Palden Shangpa Kagyupa'i Choskor

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

dpal ldan shangs pa bka' brgyud pa'i chos skor rnam lnga'i rgya gzhung - index

vol. 1

rdo rje 'chang gi rnam thar, 1: 1-36
ni gu'i rnam thar, 1: 37-48
su kha siddhi bde ba'i dngos grub lo rgyus, 1: 49-58
khyung po'i rnam thar, 1: 59-144
rmog lchog pa'i rnam thar, 1: 145-222
skyer sgang pa'i rnam thar, 1: 223-274
ri gong pa'i rnam thar, 1: 297-334
chos rje'i rnam thar, 1: 335-392
sangs rgyas ston pa'i nang gi rnam thar, 1: 393-400
rin po che sangs rgyas ston pa'i rnam thar, 1: 401-420
shangs ston pa'i rnam thar, 1: 421-454
mkhas grub gtsang ma shangs ston gyi rnam thar, 1: 455-490
chos rje gzhon nu grub kyi rnam thar, 1: 491-548
chos rje sku 'da' ka'i rnam thar, 1: 549-562
mkhas btsun sangs rgyas rgyal mtshan 'bum gyi rnam thar, 1: 563-604
khyung po tshul khrims mgon po'i rnam thar, 1: 605-616
ras chen sangs rgyas seng ge dang shangs skar ba rin chen rgyal mtshan rnam thar, 1: 617-656
rnam thar bsdus pa le mtshan bzhi, 1: 657-668
grub thob lcags zam pa'i skyes rab rnam thar le'u mtshan gnyis, 1: 669-674
tA ra nA tha'i rnam thar, 1: 675-716
phyag drug pa'i chos skor byung tshul, 1: 717-750

vol. 2

bka' bcu'i ma phyag len myu gu'i phreng ba, 2: 1-204
bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po, 2: 205-386
ye shes kyi mgon po tsitta ma ni phreng ba, 2: 387-694
phyag drug pa snying bzhugs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal'byor, 2: 695-722
ye shes mgon po'i snying bzhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa, 2: 723-742
kshe tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa, 2: 743-754
mkha 'gro sde lnga'i sgrub thabs rjes gnang, 2: 755-772

vol. 3

ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs, 3: 1-20
bde mchog lha lnga'i dkyil mchog, 3: 21-80
bde mchog lha lnga'i tshogs 'khor phrin las yar 'phel, 3: 81-98
bde mchog lha lnga'i sgrub thabs rnam par bshad pa zab don, 3: 99-162
lha bzhi dril sgrub khrid yig ye shes 'od 'phro, 3: 163-190
mkha' spyod dkar mo dmar nyams len dbu ma'i mdud grol, 3: 191-236
mkha' spyod dkar mo'i tshes bcu, 3: 237-268
mkha' spyod dmar mo'i tshes bcu, 3: 269-296
dkar dmar gnyis kyi tshogs mchod, 3: 297-314
mkha' spyod dkar dmar gnyis kyi 'pho ba, 3: 315-330
mkha' spyod dkar mo'i stod pa, 3: 331-334
ni gu chos drug khrid yig thang brdal ma, 3: 335-512
khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len, 3: 513-578
gzhung khrid ma mo'i lhan thabs kha skong, 3: 579-654
phyag chen ga'u ma, 3: 655-682
phyag chen ga'u ma'i khrid, 3: 683-728
su kha chos drug bde chen char 'bebs, 3: 729-772
chos drug khrid kyi gnad yig snying po kun 'dus, 3: 773-840
su kha siddhi'i zhal gdams, 3: 841-866
su kha siddhi'i phyag chen ngo sprod, 3: 867-870

