Jetsun Taranatha Sungbum A

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

"rje btsun tā ra nā tha'i gsung 'bum". "rtag brtan phun tshogs gling" edition, reprinted in Ladakh. TBRC reference: W22277

rgyal khams pa tā ra nā thas bdag nyid kyi rnam thar nges par brjod pa'i deb gter shin tu zhib mo ma bcos lhug pa'i rtogs brjod, Tāranātha, 1: 1-654

gsang ba'i rnam thar, Tāranātha, 1: 655-672

gsang ba'i rnam thar, Tāranātha, 1: 673-684

gsang ba'i rnam thar, Tāranātha, 1: 685-690

dpal ldan bla ma dam pa'i rnam thar bstod pa dad pa'i ljon shing, Tāranātha, 1: 691-696

rdo rje'i gnas pa bcu gnyis shin tu gsang ba nyams rtogs kyi rnam thar, Tāranātha, 1: 697-706

sangs rgyas rjes dran dang bla ma'i rnal 'byor gyi man ngag zung du 'jug pa, Tāranātha, 1: 707-713

rje btsun tā ra nā tha'i zhal gdams mgur 'bum gyi skor, Tāranātha, 1: 715-932

dpal dus kyi 'khor lo'i chos 'khor gyi byung khungs nyer mkho, Tāranātha, 2: 1-43

dus 'khor lha dgu'i sgrub thabs rgyas pa, Tāranātha, 2: 45-65

dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho, Tāranātha, 2: 67-124

dpal dus kyi 'khor lo snying po'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs ye shes 'od 'phro, Tāranātha, 2: 125-171

dus 'khor tshogs mchod bdud rtsi 'khyil pa, Tāranātha, 2: 173-181

dpal dus kyi 'khor lo'i sgrub thabs rgyas pa dpag bsam ljon shing la 'jug pa, Tāranātha, 2: 183-261

dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga ye shes rgya mtsho'i dgongs don, Tāranātha, 2: 263-347

dpal dus kyi 'khor lo'i dbang chog las rdo rje slob dpon gyi dbang gi cho ga ye shes rgya mtsho la 'jug pa, Tāranātha, 2: 349-364

dpal dus kyi 'khor lo'i sgrub thabs bskyed pa'i rim pa rnam par bshad pa dngos grub nyer 'tsho, Tāranātha, 2: 365-918

dus 'khor sdom chen gyi thig tshon gsal byed, Tāranātha, 2: 919-924

dpal dus kyi 'khor lo'i sbyin bsreg gi cho ga nang gi mun sel, Tāranātha, 2: 925-936

rnal 'byor yan lag drug pa'i snying po stan thog gcig ma'i 'khrid yig, Tāranātha, 2: 937-949

dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga'i rnam par bshad pa bdud rtsi'i rgya mtsho, Tāranātha, 3: 1-307

dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gong ma'i cho ga, Tāranātha, 3: 309-343

zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan, Tāranātha, 3: 345-446

rdo rje'i rnal 'byor gyi 'khrid yig mthong ba don ldan gyi lhan thabs 'od brgya 'bar ba, Tāranātha, 3: 447-805

rdo rje'i rnal 'byor gyi phyi'i ngo sprod, Tāranātha, 3: 807-828

sbyor ba yan lag drug pa'i ngo sprod nang ma, Tāranātha, 3: 829-871

rnal 'byor yan lag drug pa'i rtags tshad kyi yi ge, Tāranātha, 3: 873-906

sbyor drug gi dri lan, Tāranātha, 3: 907-914

sbyor ba yan lag drug pa'i man ngag rnying pa'i 'khrul 'khor gyi sdoms, Tāranātha, 3: 915-920

rje btsun rngon pa'i gdam ngag las 'byung ba rdo rje phag mo'i sgrub thabs bde ba sbyin pa, Tāranātha, 3: 921-947

rdo rje phag mo'i sgrub thabs chung ba, Tāranātha, 4: 1-21

rje btsun rngon pa'i gdams ngag gi smrar khrid, Tāranātha, 4: 23-33

zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi rnam par bshad pa rgyas par bstan pa zung 'jug rab tu gsal ba chen po, Tāranātha, 4: 35-276

dbang mdor bstan gyi 'grel pa zab don mtha' dag gsal bar byed pa'i nyi ma, Tāranātha, 4: 277-479

