Je Yabse Sum Gyi Sungbum

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

"rje yab sras gsum gyi gsung 'bum". Tsongkhapa, Gyaltsab Je and Kedrub Je. Dharamsala edition.

rje btsun bla ma tsong kha pa chen po'i ngo mtshar rmad du byung ba'i rnam par thar pa dad pa'i 'jug nogs, tsong kha pa, 1: 1-143

rje btsun tsong kha pa'i rnam thar chen mo'i zur 'debs rnam thar legs bshad kun 'dus, tsong kha pa, 1: 145-167

rje rin po che'i rnam thar rgya mtsho lta bu las cha shas nyung ngu zhig yongs su brjod pa'i gtam rin po che'i snye ma, tsong kha pa, 1: 169-203

rje btsun bla ma blo bzang grags pa'i dpal gyi gsang ba'i rnam thar gsol 'debs, tsong kha pa, 1: 205-213

lho brag grub chen dang mjal tshul / mkhas grub rje la choms gnang skor, tsong kha pa, 1: 215-223

bla ma'i rnal 'byor zab khyad can chos kyi rgyal po tsong kha pa chen pos mkhas grub thams cad mkhyen pa la gcig brgyud kyi tshul du gnang ba, tsong kha pa, 1: 225-231

rje rin po ches ba so chos rje la gcig brgyud kyi tshul du gnang ba'i bla ma'i rnal 'byor, tsong kha pa, 1: 233-238

rje rin po che blo bzang grags pa'i dpal gyi gsan yig, tsong kha pa, 1: 239-299

zhu lan sman mchog bdud rtsi'i 'phreng ba, tsong kha pa, 1: 301-326

bla ma lnga bcu pa'i rnam bshad slob ma'i re ba kun skong, tsong kha pa, 1: 327-383

gsang sngags kyi tshul khrims kyi rnam bshad dngos grub kyi snye ma, tsong kha pa, 1: 385-533

byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi rnam bshad byang chub gzhung lam, tsong kha pa, 1: 535-751

dge slong gi bslab bya gnam rtse ldeng mar grags pa, tsong kha pa, 1: 753-936

'dul ba mdo rtsa ba'i zin bris, tsong kha pa, 2: 3-872

rdo rje rtse mo'i zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 2: 873-910

ye shes mkha' 'gro'i sgrub thabs / 'pho ba / bka' bsgo bcas, tsong kha pa, 2: 911-919

sgra mi snyan gyi tshe sgrub, tsong kha pa, 2: 921-929

sdom pa gong ma gnyis kyi phyir bcos byed tshul rje'i phyag len bzhin bkod pa, tsong kha pa, 2: 931-943

gtor ma brgya rtsa'i rim pa mtshungs med chos kyi rje blo bzang grags pa'i phyag len, tsong kha pa, 2: 945-964

rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po'i lam gyi rim pa gsang ba kun gyi gnad rnam par phye ba, tsong kha pa, 3: 1-1023

rgyud thams cad kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rgya cher bshad pa sgron ma gsal ba'i tshig don ji bzhin 'byed pa'i mtshan gyi yang 'grel, tsong kha pa, 4: 1-1041

rgyud thams cad kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rtsa ba'i rgyud / sgron ma rab tu gsal bar byed pa'i rgya cher bshad mas 'chad pa'i sa bcad bsdus don, tsong kha pa, 5: 3-65

rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rgya cher bshad pa sgron ma gsal ba'i dka' ba'i gnas kyi mtha' gcod rin chen myu gu, tsong kha pa, 5: 67-352

'dus pa'i bshad rgyud lha mo bzhis zhus kyi rgya cher bshad pa srog rtsol gyi de kho na nyid gsal ba, tsong kha pa, 5: 353-452

dpal gsang ba 'dus pa'i bshad pa'i rgyud ye shes rdo rje kun las btus pa'i ṭīkka, tsong kha pa, 5: 453-589

dpal gsang ba 'dus pa mi bskyod rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga dbang gi don gyi de nyid rab tu gsal ba, tsong kha pa, 5: 591-741

gsang 'dus bskyed rim gyi zin bris, tsong kha pa, 5: 743-821

gsang 'dus dka' gnad zin bris, tsong kha pa, 5: 823-871

rnam gzhag rim pa'i rnam bshad dpal gsang ba 'dus pa'i gnad kyi don gsal ba zhes bya ba chos kyi rgyal po tsong kha pas mdzad pa, tsong kha pa, 6: 3-182

bshad rgyud rdo rje phreng ba'i zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 6: 183-194

rdo rje bzlas pa'i rim pa'i zin bris, tsong kha pa, 6: 195-389

dgongs pa bla na med pa'i rim pa'i zin bris, tsong kha pa, 6: 391-452

man ngag gi mthar thug bdag byin rlabs, tsong kha pa, 6: 453-474

man ngag gi mthar thug mngon par byang chub pa'i rim pa'i bshad pa rjes mdzad pa, tsong kha pa, 6: 475-503