vol. 4

ni gu'i brgyud 'debs, 4: 1-6
bla brgyud gsol 'debs, 4: 7-14
brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa, 4: 15-20
ni gu las brgyud pa'i ser chos lnga'i sngon rjes rdo rje tshig rkang, 4: 21-54
rtsa tshig 'khrul med rdo rje rgya mdud, 4: 55-92
lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal, 4: 93-108
khyung po mdzad pa'i rab gnas bka' rgya ma, 4: 109-114
rgyud sde lnga'i lha gtso bor bsdus pa'i man ngag, 4: 115-132
las byang 'dregs pa kun 'dul gyi zur sdebs padma ra ga'i phreng ba, 4: 183-204
gsol 'debs, 4: 205-210
phyag drug pa'i sgrub thabs, 4: 211-340
mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung, 4: 341-364
ye shes mgon po 'khor bcas la brten pa'i g.yang gug/ phrin las rmu zhags skor gsum, 4: 365-380
phyag drug pa'i gtor mchog bsdus pa, 4: 381-394
mgon dkar bskang gsol 'dod rgu'i char 'bebs, 4: 395-444
gtor 'bul rig 'dzin dga' ston, 4: 445-462
mgon po lcam dral 'khor bcas thugs dam skong tshul, 4: 463-508
tshogs mchod, 4: 509-528
tshogs mchod dngos grub kun 'byung, 4: 511-528
bla ma'i gsol 'debs byin rlabs char 'bebs, 4: 529-532
rA ga a sya mdzad pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs, 4: 533-578
gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig ma'i nyams len, 4: 579-598
gdams pa 'jam dpal rgya lugs kyi nyams len yon tan mtha' yas, 4: 599-606
mtshan brjod, 4: 607-652
mtshan brjod smon lam, 4: 653-656
sdom gsum gyi gso sbyong thar pa'i them skas, 4: 657-708
ltung bshags, 4: 709-720
bzang spyod smon lam, 4: 721-758
rnams dag bde chen zhing gi smon lam, 4: 759-792
dol po'i bde smon, 4: 793-800
khyung pos mdzad pa'i bsngo ba bka' rgya ma, 4: 801-804
skye rab smon lam don gnyis lhun grub, 4: 805-816
cho 'phrul stod pa, 4: 817-824
gnas brtan phyag mchod, 4: 825-836
sor thar sdom rgyun gsol 'debs, 4: 837-840
gzhi gsum gso sbyong lag len, 4: 841-886
gsur mchod 'dod yon sprin dpung, 4: 887-898
thang rgyal smon lam, 4: 899-910
mgon po phris ratna'i bang mdzod, 4: 911-1006
skyer sgang rta mgrin bsnyen yig, 4: 1007-1012

vol. 5

'jam mgon bla ma'i skyes rab gsol 'debs, 5: 1-6
bla ma mchod pa yid bzhin nor bu, 5: 7-78
mkha 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba'i lag len, 5: 79-224
do ha rdo rje tshig rkang dang mgur dbyangs bsgrigs pa thos pa don dan, 5: 225-438
rgyud lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs, 5: 439-444
gsol 'debs kha skong indra nI la'i do shal, 5: 445-450
rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub thabs, 5: 451-540
rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal, 5: 541-720
rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen po dbang bsgyur mtshams sbyor snang ba'i go byed, 5: 721-790
rgyud sde lnga'i gtso bsdus kyi bsnyen yig, 5: 791-822
rgyud sde lnga gtso bsdus bdag 'jug dang smin grol snying po, 5: 823-858

vol. 6

lus sbyin zin bris mdor bsdus kun dgai skyed tshal, 6: 1-50
rin po che mdzod dkar chag beedUrya'i lde'u mig, 6: 51-142
ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel, 6: 143-160
ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang, 6: 161-232
smon lam bka' rgya ma, 6: 233-244
lam zhugs gang zag las dang po pa phan pa'i skyed rdzogs gnad bsdus, 6: 245-282
mkha' 'gro rnam gsum gyi gdams pa, 6: 283-312
mkha' 'gro rnam gsum gyi zhal gdams gung bsgrigs nyams len, 6: 313-334
myug mdzad ye shes mgon po'i gtor sgrub lag len, 6: 335-390
gtor chen byin rlabs, 6: 391-392
mkha' 'gro spyi'i gtor 'bul, 6: 393-394
chags med ri chos nas, 6: 395-396
phyag drug pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi man ngag phrin las lhun 'grub, 6: 397-436
skyes bu gsum gyi man ngag khrid yig bdud rtsi'i nying khu, 6: 437-704
sgyu ma lam rim, 6: 705-734
sgyu ma lam rim 'grel pa, 6: 735-798