zab lam rdo rje'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs, Tāranātha, 4: 481-482

zab mo gzhan stong dbu ma'i brgyud 'debs, Tāranātha, 4: 483-489

gzhan stong snying po, Tāranātha, 4: 491-514

gzhan stong dbu ma'i rgyan gyi lung sbyor, Tāranātha, 4: 515-554

rje btsun rdo rje rnal 'byor ma bden gnyis zhal can sgrub cing mchod pa'i cho ga bde ba chen po'i dpal 'bar ba, Tāranātha, 4: 555-613

rdo rje phag mo dpyal lugs kyi 'khrid yig dngos grub kyi 'dod 'jo, Tāranātha, 4: 615-644

rje btsun rdo rje phag mo don grub ma'i sgrub mchod kyi yi ge, Tāranātha, 4: 645-652

sku gsum rdo rje phag mo ces bya ba dbu bcad mar grags pa'i sgrub mchod ngag 'don, Tāranātha, 4: 653-662

nā ro mkha' spyod kyi rdzogs rim thun mong ma yin pa, Tāranātha, 4: 663-673

mkha' 'gro spyi gtor rgyas pa, Tāranātha, 4: 675-683

sgrol ma rnal 'byor ma'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs ye shes 'bar ba, Tāranātha, 4: 685-712

bcom ldan 'das ma sgrol ma rnal 'byor ma'i bdag 'jug gzhan la phan pa, Tāranātha, 4: 713-757

sgrol ma rnal 'byor ma'i 'khrid yig bde chen myur 'jug, Tāranātha, 4: 759-780

zab don nyer gcig pa, Tāranātha, 4: 781-795

gzhan stong dbu ma'i rgyan, Tāranātha, 4: 797-824

gzhan stong dbu ma chen po chos thams cad kyi gnad bstan bcos yid bzhin nor bu, Tāranātha, 4: 825-845

rdo rje rnal 'byor ma'i bsnyen thabs, Tāranātha, 4: 847-851

rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i sreg blugs kyi lag len, Tāranātha, 4: 853-864

dpal gsang ba 'dus pa'i sgrub thabs 'bar ba'i 'od gsal, Tāranātha, 5: 1-28

dpal gsang ba 'dus pa'i sgrub dkyil 'bar ba'i 'od gsal, Tāranātha, 5: 29-102

dpal gsang ba 'dus pa ye shes zhabs lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga ye shes snang byed, Tāranātha, 5: 103-156

gsang 'dus ye shes zhabs lugs kyi man ngag las. zab gsal dbyer med kyi khrid yig, Tāranātha, 5: 157-172

dpal gsang ba 'dus pa 'jam pa'i rdo rje'i mngon par rtogs pa ye shes snang byed, Tāranātha, 5: 173-205

gsang 'dus 'phags lugs rim lnga smar khrid gdan rdzogs kyi khrid yig 'khrul pa'i dri bral zhes bya ba mar pa'i dgongs pa ji lta ba, Tāranātha, 5: 207-238

gsang 'dus 'phags skor las rim lnga 'gos lugs kyi khrid yig rgyud don gsal ba, Tāranātha, 5: 239-280

rim lnga'i 'grel chen rdo rje 'chang chen po'i dgongs pa, Tāranātha, 5: 281-939

dpal sdom pa chen po'i sgrub dkyil gyi rim pa'i khyad par gsal byed, Tāranātha, 6: 1-53

rim lnga bsdus gsal gyi ṭī ka, Tāranātha, 6: 55-133

gsang ba'i de kho na nyid rab tu gsal ba'i 'grel pa dgongs pa rab gsal, Tāranātha, 6: 135-295

gsang ba spyi'i cho ga zhi ba las thams cad pa'i sbyin sreg pa'i cho ga'i phreng ba, Tāranātha, 6: 297-305