rim lnga bsdus pa'i zin bris, tsong kha pa, 6: 505-555

rje btsun tsong kha pa chen po'i bka' 'bum las rnal 'byor bzhi rim, tsong kha pa, 6: 557-585

rnal 'byor bzhi'i rim pa'i ṭīkka, tsong kha pa, 6: 587-595

'dus pa'i dka' gnad kyi zin bris, tsong kha pa, 6: 597-600

rgyal bas byin dang śānti pa'i gsang 'dus kyi 'grel pa dang 'dul ba byin gyi sgyu 'phrul dkyil chog gi zin bris, tsong kha pa, 6: 601-615

khro bcu'i zin bris, tsong kha pa, 6: 617-624

lhag pa yi ni lha gcig nyid ces pa'i don bshad pa, tsong kha pa, 6: 625-628

dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga'i ngag 'don lhan thabs, tsong kha pa, 6: 629-663

rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i man ngag rim pa lnga rab tu gsal ba'i sgron me, tsong kha pa, 7: 3-690

dpal gsang ba 'dus pa'i sgrub thabs rnal 'byor dag pa'i rim pa, tsong kha pa, 7: 691-755

bsam gtan phyi ma / gsang ba khyad gzhi / grub chen brgyad kyi bzhugs tshul gsum, tsong kha pa, 7: 755-759

dpal gsang ba 'dus pa'i bskyed rim blo gsal bung ba'i ri skong gnad don gsal ba, tsong kha pa, 7: 761-817

bzhi brgya lnga bcu pa'i skor gyi zin bris gnang ba, tsong kha pa, 7: 819-830

dpal rdo rje phreng ba las gsungs pa'i drang nges kyi sngags btu zhing byin gyis brlab pa'i cho ga rje'i gsung bzhin zin bris su bkod pa, tsong kha pa, 7: 831-855

rdo rje 'chang gi go 'phang brnyes par byed pa'i lam la slob pa'i tshul, tsong kha pa, 8: 3-45

zhal shes gnad kyi thim yig, tsong kha pa, 8: 47-95

dpal gsang ba 'dus pa'i rdo rje sems dpa' brnyes par byed pa'i cho ga'i ngag 'don gyi rim pa, tsong kha pa, 8: 97-119

rje btsun 'jam pa'i rdo rje'i sgrub thabs 'jam pa'i dbyangs kyi dgongs pa gsal ba, tsong kha pa, 8: 121-164

cho ga nyi shu'i khungs dgod pa, tsong kha pa, 8: 165-180

rje'i zhal gyi gdams pa rim gnyis sgom tshul stha pi ra sā dhu bha dras zin bris su bkod pa, tsong kha pa, 8: 181-209

rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rdzogs rim rim lnga gdan rdzogs kyi dmar khrid, tsong kha pa, 8: 211-342

rab gnas rgyas pa'i zin bris, tsong kha pa, 8: 343-413

bde mchog bsdus pa'i rgyud kyi rgya cher bshad pa sbas pa'i don kun gsal ba, tsong kha pa, 8: 415-916

zab lam nā ro'i chos drug gi sgo nas 'khrid pa'i rim pa yid ches gsum ldan, tsong kha pa, 9: 3-125

nā ro'i chos drug gi dmigs skor lag tu len tshul bsdus pa rje'i gsung bzhin sems dpa' chen po kun bzang pas bkod pa, sems dpa' chen po kun bzang, 9: 127-168

dpal 'khor lo bde mchog lū i pa'i mngon rtogs ngag 'don gyi cho ga'i rim pa, tsong kha pa, 9: 169-197

bcom ldan 'das dpal 'khor lo bde mchog gi mngon par rtogs pa'i rgya cher bshad pa 'dod pa 'jo ba, tsong kha pa, 9: 199-587

dpal mngon par rtogs pa'i 'grel pa khyad par gsal byed las zur du phyung ba, tsong kha pa, 9: 589-602

mkha' 'gro rgya mtsho'i skor gyi zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 9: 603-623

rnal 'byor gyi dbang phyug lū i pa'i lugs kyi bcom ldan 'das 'khor lo sdom pa'i sgrub pa'i thabs bde chen gsal ba, tsong kha pa, 9: 625-700

dril bu lus dkyil gyi lhan thabs, tsong kha pa, 9: 701-723

rnal 'byor dbang phyug dril bu lugs bde mchog lus dkyil gyi mngon rtogs dgongs pa rab gsal, tsong kha pa, 10: 3-56

rnal 'byor dbang phyug dril bu lugs bde mchog lus dkyil gyi dbang chog rin po che'i bang mdzod, tsong kha pa, 10: 57-110

dpal 'khor lo bde mchog rim pa lnga pa'i bshad pa sbas pa'i don lta ba'i mig rnam par 'byed pa, tsong kha pa, 10: 111-183