vol. 7

rje btsun mu tig gi phreng ba'i zhal gdams kyi rim pa, 7: 1-48
myur mdzad ye shes mgon po phyag drug 'khor bcas kyi gtor chog dang rjes gnang, 7: 49-86
sems 'chi med kyi khrid yig rgyal mtshan 'bum gyi mdzad pa, 7: 87-108
gser chos phyi ma bzhi'i snying po rje btsun tA ra nA mtha'i gsungs, 7: 109-124
lus 'chi med kyi 'khrul 'khor rtsa tshig 'chi med grub pa, 7: 125-146
gser chos lnga'i bla brgyud gsol 'debs lam rim gyi smon lam, 7: 147-220
'chi med grub pa'i 'grel pa, 7: 221-250
su kha siddhi'ichis drug, 7: 251-266
'chi med grub pa'i 'khrul 'khor gsum bcu rtsa gnyis kyi lag len, 7: 267-298
'chug med lam khyer gsum gyi khrid yig, 7: 299-326
bla ma'i zhal shes 'od gsal 'char sgo ngos 'dzin, 7: 327-342
bzang po spyod pa'i smon lam, 7: 343-360
dpal 'khor lo sdom pa myur du sgrub pa'i thabs, 7: 361-368
bde mchog mkha' spyod rig 'dzin, 7: 369-376
khyung po rnal 'byor lugs kyi bde mchog lha lnga'i mdon rtogs, 7: 377-404
bde mchog lha lnga'i mchod khrigs, 7: 405-418
'khor lo sdom pa lha lnga'i mngon rtogs, 7: 419-444
'khor lo sdom pa'i ting 'dzin gyi dbang bskur, 7: 445-456
bde mchog lha lnga'i dbang bshi'i 'grigs, 7: 457-470
mkha spyod dkar mo'i sgrub skor tshang ma, 7: 471-496
ni gu chos drug gdan thog gcig ma, 7: 497-524
chos drug gi tshig gsal dang thems yig gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag gdams pa bco lnga sgyu lus drug ldan, 7: 525-544
ni gu chos drug gi khrid, 7: 545-572
phyag chen ga'u ma'i khrid yig, 7: 573-624
gzhan don phun sum tshogs pa'i rten 'brel, 7: 625-628
mkha' spyod ma'i bka' byed lugs, 7: 629-632
shangs pa'i tshe sgrub, 7: 633-638
bla ma shangs pa'i rlung gi bskor rnams, 7: 639-668
chus drug gi zhal shes gnad kyi lde mig, 7: 669-688
zab don stan thog gcig ma'i skor mang po, 7: 689-718
ni gu chos drug gi sa bcad rgyas pa, 7: 719-732

vol. 8

phyag rgya chen po ga'u ma'i dbang bskur, 8: 1-68
bde mchog lhan lnga'i dbang bshi'i 'grigs, 8: 69-92
khyung po rnal 'byor lugs kyi bde mchog lha lnga'i mngon rtogs, 8: 93-114
'khor lo sdom pa lha lnga'i mgon rtogs, 8: 115-156
phyag rgya chen po ga'u ma'i bka' dug lnga lam khyer bka', 8: 157-186
'chug med bar do gsum gyi gdams pa, 8: 187-208
rgyud sde lnga'i mngon par rtogs pa, 8: 209-232
chos drug gi gsung sgros/ sgyu lus gnad dbab pa zhes kyang ba 8: 233-258
snyan rgyud kyi gdams pa snang ba rang sems kyi khrid, 8: 259-274
rin po che 'od kyi phreng ba mnyam med rin chen brtson 'grus mdzad, 8: 275-310
ni gu chos drug gi zhal shes kyi lhan thabs, 8: 311-368
shangs chos kyi smin byed rgyun gang yod kyi dkyil 'khor bri tho nyung gsal, 8: 369-388
chos drug gi 'brel pa bdud rtsi rgya mtsho, 8: 389-468
chos drug gi rdo rje tshig rkang gi rnam bshad grol ba, 8: 469-616
sgyu lus 'dzin pa rang grol dang sgyu lus drug ldan, 8: 617-810

vol. 9

snga dro'i cha la bya ba'i chu gtor gyi rim pa, 9: 1-14
gtum mo skom du 'thung ba bde drod zhal sbyor gyi skor rnams, 9: 15-42
shangs chos dkar chag zab rgyas chos kyi sgo 'byed lde mig, 9: 43-70
phyag rgya chen po ga'u ma dug lnga lam khyer gyi bka', 9: 71-82
ga'u ma'am rang 'bab rnam gsum gyi khrid dmigs, 9: 83-98
ga'u ma'i khrid yig rdo rje'i tshig gi mdud grol, 9: 99-174
phyag rgya chen po rang babs rnam gsum gyi khrid tshul rnam dag lam gyi 'jug pa, 9: 175-270
ma hA mu dra bzhugs, 9: 271-300
ga'u ma'i gsal byed, 9: 301-406
mkha' spyod dmar mo'i sgrub thabs dbang chog, 9: 407-442
dmigs pa rin chen sgrom bu bka' dang bcas pa, 9: 443-476
bde mchog gsang sgrub, 9: 477-486
ni gu ma'i dmigs pa gsum bskor dmigs pa lnga skor bde mchog gnad gdams dbu ma yi ge bdun pas dgang pa, 9: 487-500
bde mchog dbu ma yi ge bdun, 9: 501-506
bde mchog lha lnga'i byin rlabs dbang bzhi lus bsgrigs, 9: 507-524
dpal rgyud sde lnga'i rgya gzhung, 9: 543-550
rgyud sde lnga sogs ni gu chos drug gi 'jug sgo yon tan kun 'byung, 9: 551-608
rgyud sde lnga dbang gi cho ga grub pa'i nye lam 'jug sgo yon tan kun 'byung, 9: 609-696
lha bzhi'i lo rgyus, 9: 697-710
chos drug dgos bka' drug spyi bka' gnyis, 9: 711-760
khyung po'i nyams len drug pa, 9: 751-760
phyag chen ga'u ma'i khrid yig sa bon tsam gyur bdud rtsi'i thig pa, 9: 761-782

