Khyungpo Naljor Guru-Yoga

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

mkhas grub gtsug rgyan khyung po rnal 'byor gyi bla ma'i rnal 'byor khyer bde kun tshang bzhugs so /

mkhas grub khyung po rnal 'byor gyi bla ma'i rnal 'byor mdor bsdus pa bsgom na dang po shangs pa brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa ni /

rdo rje 'chang dang ni ddhi rA hu la / rdo rje bdan pa grub chen mee tri pa / sbas pa'i rnal 'byor sgra can 'dzin pa bcas / mchog gi bla ma drug la gsol ba 'debs / mkhas grub gtsug rgyan khyung po rnal 'byor mchog / rmog lcog pa dang dbon ston skyer sgang pa / gnyan ston chos rje sangs rgyas ston pa mchog / brgyud pa rin chen bdun la gsol ba 'debs / gtsang ma shangs ston khyung po tshul khrim mgon / ri khrod ras chen shangs dkar rin rgyal ba / sangs rgyas dpal bzang nam mkha' rgyal mtshan dang / rgya sgom legs rgyal zhabs la gsol ba 'debs / thang stong rgyal po kun dga' grol mchog dang / sgrol ba'i mgon po blo gros mtha 'yas zhabs / rang byung kun khyab rdor slob bstan 'dzin sogs / rtsa brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs / skye ba 'di dang tshe rab thams cad du / dpal ldan bla ma dam pa rjes bzung ste / gser chos rnam lnga'i nyams rtogs mthar phyin nas / tshe gcig gdod ma'i rgyal sar mngon gyur shog / bde mchog gsang 'dus sgyu 'phrul gsum ka dang / dgyes mdzas 'jigs byed rta mchog rol pa rtsal / mkha' 'gro sde lnga smyur mdzad mgon po sogs / rnal 'byor 'di la dngos grub stsal du gsol /

skyabs sems ni /

bdag gzhan mkha' mnyam 'gro ba kun / dkon mchog rtsa ba gsum gyi dngos / mkhas grub khyung po rnal 'byor la / byang chub bar du skyabs su mchi /

lan gsum 'am bdun du brjod/

ma gyur sems can mtha' dag rnams / mkhas grub khyung po rnal 'byor yi / go 'phang bla med 'thob bya'i phyir / sgo gsum dge la bkol bar bya /

lan gsum 'am bdun /

rang sems bla ma rtogs pas gus phyag 'tshal / tshogs drug zhen pa bral ba'i mchod pa 'bul / gnyis 'dzin a 'thas rang rig klong du bshags / thugs rje rgyun chad med la yi rang ngo / khyab gdal ye shes chos 'khor bskor du gsol / mchog tu mi 'gyur chos skur bzhugs gsol 'debs / mkha' khyab 'gro kun sku gsum thob phyir sngo / 'khor ba dong sprugs 'gro don 'grub par shog

ces yan lag bdun pa bya /

bdag nyi skad cig gis he ru ka skur gyur pa'i spyi bor OM / mgrin par AH thugs kar HUM gis mtshan par gyur /

de nas /

mdun gyi nam mkhar padma zla ba'i steng / mkhas grub rgyal po khyung po rnal 'byor rje / chos gos rnam gsum paN zhwa dmar po gsol / phyag g.yas sa gnon g.yon pa'i ngal gso'i stabs / phyed skyil rol pa'i pad zla'i gdan la bzhugs / sku yi dbus su rtsa gsum 'khor lo lngar / bde chen 'khor lor gsang ba 'dus pa mthing / longs spyod 'khor lor ma hA ma ya gsal / chos kyi 'khor lor dgyes pa rdo rje dang / sprul pa'i 'khor lo'i dbus su bde ba mchog / bde skyong 'khor lor rdo rje 'jigs byed bcas / kun gyi sku las 'od zer dpag me 'phros / phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas par mchod / byin rlabs kun 'dus phrin las lhun grub gyur /

de nas /

sku lnga ye shes lnga thob byin gyis rlobs / gnas lugs rang zhal mjal bar byin gyis rlobs / rnam rtog bsgom du 'char bar byin gyis rlobs / rkyen ngan lam du longs par byin gyis rlobs / las ngan sdig sgrib dag par byin gyis rlobs / lta ba gol sa chod par byin gyis rlobs / 'khor ba zhen log skye bar byin gyis rlobs / 'ja' lus mkha' spyod 'grub par byin gyis rlobs /

na mo buddha ya sogs /

lan bdun 'am nyer cig brjod /

nub bde ba can gyi zhing khams su / mkhas grub khyung po rnal 'byor la gsol ba 'debs / gsol ba 'debs so bla ma rin po che / gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs /

lan mang du brjod / dbang bzhi nos / de nas /

mkhas grub khyung po rnal 'byor sku / rang sems spros bral gnyis med 'gres / chu la chu bur thim pa ltar / dmigs med ngang du mnyam par bzhag

de nas /

smon lam ni / kun tu sangs rgyas sogs /

bkra shis ni / legs pa'i yon tan sogs /

bsngo ba ni / dge ba'i tshogs rnams sogs /

ce yol mo gangs ra grub grong 'od gsal gling du kun spangs pa ban de karma shes rab dri med pas khyer bder bsgrigs pa'o / dge legs 'phel / //