'khor lo sdom pa khro bo rnam par rol pa zhes bya ba rdo rje he ru ka'i sgrub thabs, Tāranātha, 6: 307-353

dpal 'khor lo sdom pa'i rgyud 'debs, Tāranātha, 6: 355-364

'khor lo sdom pa'i sgrub thabs lū yi pa'i lugs bde chen 'jug ngogs, Tāranātha, 6: 365-409

bde mchog lus dkyil gyi dbang chog bde chen snying po, Tāranātha, 6: 411-433

dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bde chen 'jug ngogs, Tāranātha, 6: 435-505

dpal 'khor lo sdom pa'i bsnyen pa ji ltar bya ba'i rim pa, Tāranātha, 6: 507-519

dpal 'khor lo sdom pa'i cho ga'i yan lag 'byung po thams cad kyi gtor chog chen mo, Tāranātha, 6: 521-537

dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sgrub thabs dngos grub rgya mtsho, Tāranātha, 6: 539-762

dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs bde chen snying po, Tāranātha, 6: 763-788

bde mchog gi rdzogs rim rnal 'byor chen po'i khrid yig, Tāranātha, 6: 789-803

dpal bde mchog rim lnga'i khrid yig, Tāranātha, 6: 805-819

dpal 'khor lo sdom pa'i sbyin sreg gi cho ga dngos grub snye ma, Tāranātha, 6: 821-836

bde mchog uṣṅī ṣa'i ngag 'don 'khyer bde, Tāranātha, 6: 837-846

grub chen nag po spyod pa'i do ha'i 'grel pa zab don lde mig, Tāranātha, 6: 847-915

rdo rje theg pa'i lam gyi rim pa nam mkha'i rdo rje rab tu gsal ba, Tāranātha, 6: 917-925

grub pa'i slob dpon chen po nag po spyod pa ba'i dgongs don rim bzhi lam slongs snying por dril ba, Tāranātha, 6: 927-959

de nyid bdun pa'i rnam par bshad pa rin chen snye ma, Tāranātha, 7: 1-73

'khor lo sdom pa nag po zhabs lugs kyi sgrub thabs bde ba chen po'i char yang, Tāranātha, 7: 75-109

dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil chog nag po lugs kyi gsal byed bde ba chen po'i char yang, Tāranātha, 7: 111-201

bde mchog nag po zhabs lugs kyi sgrub thabs rnam par bshad pa rgyas 'grel thun mong ma yin pa lhan cig skyes pa'i gzi 'od phyogs bcur rgyas pa, Tāranātha, 7: 203-581

bla ma mchod pa'i cho ga skal ba bzang po'i 'jug ngogs, Tāranātha, 7: 583-617

dpal mkha' 'gro'i sgrub thabs, Tāranātha, 7: 619-659

dpal mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor gyi bdag 'jug gsang ba'i snying po, Tāranātha, 7: 661-735

dpal mkha' 'gro ma sgyu ma bde mchog gi sgrub thabs dga' bde rgya mtsho, Tāranātha, 7: 737-777

dpal 'khor lo sdom pa'i lag mchod, Tāranātha, 7: 779-783

'khor lo sdom pa'i tshogs mchod dge legs rgya mtsho, Tāranātha, 7: 785-788

dpal rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi cho ga bdud 'joms rol pa, Tāranātha, 7: 789-857

slob ma dbang bskur bar byed pa'i tshul, Tāranātha, 7: 859-879

dpal khro bo'i rgyal po rta mchog rol pa'i las byang dregs pa kun 'dul, Tāranātha, 7: 881-903

dpal gtum po khro bo chen po mi g.yo bla med kyi sgrub thabs bdud las rnam par rgyal ba, Tāranātha, 7: 905-922

dpal gtum po khro bo chen po'i dkyil 'khor gyi cho ga rdo rje rol pa, Tāranātha, 7: 923-955

bde mchog bstod chen dngos grub 'byung gnas, Tāranātha, 8: 1-35

bde mchog bstod chen gyi rang 'grel phan bde'i rgya mtsho, Tāranātha, 8: 37-763

dpal rdo rje gdan bzhi'i dkyil 'khor gyi cho ga bdud rtsi'i thig le, Tāranātha, 8: 765-801

dpal rdo rje gdan bzhi'i rtsa ba'i dkyil 'khor ye shes dbang phyug ma lha bcu gsum gyi bdag nyid can gyi sgrub thabs bdud rtsi thig le, Tāranātha, 8: 803-828

rdo rje gdan bzhi'i 'khrid yig ye shes sgo 'byed, Tāranātha, 8: 829-884

dpal 'khor lo chen po'i sgrub thabs srid gsum 'dul byed, Tāranātha, 8: 885-913

dpal phyag na rdo rje 'khor lo chen po'i dkyil chog srid gsum 'dul byed, Tāranātha, 8: 915-976