vol. 10

ni gu dang su kha siddhi la brten pa'i tshe sgrub zab mo dbang chog dang bcas pa, 10: 1-16
chos drug dgos bka' drug spyi bka' gnyis, 10: 17-66
'chi med grub pa'i 'khor gsum bcu rtsa gnyis kyi lag len gsal byed nyi ma, 10: 67-98
sems 'chi med kyi 'grel pa zung 'jug gsal ba, 10: 99-144
'chi med rang grol gyi zhal gdams dang lung sbyor, 10: 145-166
rang sems 'chi med rang grol, 10: 167-176
lus 'chi med kyi rtsa ba, 10: 177-200
'chi med 'khrul 'khor, 10: 201-214
thabs lam 'khrul 'khor dang 'chi med 'khrul 'khor, 10: 215-228
lus 'chi med kyi dbang gi rgya gzhung, 10: 229-238
'chi med grub pa'i 'grel pa, 10: 239-258
thugs rje chen po'i thun mong ma yin pa'i dbang bka', 10: 259-266
lam khyer gsum gyi bka', 10: 267-276
sku gsum lam khyer dang sku gsum gnas lugs, 10: 277-290
ni gu nyam len gnad du dril ba, 10: 291-308
ni gu'i dmigs phran rnams gyi byin rlabs, 10: 309-338
zhus len nyi ma'i dkyil 'khor, 10: 339-346
thugs rje chen po gtso 'khor gsum gyi rjes gnang, 10: 347-364
snying rje mkha' khyab sogs khyung po'i zhal gzigs kyi chos bskor rnams, 10: 365-392
lam khyer gsum gyi gsal byed dA ki'i zhal gdams, 10: 393-418
bla ma shangs pa'i gdams pa 'jam dpal rgya lugs, 10: 419-428
byin rlabs dngul gyi gdung khang ma, 10: 429-458
zab chos gsang sgrub skor lnga las thugs rje chen po'i gsang sgrub skyer sgang lugs, 10: 459-532
ni gu'i khrid yig bsdus pa, 10: 533-560
ni gu chos drug gdan thog gcig ma, 10: 561-588
ni gu'i nyams len gdan di dril ba, 10: 589-602
ni gu chos drug gi rtsa ba'i chos bzhi'i snying po, 10: 603-612
ni gu chos drug gi 'khrul 'khor rtsa tshig bde chen 'dod jo, 10: 613-624
ni gu chos drug gi sgos bka' so so'i phyag len, 10: 625-664
ni gu chos drug brgyud pa'i gsol 'debs lam rim bsdus don dang bcas pa, 10: 665-668
thang stong rgyal pos rdo rje'i 'chang la dngos su gsan pa'i bla ma'i rnal 'byor, 10: 699-674
ni gu'i chos spyod ngag 'don gyi rim pa, 10: 675-696
ni gu'i brgyud pa'i gsol 'debs dpe mtshan, 10: 697-714
sgyu lus 'dzin pa rang grol, 10: 715-734
zhus len rin chen sgron me, 10: 735-750
sgyu lus kyi sbyang ba rnam gnyis drin can shAkya'i mtshan can, 10: 751-770
sgyu lus gdan thog gcig ma, 10: 771-790

vol. 11

dpal nag po chen po'i rgyud le'u brgyad pa, 11: 1-152
phyag drug pa'ichos skor nang sgrub ma dbang rgyal gyi sgrub thabs, 11: 153-284
phyag drug pa'i chos skor mkhas grub be bum du grags pa, 11: 285-444
ye shes mgon po'i bsnyen sgrub las gsum gyi man ngag, 11: 445-570
mgon po 'khor bcas mnyes byed gtor chog bskang ba dang bcas pa bar chad kun sel, 11: 571-713
bdud mgon trag shad la brten pa'i dpal mgon po nag po'i man ngag chig sgrub spu gri dbal, 11: 714-824
ye shes mgon po'i chos skor shog sbrel gsum pa las mgon po'i sbyin sreg gi cho ga, 11: 825-951ends

Compiled by Thomas Roth [Sherab Drime]