dril bu rim lnga'i khrid yig rje'i gsung bzhin sems dpa' chen pos mdzad pa, sems dpa' chen po, 10: 185-209

mkha' spyod ma dmar mo'i sgrub thabs, tsong kha pa, 10: 211-215

rdo rje mkha' 'gro'i 'grel pa'i zin bris rjes gnang ba, tsong kha pa, 10: 217-222

rdo rje' rnal 'byor ma'i 'grel pa tshes bcu'i mchod pa'i rtog pa grub chen dā ri ka pas mdzad pa'i zin bris rjes gnang ba, tsong kha pa, 10: 223-227

man ngag snye ma'i zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 10: 229-273

ngan song sbyong ba'i rgyud rje'i gsung gi mtshan dang bcas pa, tsong kha pa, 10: 275-459

kun rig cho ga'i zin bris, tsong kha pa, 10: 461-467

dpal rdo rje 'jigs byed lha bcu gsum ma'i sgrub thabs rin po che'i za ma tog, tsong kha pa, 10: 469-505

dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i sgrub thabs bdud thams cad las rnam par rgyal ba, tsong kha pa, 10: 507-541

dpal gshin rje dgra nag gi sgrub pa'i thabs rin po che 'bar ba, tsong kha pa, 10: 543-577

dpal gshin rje gshed lha bcu gsum ma rnams kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba sgrub pa'i thabs kyi cho ga rin po che'i phreng ba, tsong kha pa, 10: 579-682

zhe dgu ma'i zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 11: 3-11

'jam dpal zhi drag gi bsrung ba, tsong kha pa, 11: 13-18

rje rin po che'i 'jigs byed kyi phyag mtshan sogs kyi bshad pa'i zin bris, tsong kha pa, 11: 19-37

dpal rdo rje 'jigs byed kyi 'phrin las bzhi'i sbyin sreg dngos grub kyi rgya mtsho, tsong kha pa, 11: 39-99

dus kyi 'khor lo'i nang le'i rnam par dag pa mkhas grub rjes zin bris su btab pa, mkhas grub rje, 11: 101-233

mdor bsdus dang po la a tsa la garbas don tshan bdun du byed pa, tsong kha pa, 11: 235-239

rgyud brtag pa gnyis pa'i zin bris, tsong kha pa, 11: 241-411

sbyor drug gi rdo rje'i tshigs bcad / de'i bshad pa / dus 'khor gyi zin bris / dus 'khor gyi mngon rtogs dang dbang gi zin bris / sbyor drug nyer mkho'i zin bris / 'chi zhag dang che lhag ji tsam yod dpyad pa rnams, tsong kha pa, 11: 413-459

sbyor ba yan lag drug gi rdzogs rim gyi gnad bsdus pa rje'i gsung bzhin rgyal stengs pas mdzad pa, rgyal steng pa, 11: 461-507

gzugs kyi chung mtha' dang dus kyi thung mtha' sogs las brtsams pa'i dri lan rje nyid kyis mdzad pa, tsong kha pa, 11: 509-514

dpal mchog gi zin bris, tsong kha pa, 11: 515-553

kyai rdo rje'i rgyud kyi zin bris rjes gnang ba dang kyai rdo rje'i zin bris bcas, tsong kha pa, 11: 555-568

rje btsun ma bdag med ma'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs zin bris, tsong kha pa, 11: 569-578

sang rgyas thod pa'i mi 'jigs gzhung 'grel sogs kyi zin bris rjes gnang ba, tsong kha pa, 11: 579-595

'pho khrid kyi rtsa tshig brtag pa brgyad pa'i rab tu byed pa gsum pa, tsong kha pa, 11: 597-603

rnam shes gong du 'pho ba'i rgya cher bshad pa gser gyi sgo 'byed pa, tsong kha pa, 11: 605-663

bcom ldan 'das 'khor lo chen po'i mngon rtogs, tsong kha pa, 11: 665-685

stobs po che la brten pa'i char 'bebs rje'i man ngag zhal shes, tsong kha pa, 11: 687-693

sprin bral ba'i man ngag dang / rta mgrin śva na bzhis bskor, tsong kha pa, 11: 695-701

ri khrod lo ma can gyi sgrub thabs rje rin po ches gnang ba, tsong kha pa, 11: 703-705

lha mo dbyangs can ma'i sgrub thabs rje tsong kha pas mdzad pa dang / dbyang can ma'i sgrub thabs rjes gnang ba, tsong kha pa, 11: 707-713

bcom ldan 'das sme brtsegs kyi sgrub thabs rjes gnang ba, tsong kha pa, 11: 715-719

sangs rgyas so lnga'i mngon rtogs dang / lha sku'i phyag tshad, tsong kha pa, 11: 721-777

de nyid bsdus pa'i 'grel pa'i zin bris rjes gnang ba, tsong kha pa, 11: 779-783

rdo rje dbyings kyi sa chog gi zin bris rje nyid kyis gnang ba, tsong kha pa, 11: 785-791