rdo rje theg pa'i gnas lugs gsal byed, Tāranātha, 8: 977-1014

dgyes pa'i rdo rje'i lag len gsal bar byed pa dpal he ru ka dgyes pa, Tāranātha, 9: 1-75

dpal kyai rdo rje'i sgrub thabs gong ma'i gsung gi rjes 'brang, Tāranātha, 9: 77-104

kye'i rdo rje'i mngon rtogs, Tāranātha, 9: 105-151

kyai'i rdo rje'i bdag 'jug dpal 'byung ma, Tāranātha, 9: 153-213

dgyes pa rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga bi rū pa'i man ngag gong ma'i gsung gi rjes su 'brang ba, Tāranātha, 9: 215-277

dgyes rdor mar lugs kyi khrid yig 'khrul med nges gsang, Tāranātha, 9: 279-347

dpal dgyes pa'i rdo rje'i man ngag sbas pa mig 'byed sogs, Tāranātha, 9: 349-377

dpal dgyes pa rdo rje'i rdzogs rim de nyid bzhi ldan gyi 'khrid yig sogs, Tāranātha, 9: 379-403

phyag rgya bzhi pa'i snying po'i man ngag rab gsal, Tāranātha, 9: 405-435

dgyes rdor gyi rdzogs rim lhan cig skyes pa'i rnal 'byor zhes bya ba'i 'grel pa, Tāranātha, 9: 437-482

dpal ma hā mā ya'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs rin chen myu gu, Tāranātha, 9: 485-497

dpal ma hā mā yā'i dkyil 'khor gyi cho ga rin chen sgron me, Tāranātha, 9: 499-536

dpal rgyud kyi rgyal po sgyu 'phrul chen mo ma hā mā yā'i rgya cher bshad pa de kho na nyid kyi sgron ma, Tāranātha, 9: 537-683

dpal sangs rgyas thod pa'i sgrub thabs de kho na nyid gsal ba, Tāranātha, 9: 685-706

dpal sangs rgyas thod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga de kho na nyid gsal ba, Tāranātha, 9: 707-769

rnal 'byor ma rgyud kyi rgyal po sangs rgyas thod pa'i rdzogs rim, Tāranātha, 9: 741-750

mnyam sbyor dkyil chog, Tāranātha, 9: 751-807

dpal sgyu 'phrul chen mo'i khrid yig rgyal ba'i lam bzang, Tāranātha, 9: 809-823

grub chen dza landha ra'i do ha'i 'grel pa gsang ba'i mdzod, Tāranātha, 9: 825-930

kahna pa'i do ha thor bu rnams kyi 'grel pa ngo mtshar snang ba, Tāranātha, 9: 931-990

zab lam bka' rgya ma, Tāranātha, 9: 991-1012

lam mdor bsdus pa, Tāranātha, 9: 1013-1017

rgyud rgyal gshin rje gshed skor gyi chos 'byung rgyas pa yid ches ngo mtshar, Tāranātha, 10: 1-147

dpal rdo rje 'jigs mdzad lha bcu gsum ma'i cho ga 'don pa sgyur lugs yang dag pa, Tāranātha, 10: 149-165

dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs snying po, Tāranātha, 10: 167-180

bcom ldan 'das rdo rje 'jigs mdzad kyi rgyud 'debs dang bkra shis, Tāranātha, 10: 181-187

sngon 'gro gtor ma, Tāranātha, 10: 189-190

uṣṅī ṣa rwa lugs kyi ngag 'don rgyun 'khyer, Tāranātha, 10: 191-199

bcom ldan 'das dpal rdo rje 'jigs mdzad chen po'i tshogs mchod, Tāranātha, 10: 201-204

dpal rdo rje 'jigs byed chen po ro langs brgyad bskor gyi cho ga, Tāranātha, 10: 205-253

rdo rje 'jigs mdzad kyi bsreg blugs bsdus pa sogs, Tāranātha, 10: 255-269

dpal rdo rje 'jigs byed kyi rnal 'byor dang 'brel ba drug cu rtsa bzhi'i gtor chog gi ngag 'don khams gsum zil gnon, Tāranātha, 10: 271-310

gtor chog khams gsum zil gnon gyi lhan thabs lde'u thung gzhan la med pa'i khyad chos dgra bgegs kun 'joms, Tāranātha, 10: 311-345