མཁས་གྲུབ་གཙུག་རྒྱན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་ཀུན་ཚང་བཞུགས་སོ་།་
མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བསྒོམ་ན་དང་པོ་ཤངས་པ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་ནི་།་
རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ནི་དདྷི་རཱ་ཧུ་ལ་།་རྡོ་རྗེ་བདན་པ་གྲུབ་ཆེན་མེཨེ་ཏྲི་པ་།་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲ་ཅན་འཛིན་པ་བཅས་།་མཆོག་གི་བླ་མ་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།་མཁས་གྲུབ་གཙུག་རྒྱན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་།་རྨོག་ལྕོག་པ་དང་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་།་གཉན་སྟོན་ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་མཆོག་།་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་བདུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།་གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་ཁྱུང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམ་མགོན་།་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན་ཤངས་དཀར་རིན་རྒྱལ་བ་།་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་།་རྒྱ་སྒོམ་ལེགས་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་དང་།་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་བློ་གྲོས་མཐ་འྱས་ཞབས་།་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་རྡོར་སློབ་བསྟན་འཛིན་སོགས་།་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།་སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་།་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྗེས་བཟུང་སྟེ་།་གསེར་ཆོས་རྣམ་ལྔའི་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས་།་ཚེ་གཅིག་གདོད་མའི་རྒྱལ་སར་མངོན་གྱུར་ཤོག་།་བདེ་མཆོག་གསང་འདུས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསུམ་ཀ་དང་།་དགྱེས་མཛས་འཇིགས་བྱེད་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྩལ་།་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་སྨྱུར་མཛད་མགོན་པོ་སོགས་།་རྣལ་འབྱོར་འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ་།་
སྐྱབས་སེམས་ནི་།་
བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཀུན་།་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དངོས་།་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལ་།་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་།་
ལན་གསུམ་འམ་བདུན་དུ་བརྗོད།་
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་རྣམས་།་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ཡི་།་གོ་འཕང་བླ་མེད་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར་།་སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་བཀོལ་བར་བྱ་།་
ལན་གསུམ་འམ་བདུན་།་
རང་སེམས་བླ་མ་རྟོགས་པས་གུས་ཕྱག་འཚལ་།་ཚོགས་དྲུག་ཞེན་པ་བྲལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་།་གཉིས་འཛིན་ཨ་འཐས་རང་རིག་ཀློང་དུ་བཤགས་།་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ལ་ཡི་རང་ངོ་།་ཁྱབ་གདལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ་།་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཆོས་སྐུར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་།་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ཕྱིར་སྔོ་།་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་འགྲོ་དོན་འགྲུབ་པར་ཤོག ཅེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་།་
བདག་ཉི་སྐད་ཅིག་གིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོམ་།་མགྲིན་པར་ཨཧ་ཐུགས་ཀར་ཧུང་གིས་མཚན་པར་གྱུར་།་
དེ་ནས་།་
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདམ་ཟླ་བའི་སྟེང་།་མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་རྗེ་།་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་པཎ་ཞྭ་དམར་པོ་གསོལ་།་ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་པའི་ངལ་གསོའི་སྟབས་།་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ་པའི་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་།་སྐུ་ཡི་དབུས་སུ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔར་།་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་གསང་བ་འདུས་པ་མཐིང་།་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོར་མ་ཧཱ་མ་ཡ་གསལ་།་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་།་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་བདེ་བ་མཆོག་།་བདེ་སྐྱོང་འཁོར་ལོར་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བཅས་།་ཀུན་གྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་མེ་འཕྲོས་།་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པར་མཆོད་།་བྱིན་རླབས་ཀུན་འདུས་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར་།་
དེ་ནས་།་
སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་རྣམ་རྟོག་བསྒོམ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་ལྟ་བ་གོལ་ས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་འཁོར་བ་ཞེན་ལོག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་
ན་མོ་བུདདྷ་ཡ་སོགས་།་
ལན་བདུན་འམ་ཉེར་ཅིག་བརྗོད་།་
ནུབ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་།་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་།་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས་།་
ལན་མང་དུ་བརྗོད་།་དབང་བཞི་ནོས་།་དེ་ནས་།་
མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་།་རང་སེམས་སྤྲོས་བྲལ་གཉིས་མེད་འགྲེས་།་ཆུ་ལ་ཆུ་བུར་ཐིམ་པ་ལྟར་།་དམིགས་མེད་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག དེ་ནས་།་
སྨོན་ལམ་ནི་།་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་སོགས་།་
བཀྲ་ཤིས་ནི་།་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས་།་
བསྔོ་བ་ནི་།་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་སོགས་།་
ཅེ་ཡོལ་མོ་གངས་ར་གྲུབ་གྲོང་འོད་གསལ་གླིང་དུ་ཀུན་སྤངས་པ་བན་དེ་ཀརྨ་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་པས་ཁྱེར་བདེར་བསྒྲིགས་པའོ་།་དགེ་ལེགས་འཕེལ་།་༎་