rdo rje dbyings kyi 'khor sgyur gyi bsnyen pa'i rim pa sogs rje nyid kyis zin bris su gnang ba, tsong kha pa, 11: 793-819

rje btsun 'jam dbyangs kyi gsung rje btsun tsong kha pas yi ger mdzad nas rje red mda' pa la phul ba'i man ngag thun mong ma yin pa cig, tsong kha pa, 12: 3-17

dpal gsang ba 'dus pa'i sgrub thabs kyi lhan thabs, tsong kha pa, 12: 19-51

dpal gsang ba 'dus pa'i mngon rtogs dang bsam gtan gyi sgrub mchod ngag tu 'don pa'i lhan thabs, tsong kha pa, 12: 53-76

dkyil 'khor kun gyi sa chog gi skabs kyi gar phreng ba'i dgongs pa bzhin rje'i zhal snga nas gsungs pa dka' bzhi pa grags pa rgyal mtshan gyis bkod pa, tsong kha pa, 12: 77-92

stong phrag bcu gnyis pa dri ma med pa'i 'od kyi dka' ba'i gnas rnam par 'byed pa brjed byang gi yi ge mkhas grub chos rjes rje la gsan dus mdzad pa, mkhas grub rje, 12: 93-311

dpal 'khor lo sdom pa'i phyi rol mchod pa'i cho ga lag mchod dang dpyid kyi rgyal mo'i glu dang bcas pa, tsong kha pa, 12: 313-342

'jigs byed kyi dag sbyor, tsong kha pa, 12: 343-349

rje'i gsung bzhin du sgrub thabs kun tu bzang po'i tshig gi don cung zad bkod pa rgyal tshab chos rjes brjed byang du mdzad pa, rgyal tshab rje, 12: 351-423

dpal rnam par snang mdzad kyi sgo nas ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga rgyud don gsal ba, tsong kha pa, 12: 425-561

bya spyod kyi spyi'i cho ga'i rnam par bzhag pa rigs gsum la sbyor tshul rje'i phyag bzhes bzhin 'dul ba 'dzin pas bkod pa, tsong kha pa, 12: 563-621

'od zer can gyi sgrub thabs rje'i thugs bzhed ltar bkod pa, tsong kha pa, 12: 623-628

byang chub lam rim chen mo'i sa bcad, tsong kha pa, 13: 1-31

mnyam med tsong kha pa chen pos mdzad pa'i byang chub lam rim che ba, tsong kha pa, 13: 33-1078

byang chub lam gyi rim pa, tsong kha pa, 14: 3-440

byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid kyi sa bcad, tsong kha pa, 14: 441-470

zhi lhag gnyis kyi dka' ba'i gnas la rgyal ba'i dgongs pa phyin ci ma log par bshad pa, tsong kha pa, 14: 471-479

drang ba dang nges pa'i don rnam par phye ba'i bstan bcos logs bshad snying po, tsong kha pa, 14: 481-717

rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi lam gyi gnad rje red mda' ba la shog dril du phul ba, tsong kha pa, 14: 719-730

rje rin po ches rwa sgreng du bslab btus rgyas par gsung dus 'jam dbyangs chos rjes zin bris mdzad pa, tsong kha pa, 14: 731-770

rgyal tshab chos rjes rje'i drung du gsan pa'i shes rab le'u'i zin bris, tsong kha pa, 14: 771-869

rgyal tshab chos rjes rje'i drung du gsan pa'i tshad ma'i brjed byang chen mo, tsong kha pa, 14: 871-964

dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba'i rnam bshad rigs pa'i rgya mtsho, tsong kha pa, 15: 3-568

dka' gnad brgyad gyi zin bris rje'i gsung bzhin brjed byang du bkod pa, tsong kha pa, 15: 569-603

rigs pa drug cu pa'i zin bris rje'i gsung bzhin rgyal tshab chos rjes bkod pa, rgyal tshab rje, 15: 605-629

rgyal tshab chos rjes rje'i drung du gsan pa'i mngon sum le'u'i brjed byang, tsong kha pa, 15: 631-739

dbu ma lta ba'i khrid yig, tsong kha pa, 15: 741-791

tshig sbyor du na sum tshogs pa'i snyan ngag gi lam nas drangs pa'i blo sbyong, tsong kha pa, 15: 793-832

bstan bcos chen po dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dgongs pa rab gsal, tsong kha pa, 16: 3-578

rgyal tshab chos rjes rje la gsan pa'i dbu ma rgyan gyi brjed byang, tsong kha pa, 16: 579-602

mngon sum le'u'i ṭīkka rje'i gsung bzhin mkhas grub chos rjes mdzad pa, mkhas grub rje, 16: 603-806

spyod 'jug shes rab le'u'i ṭīkka blo gsal ba, tsong kha pa, 16: 807-879

shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rgya cher bshad pa'i legs bshad gser phreng, tsong kha pa, 17: 1-841