bcom ldan 'das 'jam dpal rdo rje 'jigs mdzad chen po'i chos skor gyi sgrub pa'i lag len, Tāranātha, 10: 347-400

rgyud don thams cad dril nas nyams len tshul gsal bar ston pa'i sgrub thabs rdo rje 'bar ba, Tāranātha, 10: 401-449

bcom ldan 'das gshin rje gshed nag po lha bcu gsum gyi sgrub thabs rdo rje 'od zer, Tāranātha, 10: 451-482

dpal ldan gshin rje gshed nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga bde chen 'od bar, Tāranātha, 10: 483-537

gshin rje gshed nag po'i khrid yig zhang lugs, Tāranātha, 10: 539-544

'jam dpal gshin rje gshed dmar po lha lnga'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs bdud bzhi las rnam par rgyal ba, Tāranātha, 10: 545-564

bcom ldan 'das 'jam dpal gshin rje gshed dmar po lha lnga'i dkyil 'khor gyi bdag 'jug gsal bar bstan pa, Tāranātha, 10: 565-611

gshed dmar rnal 'byor bzhi rim gyi 'khrid yig mchog tu gsang ba, Tāranātha, 10: 613-629

spros med kyi 'khrid yig ngo mtshar can, Tāranātha, 10: 631-655

bcom ldan 'das gshin rje gshed po'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sgrub thabs 'phrin las kyi nyi ma 'bum gyi gzi brjid, Tāranātha, 10: 657-875

'jam dpal gsang ldan gyi dkyil chog, Tāranātha, 10: 877-924

dpal grol ba'i thig le'i 'khrid yig mi shigs pa'i rin po che sgrub pa'i thabs, Tāranātha, 10: 925-952

dpyid thig gi 'grel pa nges gsang rgya mtsho'i snying po, Tāranātha, 11: 1-217

rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs, Tāranātha, 11: 219-258

dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed, Tāranātha, 11: 259-343

ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i mngon rtogs, Tāranātha, 11: 345-356

ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i dbang chog, Tāranātha, 11: 357-387

zab lam ne gu chos drug gi 'khrid yig zab don thad mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma, Tāranātha, 11: 389-495

ne gu'i 'khrid yig bsdus pa, Tāranātha, 11: 497-510

zab lam ne gu chos drug gi gzhung 'khrid ma mo'i lhan thabs kha skongs, Tāranātha, 11: 511-543

nai gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel, Tāranātha, 11: 545-557

thams cad rig pa'i brgyud yig gsol 'debs su sbyar ba, Tāranātha, 11: 559-564

sbyong rgyud kyi snying po'i don nyi ma'i stobs 'bar, Tāranātha, 11: 565-636

thams cad rig pa'i cho ga 'khor ba kun grol gyi zur 'debs, Tāranātha, 11: 637-660

dam tshig gsum bkod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bya ba'i rgyud mtha' dag la 'jug pa, Tāranātha, 11: 661-781

sgrol dkar jo bo lugs kyi mngon rtogs tshe sgrub dang bcas pa, Tāranātha, 11: 783-787

'chi med 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs, Tāranātha, 11: 789-847

sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i chog sgrigs legs par bkod pa ngag 'don rab gsal, Tāranātha, 11: 849-904

gzhungs grwa lnga'i dkyil chog bar chad kun sel, Tāranātha, 11: 905-956

bcom ldan 'das thub pa'i dbang po'i mdzad pa mdo tsam brjod pa mthong bas don ldan rab tu dga' ba dang bcas pas dad pa'i nyin byed phyogs brgyar 'char ba, Tāranātha, 12: 1-331

ston pa śākya'i dbang po'i mdzad pa brgya pa'i bris yig rje btsun kun snying gis mdzad pa, Tāranātha, 12: 333-501

thub pa'i dbang po'i bstod pa, Tāranātha, 12: 503-511

sgrol ma'i rgyud kyi byung khungs gsal bar byed pa'i lo rgyus gser gyi phreng ba, Tāranātha, 12: 513-551

sgrol ma'i 'grel pa, Tāranātha, 12: 553-581

slob dpon chen po spyod 'chang dbang po'i rnam thar ngo tshar snyan pa'i sgra dbyangs, Tāranātha, 12: 583-657

slob dpon spyod 'chang dbang po'i rnam thar gyi 'phros don kha skong la nye bar mkho zhing grub thob gzhan mang po'i byung tshul rtogs par byed pa'i yi ge yang dag, Tāranātha, 12: 659-683

