par bstan pa'o,,
chen po ni phyogs bcu ste thams cad du khyab pas rgya che ba'o, , phyogs de dag rang gi ngo bo nyid med pa chen po stong pa nyid ces bya ste, phyogs la chen por 'dzin pa'i 'du shes bzlog pa'i phyir ro,,
thog ma dang tha ma med pa ni 'jig rten gyi khams sna tshogs su snang ba can gyi 'khor ba yin la, de rang gi ngo bos stong pa thog ma dang tha ma med pa stong pa nyid de 'khor ba la zhen pa dang skrag pa spang ba'i phyir ro,,
skye 'gag gnas gsum yod pa'i 'dus byas kyis bsdus pa khams gsum rang gi ngo bos stong pa 'dus byas stong pa nyid, skye 'gag med pa nam mkha' la sogs pa 'dus ma byas thams cad rang gi ngo bos stong pa 'dus ma byas stong pa nyid de chos thams cad 'dus byas 'dus ma byas su ma 'dus pa med la de dag rang bzhin med par bstan pa'o,,
chos rnams kyi chos nyid rang bzhin med pa ni stong pa nyid yin la, stong nyid de yang rang gi ngo bos stong pa stong pa nyid stong pa nyid do,,
gang la rtag chad sogs kyi mtha' med pa ni mtha' las 'das pa'o, , de yang rang gi ngo bos stong pa mtha' las 'das pa stong pa nyid do,,
'dus byas 'dus ma byas kyi chos rnams kyi ngo bo nyid de ni sus kyang ma byas pas rang gi rang bzhin zhes bya la, de yang rang gi ngo bos stong pa ni rang bzhin stong pa nyid do,,
dus gsum mi dmigs pa la mi dmigs pa zhes brjod de, de nyid rang gi ngo bos stong pa mi dmigs pa stong pa nyid do,,
don dam pa ni rtogs bya'i mchog de bzhin nyid dang thob bya'i mchog myang 'das gnyis yin la, de rang rang gi ngo bos stong pa don dam pa stong pa nyid do,,
chos gang la 'bor ba'am 'dor ba med pa ni dor ba med pa zhes bya la, de yang rang gi ngo bos stong pa ni dor ba med pa stong pa nyid do,,
rkyen las byung ba'i dngos po rnams la rgyun dang tshogs pa'i dngos po med pa de ni dngos po med pa'i ngo bo nyid zhes bya ba yin zhing, de nyid rang gi ngo bos stong pa ni dngos po med pa'i ngo bo nyid stong pa nyid do,,
'di bdun ni gnyen po la zhen pa 'gog pa'i ched du ste rim pa ltar stong nyid dang mtha' bral dang, rang bzhin dang, mi dmigs pa dang, don dam pa dang, dor ba med pa dang, dngos med ngo bo nyid du'ang grub pa ci yang med do zhes shes nas de dang der zhen pa'i dmigs pa'i 'dzin stang ma lus pa log pa'i spros bral rtogs pa'i phyir gsungs so,,
gzugs nas rnam mkhyen gyi bar gyi 'dus byas 'dus ma byas kyi chos thams cad rang gi ngo bos stong pa chos thams cad stong pa nyid de mdor na shes bya yin tshad la mi stong pa med par bstan pas gong gi thams cad kyi don bsdus nas bstan pa'o,,
'dus byas 'dus ma byas kyi chos su gdags pa de thams cad kyi btags don gzugs su rung ba la sogs pa rang gi mtshan nyid yin te, me yi tsha ba dang chu'i gsher ba la sogs pa lta bu'o, , rang mtshan de dang de la brten nas 'di dang 'di'o zhes chos su zhen par byed kyang, de dag gi ngo bo nyid med par rang gi mtshan nyid stong pa nyid de, chos 'di dag gnyen po gzhan gyis stong pa nyid du byas pa lta bu ma yin te 'di ltar snang ba nyid kyis rang gi rang bzhin stong pa nyid de lta bur gnas pa'o zhes shes pa'i ched du bstan pa yin no,,