phar phyin gyi ṭīkka legs bshad gser gyi phreng ba las skabs bzhi pa man gyi 'brel pa, tsong kha pa, 18: 3-577

zhugs pa dang gnas pa'i skyes bu chen po rnams kyi rnam par bzhag pa blo gsal bgrod pa'i them skas, tsong kha pa, 18: 579-669

yid dang kun gzhi'i dka' ba'i gnas rgya cher 'grel pa, tsong kha pa, 18: 671-789

gzhi nas 'byung ba'i bslab bya'i zin bris, tsong kha pa, 18: 791-809

sde bdun la 'jug pa'i sgo don gnyer yid kyi mun sel, tsong kha pa, 18: 811-859

bsam gzugs zin bris, tsong kha pa, 18: 861-882

dbu ma thal 'gyur ba'i lugs kyi zab lam dbu ma'i lta khrid ces bya ba bzhugs pa'i be'u bum, tsong kha pa, 18: 883-897

rje rin po ches gnang ba'i dbu ma'i lta khrid bsdus pa, tsong kha pa, 18: 899-911

dge 'dun nyi shu bsdus pa rjes gnang ba dang zhugs gnas, tsong kha pa, 18: 913-927

dpal gsang ba 'dus pa 'jam pa'i rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga dngos grub kyi snye ma, rgyal tshab rje, 19: 3-87

dpal dus kyi 'khor lo'i lam rim pa gnyis ji ltar nyams su len pa'i tshul bde ba chen po'i lam du myur du 'jug pa, rgyal tshab rje, 19: 89-204

sgrub thabs le'u phyag rgya bzhi'i zin bris, rgyal tshab rje, 19: 205-223

rje'i gsung bzhin du sgrub thabs kun tu bzang po'i tshig gi don cung zad bkod pa, rgyal tshab rje, 19: 225-288

bden gnyis kyi rnam gzhag dang lta ba'i khrid yig rin po che'i 'phreng ba, rgyal tshab rje, 19: 289-315

dbu ma'i rtsa ba'i dka' gnas chen po brgyad kyi brjed byang, rgyal tshab rje, 19: 317-348

dbu ma rin chen 'phreng ba'i snying po'i don gsal bar byed pa, rgyal tshab rje, 19: 349-504

bzhi brgya pa'i rnam bshad legs bshad snying po rgyal tshab rjes mdzad pa, rgyal tshab rje, 19: 505-750

sangs rgyas sum cu so lnga'i mtshan gyi phan yon, rgyal tshab rje, 19: 751-757

rnam bshad snying po rgyan, rgyal tshab rje, 20: 1-707

theg pa chen po rgyud bla ma'i ṭīkka, rgyal tshab rje, 21: 3-438

legs par bshad pa chos mngon rgya mtsho'i snying po bzhugs pa'i dbu phyogs lags, rgyal tshab rje, 21: 439-879

rgyal tshab chos rjes rje'i drung du bsan pa'i tshad ma'i brjed byang chen mo, rgyal tshab rje, 21: 581-665

byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rnam bshad rgyal sras 'jug ngogs, rgyal tshab rje, 22: 3-327

tshad ma mdo'i rnam bshad rgyal tshab chos rjes mdzad pa, rgyal tshab rje, 22: 329-580

mngon par rtogs pa'i rim pa nyams su len tshul theg mchog sgo 'byed, rgyal tshab rje, 23: 3-117

mngon par rtogs pa brgyad don bdun cu dang bcas pa'i 'grel pa nyams su len tshul, rgyal tshab rje, 23: 119-166

mngon par rtogs pa'i rgyan gyi bsdus don rin po che'i phreng ba, rgyal tshab rje, 23: 167-193

rnam 'grel gyi bsdus don thar lam gyi de nyid gsal byed, rgyal tshab rje, 23: 195-378

rigs pa drug cu pa'i ṭīkka, rgyal tshab rje, 23: 379-443

rigs pa drug cu pa'i zin bris rje'i gsung bzhin rgyal tshab chos rjes bkod pa, rgyal tshab rje, 23: 445-466

'brel pa brtag pa'i rnam bshad nyi ma'i snying po, rgyal tshab rje, 23: 467-494

tshad ma'i lam khrid rgyal tshab dar ma rin chen gyis mdzad pa, rgyal tshab rje, 23: 495-654

tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa'i rnam bshad thar lam phyin ci ma log par gsal bar byed pa, rgyal tshab rje, 24: 1-816

rtsa ba shes rab kyi dka' gnas chen po brgyad kyi bshad pa, rgyal tshab rje, 25: 3-33

bstan bcos tshad ma rnam nges kyi ṭīk chen dgongs pa rab gsal gyi stod cha, rgyal tshab rje, 25: 35-647