rgyal bu dga' byed sa skyong gi rtogs brjod, Tāranātha, 12: 685-696

'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam bshad, Tāranātha, 12: 697-710

tshigs bcad gcig pa'i rnam bshad, Tāranātha, 12: 711-741

tshigs bcad nyung ngu'i bstod pa rnam par 'grel pa, Tāranātha, 12: 743-748

tshigs bcad bcu pa'i 'grel pa zin bris su bkod pa, Tāranātha, 12: 749-780

tshe chog bdud rtsi'i chu gter, Tāranātha, 12: 781-820

mi 'khrugs lha dgu'i cho ga nyung ngu rnam gsal zur 'debs dang bcas pa, Tāranātha, 13: 1-25

rdo rje rnam 'joms kyi sgrub thabs bum chog dang bcas pa, Tāranātha, 13: 27-39

dkon mchog gsum rjes su dran pa'i mdo don cung zad bshad pa, Tāranātha, 13: 41-77

bla ma'i rnal 'byor dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu, Tāranātha, 13: 79-83

theg pa chen po blo sbyong don bdun gyi khrid yig, Tāranātha, 13: 85-105

rgyal ba'i bstan pa la 'jug pa'i rim pa skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu, Tāranātha, 13: 107-223

ltung bshags kyi 'grel pa, Tāranātha, 13: 225-256

byams smon gyi 'grel pa, Tāranātha, 13: 257-299

dkar gtor cha bzhi, Tāranātha, 13: 301-310

dkyil 'khor chen po'i rdul tshon klu la gtod pa'i lag len, Tāranātha, 13: 311-318

gdon 'grol gyi cho ga bsdus pa, Tāranātha, 13: 319-337

gtor ma chen po'i cho ga bar chad kun sel, Tāranātha, 13: 339-357

dga' ldan phun tshogs gling gi gnas bshad, Tāranātha, 13: 359-395

las dang po pa rnams la phan pa'i rab tu byed pa'i bstan pa nor rdzas, Tāranātha, 13: 397-429

'ching ba rnam grol gyi 'grel pa, Tāranātha, 13: 431-433

zhib mo rnam par 'byed pa, Tāranātha, 13: 435-462

rgyu 'bras dbu ma'i thig le, Tāranātha, 13: 463-468

tshul gnyis rnam par 'byed pa nges pa'i don gyi 'jug ngogs zhes bya ba nyung ngu rnam gsal dag cing tshang ba, Tāranātha, 13: 469-483

zab mo sngags kyi dri lan sgo brgya 'byed pa'i lde mig, Tāranātha, 13: 485-510

dge bshes dpal ldan śākya bstan 'dzin gyi dris lan gnad kyi gsal byed, Tāranātha, 13: 511-565

stag lung zhabs drung gi gsung lan, Tāranātha, 13: 567-576

rnam grangs kyi mdo slob phan, Tāranātha, 13: 577-612

rab gnas kyi cho ga 'gro phan rgyas byed, Tāranātha, 13: 613-657

rab gnas 'gro phan rgyas byed kyi lhan thabs ches rgyas pa, Tāranātha, 13: 659-689

dpal mgon trak shad kyi bskang gso'i cho ga las bzhi rnam rol, Tāranātha, 13: 691-721

tshigs bcad gcig pa'i rnam bshad, Tāranātha, 13: 723-726

tshig bcad bcu pa zhes bya ba lam gyi rim pa, Tāranātha, 13: 727-731

srung 'khor, Tāranātha, 13: 733-734

'khor lo sdom pa'i lha tshogs kyi bkra shis dge legs rgya mtsho, Tāranātha, 13: 739-750

dbyangs can brda' sprod kyi 'grel pa mchog tu gsal ba, Tāranātha, 14: 1-800

yi dam rgya mtsho'i sgrub thabs rin chen 'byung gnas, Tāranātha, 15: 1-631

dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa 'phrin las gter mdzod, Tāranātha, 15: 633-895

rgyud sde bzhi las gsungs pa'i yi dam rgya mtsho'i sgrub thabs rin chen 'byung gnas, Tāranātha, 15: 897-966