de ltar stong nyid bcu drug tu gsungs nas slar yang de dag bzhir bsdus te bstan pa ni,
'dus byas phung po lngas bsdus pa'i chos rnams rang gi ngo bos stong pa dngos po stong pa nyid,
'dus ma byas rnams ni dngos med yin la, de rnams rang gi ngo bos stong pa dngos po med pa stong pa nyid,
chos thams cad chos nyid dam rang gi rang bzhin nam bab kyis stong pa nyid du gnas pa rang bzhin nam ngo bo nyid stong pa nyid,
ngo bo nyid kyis stong pa nyid de ni chos thams cad kyi chos nyid yin pa'i cha nas gzhan gyi dngos po stong pa nyid ches gsungs so,,
dbus mtha' rnam 'byed las, longs spyod pa po nang gi skye mched drug dang, spyad bya phyi yi skye mched drug dang, phyi nang de gnyis ka'i rten nam, lus sam gzhi rnams dang, gnas kyi gzhi snod rnams chen po ste, de bzhi ngo bos stong pa ni, rtogs bya'i yul gyi cha nas gsungs,
gang gis stong nyid mthong ba'i blo la yul gyi ming gis stong nyid ces btags pa de rang gi ngo bos stong pa stong pa nyid,
ji ltar mthong na don dam par mthong ba de rang ngos stong pa don dam pa stong nyid,
blo des stong nyid don dam pa mthong ba de dag gang gi phyir du yin pa la brgyad de, 'dus byas 'dus ma byas kyi dge rtsa dag pa thebs phyir de gnyis stong par rtogs pa dang, srid zhir mi gnas pa'i myang 'das mtha' las 'das pa, thog mtha' med pa 'khor ba, dor med phung po lhag med du yang dge rtsa mi zad pa, rang bzhin ni rang bzhin du gnas pa'i rigs, sangs rgyas kyi mtshan dpe ni skabs 'dir rang mtshan, chos thams cad ni skabs 'dir sangs rgyas kyi chos stobs la sogs pa thams cad de, de thams cad rang gi ngo bos stong pa nyid du shes nas 'khor ba la mi skrag pa dang, lam dang myang 'das kyi dge rtsa de dang de dag thams cad yongs su dag pa 'thob pa'i phyir bsgom mo zhes gsungs zhing,
de bcu bzhi'i steng du gang zag dang chos kyi bdag gnyis kyi ngo bo med pa dngos po med pa stong pa nyid,
bdag gnyis kyi ngo bo med pa'i stong nyid ni, dngos po med pa'i ngo bo nyid stong pa nyid de, snga ma rnam bcad kyi sgo nas bstan pas bdag gnyis su sgro 'dogs pa sel ba dang, phyi ma stong pa nyid yongs gcod du grub pa'i sgo nas bstan pas stong pa nyid la skur pa 'debs pa sel bar gsungs te, de ltar stong nyid bcu drug gi dbye ba gsungs so,,
stong nyid bcu drug dang bzhi po bsdom na stong nyid kyi dbye ba nyi shu'o,,
stong nyid de la gang zag gi blo 'jug pa'i rim pa'am, rtogs tshul gyi dbang du byas na, rnam grangs dang, rnam grangs min pa'i don dam mam stong nyid gnyis su yong de,
dang po chos kun la bden grub tsam khegs pa'i med dgag ste, spros pa phyogs re bcad pa'i 'dzin stangs kyi yul spros bral mtha' dag ma rtogs pa'o,,
'di ni don dam dang stong pa nyid btags pa tsam las, dngos min yang 'di la brten nas don dam stong pa nyid mtshan nyid pa rtogs dgos pas mthun pa'i don dam zhes bya'o,,
de la rnam par rtog pa dang bcas pa'i blo'i yul du gyur pa'i shes bya'i chos 'di rnams brten nas skye ba dang, brten nas btags pa gnyis kyi sgo nas yod par bzhag pa kho na yin te, rgyu rkyen las skyes pa 'dus byas rnams ni, brten nas skye ba'i sgo nas yod pa'o,,