bstan bcos tshad ma rnam nges kyi ṭīka chen dgongs pa rab gsal gyi smad cha, rgyal tshab rje, 26: 3-522

tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter, rgyal tshab rje, 26: 523-647

khas grub thams cad mkhyen pa'i rnam thar mkhas pa'i yid 'phrog, mkhas grub rje, 27: 3-23

mkhas grub thams cad mkhyen pa dge legs dpal bzang po'i gsan yig, mkhas grub rje, 27: 25-80

mkhas grub dge legs dpal bzang po'i gsung thor bu'i gras rnams phyogs gcig tu bsdebs pa, mkhas grub rje, 27: 81-126

zab mo stong pa nyid kyi de kho na nyid rab tu gsal bar byed pa'i bstan bcos skal bzang mig 'byed, mkhas grub rje, 27: 127-483

shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi mthar thug pa'i lta ba thal 'gyur du 'grel tshul gnad don gsal ba'i zla zer, mkhas grub rje, 27: 485-503

'grel pa don gsal gyi rnam bshad rtogs dka'i snang ba zhes bya ba mkhas grub thams cad mkhyen pas mdzad pa, mkhas grub rje, 27: 505-861

phyin ci log gi gtam gyi sbyor ba la zhugs pa'i smra ba ngan pa rnam par 'thag pa'i bstan bcos gnam lcags 'khor lo, mkhas grub rje, 27: 863-925

dpal dus kyi 'khor lo'i 'grel chen dri ma med pa'i 'od kyi rgya cher bshad pa de kho na nyid snang bar byed pa, mkhas grub rje, 28: 3-696

'grel chen dri med 'od kyi nang le'i 'grel bshad, mkhas grub rje, 28: 697-971

'grel chen dri med 'od kyi dbang gi le'u'i 'grel bshad kyi stod cha, mkhas grub rje, 29: 3-185

ṭīk chen dbang le'i smad cha zhang zhung pa chos dbang grags pas mdzad pa, zhang zhung pa, 29: 187-253

dus 'khor ṭīk chen las sgrub thabs le'u zhang zhung pa chos dbang grags pas mdzad pa, zhang zhung pa, 29: 255-414

dus 'khor ṭīk chen las ye shes le'u'i ṭīkka zhang zhung pa chos dbang grags pas mdzad pa, zhang zhung pa, 29: 415-880

dus 'khor ṭīk chen las dbang le'i smad cha rje blo gros chos skyong gis mdzad pa, rje blo gros chos skyong, 30: 1-84

dus 'khor ṭīk chen las sgrub thabs le'i'i 'grel bshad blo gros chos skyong gis mdzad pa, rje blo gros chos skyong, 30: 85-309

dus 'khor ṭīk chen las ye shes le'u'i 'grel bshad blo gros chos skyong gis mdzad pa, rje blo gros chos skyong, 30: 311-757

dus kyi 'khor lo'i 'grel chen dri med 'od kyi dka' gnas kyi zin bris rgyal ba tsong kha pa'i gsung bzhin mkhas grub rin po ches brjed byang du mdzad pa shin tu rnyed dka' ba, mkhas grub rje, 30: 759-911

dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga dgongs pa rab gsal, mkhas grub rje, 31: 3-111

dus kyi 'khor lo'i sku gsung thugs yongs su rdzogs pa'i sgrub thabs padma dkar po'i zhal lung, mkhas grub rje, 31: 113-215

bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la mchod pa'i cho ga kun tu bzang po'i mchod sprin, mkhas grub rje, 31: 217-240

dpal dus kyi 'khor lo'i thig rtsa, mkhas grub rje, 31: 241-249

dpal dus kyi 'khor lo'i nye bar mkho ba'i zur 'debs, mkhas grub rje, 31: 251-259

dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil chog gi ngag 'don go sla bar brjod pa, mkhas grub rje, 31: 261-318

bcom ldan 'das dpal gsang ba 'dus pa'i mngon rtogs kyi lhan thabs, mkhas grub rje, 31: 319-341

dpal gsang ba 'dus pa 'jam dpal rdo rje'i sgrub thabs kyi lhan thabs mkhas grub chen pos mdzad pa, mkhas grub rje, 31: 343-359

bstan pa'i mnga' bdag mkhas grub thams cad mkhyen pa dge legs dpal bzang po'i zhal las byung ba'i rgyud kyi zin bris, mkhas grub rje, 31: 361-533

sngags dang pha rol tu phyin pa'i sa lam gyi bgrod tshul gsal sgron dang sbyar ba, mkhas grub rje, 31: 535-555