sgrub thabs brgya rtsa'i lag len gsal byed, Tāranātha, 15: 967-1028

bla ma mchod pa bde legs rab rgyas, Tāranātha, 16: 1-15

bla ma mchod pa'i cho ga mchod pa'i gter, Tāranātha, 16: 17-35

bla ma mchod pa'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga, Tāranātha, 16: 37-41

las dang po pa'i rim pa chos spyod phan bde'i 'byung gnas, Tāranātha, 16: 43-91

ja mchod rigs kun khyab bdag ma, Tāranātha, 16: 93-93

bsangs mchod, Tāranātha, 16: 95-98

seng gdong ma'i bzlog pa, Tāranātha, 16: 99-100

dam pa'i chos rin po che 'phags pa'i yul du ji ltar dar ba'i tshul gsal bar ston pa dgos 'dod kun 'byung, Tāranātha, 16: 101-545

bka' babs bdun ldan gyi brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar rmad du byung ba rin po che'i khungs lta bu'i gtam, Tāranātha, 16: 547-689

dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa 'phrin las gter mdzod, Tāranātha, 16: 691-714

dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor chog dang bcas pa, Tāranātha, 16: 715-727

dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor bzlog bsdus pa'i lag len, Tāranātha, 16: 729-735

chos skyong bstod pa, Tāranātha, 16: 737-738

bskang gso'i chog sgrig 'phrin las rnam rol, Tāranātha, 16: 739-785

dpal gur gyi mgon po'i dmar chen gtor bzlog gi cho ga bar chad kun sel, Tāranātha, 16: 787-814

mgon po zhal bzhi pa'i sgos bskangs, Tāranātha, 16: 815-830

mgon po zhal bzhi pa'i bskangs bso nyer bsdus, Tāranātha, 16: 831-835

zhing skyong gzi ldan dbang phyug gi gtor ma chen po sgrub 'phen gyi lag len cho ga las bzhi lhun grub, Tāranātha, 16: 837-879

rgyal chen rnam thos kyi drag gtor shin tu zab pa, Tāranātha, 16: 881-907

trakshad kyi gser skyems, Tāranātha, 16: 909-913

lha chen lcam dral gyi sgrub thabs dgra bgegs kun 'joms, Tāranātha, 16: 915-929

legs ldan ma hā kā la 'khor mang gi bstod pa 'phrin las kun 'grub, Tāranātha, 16: 931-940

dpal mgon trakshad kyi 'phrin las bskang gso sogs nyer mkho 'ga' zhig, Tāranātha, 16: 941-953

dpal legs ldan nag po trakshad kyi gtor sgrub kyi lag len man ngag, Tāranātha, 16: 955-962

dpal mgon po'i zungs gso thabs kyi lag len cho ga, Tāranātha, 16: 963-969

dpal lha mo rdo rje rab brtan ma'i bskang ba nyer mkho, Tāranātha, 16: 971-989

dpal lha mo rdo rje rab brtan ma'i gtor chog ngag 'don, Tāranātha, 16: 991-998

yas gtam dang bsngo ba mdor bsdus, Tāranātha, 16: 999-1002

thun mong ma yin pa'i smon lam rgyal ba rgya mtsho ma, Tāranātha, 16: 1003-1010

sku skye bcu bzhi'i bkra shis, Tāranātha, 16: 1011-1012

bkra shis kyi rnam bshad, Tāranātha, 16: 1013-1019

rje btsun dam pa kun dga' snying po'i brtan bzhugs, Tāranātha, 16: 1021-1023

theg mchog shin tu rgyas pa'i dbu ma chen po rnam par nges pa, Tāranātha, 17: 1-106

'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgya cher 'grel pa 'phags mchog rnams kyi gsang ba'i mdzod, Tāranātha, 17: 107-225

theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer, Tāranātha, 17: 227-485

gtor chog rgyun khyer, Tāranātha, 17: 487-514

gso sbyong gi cho ga dus bzang mchod pa dang bcas pa, Tāranātha, 17: 515-529

grub chen buddha gupta'i rnam thar rje btsun nyid kyi zhal lung las gzhan du rang rtog gi dri mas ma sbags pa'i yi ge yang dag pa, Tāranātha, 17: 531-575

tshe dbang lha gcig bum gcig gi cho ga bdud rtsi'i bum pa, Tāranātha, 17: 577-594

smar khrid tshim bu lugs, Tāranātha, 17: 595-604

snying po don gsum gyi khrid, Tāranātha, 17: 605-613
>