'dus ma byas rnams rgyu las skyes pa min yang, brten nas btags pa tsam gyi sgo nas yod pa ste, de dag rang rang gis dgag bya rnam par bcad pa las de dang de'i tha snyad 'grub pa, thogs reg med pa la nam mkha' dang, spang bya zad pa la brtags 'gog dang, gang na gang ma skyes pa la brtags min 'gog pa dang, bden grub bsal ba'i cha nas bden med du 'jog pa bzhin no,,
de'i phyir 'dus ma byas rnams kyang brten nas btags pa'i rten 'byung las ma 'das pas na, rten cing 'brel 'byung ma yin pa'i, , chos 'ga' yod pa ma yin no, , zhes gsungs la,
'di 'dra'i 'dus ma byas 'di dag ni dngos med 'dus ma byas yin pas rnam rtog kho nas shes par bya ba'i yul dang, blos phar btags pa tsam ste chos nyid bsam gyis mi khyab pa ma yin no,,
de'i phyir 'di dag la blos gzhig na rang gi ngo bos mi stong pa gang yang med pas don dam par dmigs su med pa yin pas, de phyir stong nyid ma yin pa'i, , chos 'ga' yod pa ma yin no, , zhes gsungs so,,
de ltar dngos dngos med kyi chos mtha' dag rang gi ngo bos mi stong pa med kyang, tha snyad kyi snang ba bslu ba med pa rnams ye nas stong bzhin du snang ba yin pas snang stong 'gal med don gcig tu rtogs pa ni, gang gis stong dang rten 'byung dag , dbu ma'i lam du don gcig par, , gsung mchog zhes gsungs pa ltar, gang dngos dngos med du btags pa rnams kyang yang dag pa'i don du so so rang sa na ma 'dres par tha dad pa'i tshul du 'dzin pa'i zhen pa dang bral te, snang dang stong pa'am stong dang rten 'byung tha mi dad pa'i chos nyid spros pa mtha' dag dang bral ba'i rang bzhin du gnas pa gang zhig gzung 'dzin med pa rnam par mi rtog pa'i ye shes so rang rig pas rtogs par bya ba ni rnam grangs min pa'i don dam yin te,
'di la ni chos kyi dbyings dang, don dam pa'i bden pa dang, yang dag pa'i mtha' dang, de bzhin nyid la sogs pa'i rnam grangs sna tshogs su gdags par mdzad do,,
'di ni blos btags pa tsam ma yin te, chos thams cad kyi rang bzhin bab kyi gnas lugs ye nas gnas shing dus gsum gyi 'gyur ba med pa, blos btags dang rnam par rtog pa'i yul las 'das pa, de'i ngang du chos thams cad mnyam pa nyid du gyur pas chos kyi dbyings las ma gtogs pa'i chos gzhan ci yang med pa rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa'i stong pa nyid 'di ni theg pa chen po'i rtogs rigs thams cad kyi nang na bla na med pa'i mthar thug pa'o,,
zung 'jug 'dus ma byas pa 'di ni dngos med 'dus ma byas dang mi 'dra zhing dngos dngos med gang gi mtha' la'ang mi gnas pa'i 'dus ma byas chen po yin te, 'di rgyus ma bskyed pa tsam du ma zad, ltos nas btags pas grub pa tsam kyis dmigs pa'i tha snyad las kyang 'das pa'i phyir 'dus ma byas yang dag yin pa de la dgongs nas mgon po klu sgrub kyi zhal snga nas,
dngos dang dngos med 'dus byas yin, , mya ngan 'das pa 'dus ma byas, , zhes dang, brjod par bya ba ldog pa ste, sems kyi spyod yul ldog pas so, , ma skyes pa dang ma 'gags pa, , chos nyid mya ngan 'das dang mtshungs, , zhes sogs gsungs shing,