'grel chen dri ma med pa'i 'od ces bya ba'i nang gi le'u'i dka' gnas rnams kyi zin bris rags tsam zhig, mkhas grub rje, 31: 557-656

bcom ldan 'das dpal 'khor lo bde mchog lū i pa'i lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen rol mtsho zhes bya ba mkhas grub dge legs dpal bzang pos mdzad pa, mkhas grub rje, 31: 657-731

bde mchog dril bu lus dkyil gyi dbang du byas pa'i bskyed rim gyi dka' gnas 'ga' zhig, mkhas grub rje, 31: 733-751

rje btsun chos kyi rgyal mtshan gyis mdzad pa'i dus 'khor gyi sgrub thabs padma dkar po'i zhal lung la log rtog sel tshul 'di dpe shin tu dkon pas gsung 'bum 'dir bzhugs, chos kyi rgyal mtshan, 31: 753-869

rgyud thams cad kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i bskyed rim dngos grub rgya mtsho, mkhas grub rje, 32: 3-317

rim lnga'i gsal byed mkhas grub rjes snga rting zin bris su stsal ba rnams phyogs gcig tu sdebs pa, mkhas grub rje, 32: 319-393

dpal brtag gnyis pa'i rnam par bshad pa rdo rje mkha' 'gro ma rnams kyi gsang ba'i mdzod, mkhas grub rje, 32: 395-808

bcom ldan 'das dpal kyai rdo rje lha dgu'i dkyil 'khor gyi cho ga bde ba chen po'i 'jug ngogs, mkhas grub rje, 32: 809-878

dpal kyai rdo rje'i sgrub thabs 'khrul spong, mkhas grub rje, 32: 879-919

dpal kyai rdo rje'i mchod 'phreng rdo rje sems dpa'i sgom bzlas dang bcas pa, mkhas grub rje, 32: 921-927

kyai rdo rje'i zur 'debs kyi cho ga, mkhas grub rje, 32: 929-949

sdom pa gsum gyi rnam par bzhag pa mdor bsdus te gtan la dbab pa'i rab tu byad pa thub bstan rin po che'i byi dor, mkhas grub rje, 33: 5-218

rgyud sde spyi'i rnam par bzhag pa rgyas par bshad pa mkhas grub dge legs dpal bzang pos mdzad pa, mkhas grub rje, 33: 219-372

dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i bskyed rim gyi rnam gzhag gsal ba'i gtsug rgyan, mkhas grub rje, 33: 373-581

stong phrag bcu gnyis pa dri ma med pa'i 'od kyi dka' ba'i gnas rnam par 'byed pa brjed byang gi yi ge mkhas grub chos rjes rje la gsan dus mdzad pa, mkhas grub rje, 33: 583-739

dpal rdo rje 'jigs byed kyi zhi rgyas kyi sbyin sreg gi cho ga, mkhas grub rje, 33: 741-760

dpal rdo rje 'jigs byed lha bcu gsum ma'i bskyed rim rnam par bshad pa, mkhas grub rje, 33: 761-792

dpal rdo rje 'jigs byed kyi bskyed rim rnam gzhag legs pa zhig, mkhas grub rje, 33: 793-826

sa lam gyi rnam gzhag mkhas pa'i yid 'phrog, mkhas grub rje, 33: 827-850

mkhas grub dge legs dpal bzang pos mdzad pa'i tshad ma'i lam 'khrid, mkhas grub rje, 33: 851-876

myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog bskang gso cha lag dang bcas pa, mkhas grub rje, 33: 877-909

lta ba'i zhal shes yig chung, mkhas grub rje, 33: 911-959

mkhas grub rin po che'i gsung 'bum thor bu, mkhas grub rje, 34: 3-392

tshad ma sde bdun gyi rgyan yid kyi mun sel, mkhas grub rje, 34: 393-775

gsang ldan dkyil chog snying po nyer bsags, mkhas grub rje, 34: 777-888

dpal gsang ba 'dus pa mi bskyod pa'i zhi ba dang rgyas pa'i sbyin sreg gi cho ga lag tu blang bde ba, mkhas grub rje, 34: 889-907

mkhas grub rin po che'i dam bca' bcu, mkhas grub rje, 34: 909-915

rgyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi rgya cher bshad pa rigs pa'i rgya mtsho las gzhan don le'u'i rnam bshad, mkhas grub rje, 35: 5-204

tshad 'bras kyi rnam gzhag chen mo bzhugs pa'i dbu phyogs, mkhas grub rje, 35: 205-268

dbu ma thal 'gyur ba'i lugs kyi zab lam dbu ma'i lta khrid ces bya ba bzhugs pa'i be'u bum, mkhas grub rje, 35: 269-280

mngon sum le'u'i ṭīkka rje'i gsung bzhin mkhas grub chos rjes mdzad pa, mkhas grub rje, 35: 281-430

mkhas grub thams cad mkhyen pas mdzad pa'i sngags kyi dri lan, mkhas grub rje, 35: 431-436

las gshin gyi phyi sgrub dang nang sgrub kyi mngon rtogs dang gtor chog, mkhas grub rje, 35: 437-450

myur mdzad ye shes kyi mgon po 'khor dang bcas pa bsgrub cing gtor ma 'bul ba rgyun gyi rnal 'byor nyams su len tshul, mkhas grub rje, 35: 451-467