chos kyi rgyal po rigs ldan 'jam dpal grags pa'i zhal snga nas, phung po rnam dpyad stong pa nyid, chu shing bzhin du snying po med, rnam pa kun gyi mchog ldan pa'i, stong nyid de dang 'dra ma yin, zhes gsungs pa'i don no,,
de ltar rtogs pa'i ngor bden pa gnyis su tha dad du phye ba med de chos thams cad chos kyi dbyings mnyam pa nyid thig le nyag gcig rdo rje nam mkha'i dkyil lta bur rtogs pas na,
'di la bsal bya ci yang med, bzhag par bya ba cung zad med, yang dag nyid la yang dag lta, yang dag mthong nas rnam par grol,
zhes gsungs pa ltar, theg pa chen po na spros bral mnyam pa nyid du gsungs pa thams cad kyi don gting sleb par 'gyur ro,,
'o na bden pa gnyis su phye ba don med cing bden pa gcig tu 'gyur ro snyam na, bden pa gnyis su phye ba ni bden pa gcig pu don dam bden pa mthar thug pa chos dbyings mnyam pa nyid 'di la 'jug pa'i thabs yin pas don yod la,
mthar thug pa den pa gcig pu chos thams cad gdod nas zhi zhing ma skyes la mya ngan las 'das pa mnyam pa nyid yin par rgyal ba nyid kyis gsungs zhing shing rta chen po rnams kyis bstan bcos dag las kyang de ltar bsgrubs zin to,,
de ltar zab mo'i mthar thug pa'i don 'di la bzod pa nam thob na de'i tshe de bzhin gshegs pa'i gsungs rabs mtha' dag gi bstan don zab cing rgya che ba thams cad la nges pa'i shes pa the tshom gyi smag dang bral ba skye ba yin no,,
'on kyang theg pa chen po la blo ma sbyangs shing tshogs bsags pa dman pa bden gnyis 'gal bar 'dzin pa'i blo can rnams skrag pa'i gnas su 'gyur mod kyi, zab mo brgyad ldan rtogs pa'i shes rab kyi spyan dang ldan pa rnams gnas 'di la shin tu yid ches par 'gyur te,
zab mo brgyad gang zhe na, skye ba dang skye med lta bu bden pa gnyis po de dag byis pa'i blo la 'gal ba ltar snang yang, zab mo'i chos nyid gzigs pa rnams kyi ngor, don dam par skye ba brtag na dben bzhin rten 'brel bslu med kyi dbang gis tha snyad du skye ba yod pa 'gal ba med par ma zad don gcig tu 'char ba skye ba la zab pa,
de bzhin du don dam par 'gag pa med kyang tha snyad du 'gag pa yod pa 'gal med don gcig tu rtogs pa 'gag pa la zab pa,
slob lam du shes rab kyis de bzhin nyid shes kyang thabs mkhas pas dus min par mngon du mi byed par gsungs pa la, blo chung ba dag gis de bzhin nyid shes shing goms par bya ba yin na mngon du byed mi rung ba ci zhig yod, yod na shes shing goms par bya ba don med do snyam du khong du chud dka' la, blo ldan rnams de bzhin nyid shes shing goms pa'i stobs kyis de 'ba' zhig dus min par mngon du mi byed par yongs su dag pa mthar thug pa'i ngo bos mngon du byed pa 'gal med don gcig tu shes pa de bzhin nyid rtogs pa la zab pa,
don dam spros bral la sbyin sogs sgrub tu med par shes bzhin tha snyad du sbyin sogs tshad med par sgrub pa yang, phal pa'i blo la sgrub tu med na sbyin sogs sgrub par yang mi 'thad la, sgrub par byed na sgrub pa med pa yang ma yin no snyam du 'gal ba'i tshul gyis de'i don mi shes kyang, zab mo'i blo dang ldan pa dag gis don dam par sgrub tu med pa'i dbang gis tha snyad du sgrub pa dang de'i 'bras bu 'grub pa bslu med du yod kyi, don dam par yod na de lta bu mi rigs pa'i tshul shes nas de gnyis don gcig tu rtogs pa shes bya la zab pa,
don dam par chos gang yang dmigs su med pas mthong ba ci yang med la, ci yang ma mthong ba de nyid mthong ba'i dam pa'o zhes gsungs pa la, blo dman pa dag gis, ci yang ma mthong ba la mthong ba'i dam pa ci zhig yod, mthong ba dam pa yod na de nyid mthong ba yin gyi ci yang ma mthong ba ma yin no snyam du 'gal bar 'dzin la, zab mo'i blo ldan rnams kyis dngos dngos med kyi chos su gtogs pa'i mthong ba'am dmigs par bya ba yod na de nyid de'i mtshan mar 'dzin pa dang lta bar gyur pa yin pas mi rtog pa'i ye shes yod mi srid la, dmigs pas mthong bar bya ba ci yang med pa'i don so so rang gis rig pa la the tshom med cing chos kun gyi gnas lugs bsam gyis mi khyab pa 'di kho na yin par nyams su myong ba yod pa'i tshul khong du chud pa shes pa la zab pa,
de bzhin du don dam par chos gang yang spyod du med pa la spyod pa ni spyod pa'i mchog ste gnas lugs kyi don la spyod par gsungs pa la'ang gong du bshad pa'i tshul gyis 'gal med don gcig tu rtogs pa spyod pa la zab pa,
yang dag pa'i don du bsgrub bya sgrub byed gnyis med kyang tha snyad du lam sgrub pa yang gong du bshad pa'i tshul gyi 'gal med don gcig tu rtogs pa gnyis med la zab pa,
kun rdzob tu tshogs gnyis rdzogs par byed la don dam par de'i 'bras bu sangs rgyas thob du med par bstan pa dang, thob med nyid thob pa'i mchog tu bstan pa la'ang, byis pa rnams kyis 'gal 'dur bzung nas, sgra ji bzhin du rtogs mi nus par rnam bzhag gzhan dang gzhan du 'chad par sems kyang, zab mo'i blo dang ldan pa rnams kyis don dam par thob tu yod pa dmigs pa can zhig yod na bsam gyis mi khyab pa'i ye shes kyi sku can sangs rgyas nyid ma yin te chos nyi tshe bas bsdus pa'i 'bras bu nyi tshe ba'o,,
chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i gnas lugs ni bsgrub thob med par shes kyang, de 'dra'i chos nyid mngon du 'gyur ba la blo bur gyi dri ma dag byed tshogs gnyis tshogs dgos pa yin zhing, de yang don dam par bsgrub med dang thob med yin pa'i gnad kyis tha snyad du bsgrub cing thob pa bslu med yin pa'i tshul 'gal med don gcig tu rtogs pa ni 'bras bu mngon du byed pa'i thabs mkhas la zab pa ste,
mdor na stong rten 'byung 'gal med zung 'jug don gcig tu rtogs pa'i zab mo brgyad ldan 'di ni mngon du gyur pa sa brgyad pa pa'i rtogs rigs su gsungs pa yin la, zab mo'i don dang rjes su mthun pa'i bzod pa thob pa rnams la'ang cha 'dra ba 'byung zhing, theg chen gyi dgongs don la 'jug par 'dod pa'i blo ldan rnams kyis kyang de'i rjes su mthun pa'i blo bskyed par bya dgos pa yin no,,
de lta bur bden gnyis zung 'jug chos kyi dbyings yang dag pa 'di la nges pa'i shes pa tshul bzhin skyes na theg pa chen po'i dgongs don mtha' dag la ye shes kyi snang ba thob par 'gyur ro,,
'dus byas dang 'dus ma byas kyi skabs so,,