dpal rdo rje nag po zhal bzhi pa'i spyan 'dren bskang gso, mkhas grub rje, 35: 469-482

man ngag yid bzhin nor bu, mkhas grub rje, 35: 483-527

'jam dpal dus dgra'i skur bzhengs pa bcom ldan 'das dpal rdo rje 'jigs byed kyi 'phrin las la brten nas dgra bgegs tshar gcod pa la nye bar mkho ba'i man ngag gi yig chung dang yang chud, mkhas grub rje, 35: 529-557

gshin rje gshed kyi 'khrul 'khor gyi man ngag sbas don yig chung gi 'phreng ba ha la'i lo 'dab, mkhas grub rje, 35: 559-566

mkhas grub thams cad mkhyen pa'i gsang ba'i rnam thar rje btsun chos kyi rgyal mtshan gyis mdzad pa, chos kyi rgyal mtshan, 35: 567-621

mkhas grub thams cad mkhyen pas mdzad pa'i yig chung nyer gcig rnams 'dir ni rim bzhin gnas pa legs, mkhas grub rje, 35: 623-661

mkhas grub thams cad mkhyen pa'i zhal gyi padmo las 'ongs pa'i yig chung, mkhas grub rje, 35: 663-688

rtog pa gsum pa'i rnam bshad dpal gshin rje gshed kyi 'khrul 'khor gyi cho ga rgya cher bshad pa khams gsum rnam par rgyal ba'i nyi 'od, mkhas grub rje, 35: 689-775

dpal dus kyi 'khor lo'i rdzogs rim mkhas grub thams cad mkhyen pa'i gsung rgya ma bas zin bris mdzad pa, rgya ma ba sher rgyal, 35: 777-821

rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rdzogs rim gyi man ngag, mkhas grub rje, 35: 823-894

mkhas grub thams cad mkhyen pa'i man ngag yig chung, mkhas grub rje, 35: 895-932

rgyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi rgya cher bshad pa rigs pa'i rgya mtsho las rang don le'u'i rnam bshad, mkhas grub rje, 36: 3-326

le'u gnyis pa'i rgya cher bshad pa rigs pa'i rgya mtsho, mkhas grub rje, 36: 327-497

rgyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi rgya cher bshad pa rigs pa'i rgya mtsho las mngon sum le'u'i rnam bshad, mkhas grub rje, 36: 499-834

rje'i rnam thar shin tu gsang ba ngo mtshar rmad du byung ba'i gtam, 37: 5-10

gsang ba 'dus pa'i yig chung nyer gcig sogs, 37: 11-183

rnal 'byor dbang phyug lū i pa'i lugs kyi bde mchog rdzogs rim gyi rnam bshad dngos grub snye ma, 37: 185-314

rnal 'byor gyi dbang phyug lū i pa'i lugs kyi bde mchog gi rdzogs rim rnal 'byor chen po'i 'khrid kyi rim pa mdor bsdus pa, tsong kha pa, 37: 315-351

dpal 'khor lo sdom pa la brten pa'i rdzogs pa'i rim pa'i zin bris, tsong kha pa, 37: 353-377

rdzogs rim gyi spyi don dpyid kyi thig le'i dmigs rnam skyong ba'i zin bris, 37: 379-459

rdzogs rim dpyid kyi thig le'i zin bris, 37: 461-499

'jam dbyangs zhi khro sbrags sgrub thun mong ma yin pa, 37: 501-507

rje rin po ches 'jam dpal gsang ldan gyi dpyad pa yongs su rdzogs nas rje rang nyid kyis zin bris su gnang ba, 37: 509-517

bla ma dang yi dam dbyer med du sgrub tshul shin tu zab pa, 37: 519-534

dpal rdo rje 'jigs byed ser po la brten pa'i shin tu zab pa'i man ngag, 37: 535-539

sbyor ba yan lag drug gi khrid zab mo'i dmigs rim gyi lag rjes, 37: 541-555

rje'i gsung sbyor drug gi zin bris shar kha ba rin chen chos rgyal gyis gnang ba zhus nas bkod pa, 37: 557-566

yi ge bzhi pa'i bsrung ba man ngag rtsa gsum dang gshin rje sbyor tshul rnams dang rtsa dang gshin rje sbyor tshul, 37: 567-577

dpal gsang ba 'dus pa'i man ngag yig chung gi skor rnams, 37: 579-712

dus kyi 'khor lo'i rdzogs rim sbyor ba yan lag drug gi khrid puṇya ming can gyis rje'i gsung bzhin zin bris su bkod pa, 37: 713-759

rdzogs rim dpyid kyi thig le, 37: 761-782

sgrub le'i phyag rgya bzhi zhib tu gsungs pa rgyal tshab chos rjes zin bris su bkod pa, rgyal tshab rje, 37: 783-803

dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi khrid bsdus pa, 37: 805-826
>