Shamar Könchog Yenlag Sungbum

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

zhwa dmar 05 dkon mchog yan lag gi gsung ‘bum


dkar chag

(39 titles)

thams cad mkhyen pa dpal dkon mchog yan lag zhabs kyi bka’ ‘bum po ti dang po’i dkar chag bzhugs so//

bka’ ‘bum gyi dkar chag rje nyid kyi mdzad pa bzhugs so//

rnam par thar pa tshigs su bcad pa bzhugs so//

ma lus ‘gro ba kun la rjes chags pas / padma rA ga’i cod pan gcig ‘dzin pa / lnga pa gang gis bla ma’i dka’ bsgrub phyir / rang rgyas thog na rang gi lo rgyus bkod//

rtogs ldan rin po che zhwa dmar ba lnga ba’i rnam thar bstod par rigs kyi bdag pos bstsal ba bzhugs / ‘di gnyis kyang karma pa mi bskyod rdo rje bstsal pa’o//

zhwa dmar cod pan ‘dzin pa lnga pa rgyal ba dkon mchog yan lag gi gsung tshigs su bcad pa’i skor rnams bzhugs so//

gsol ‘deb re’u mig tu bkod pa bzhugs so//

bcom ldan ‘das kyi mdzad pa la bstod pa dngos grub rab tu stsol ba zhes bya ba bzhugs so//

zhu phrin chab shig gi skor rnams bzhugs so//

dris lan lam rim mdor bsdus bzhugs so//

sems la phan ba’i gros ‘debs zhes bya ba bzhugs so//

smon lam shis brjod kyi rim pa rnams bzhugs so//

rje zhwa dmar ba na rim rnams kyi rnam thar lung bstan dge bskul dang bcas bzhugs so//

rab rgyas kun dga’ gling pa’i bca’ yig sogs bzhugs so//

sgar chen gyi rten mchog gan dho la’i dkar chag bzhugs so//

rgyal ba thams cad kyi ye shes sku rnam pa thams cad pa’i thugs can karma pa mi bskyod rdo rje bzhad pa’i gsung ‘bum gyi dkar chag bzhugs so//:

lta ba dang spyod pa yongs su sbyong ba’i chos spyod rab gsal bzhugs so//

sA tsha ‘debs pa’i cho ga bzhugs so/I

bsngo ba’i cho ga bzhugs so//

dkar cho lnga’i rim pa yid bzhin bsam ‘phel bzhugs so//

mkhar nag rdo rje rgyal po’i sgrub thabs gtor chog bzhugs so//

gtor ‘bul gyi cho ga dgnos grub bde blag du ‘gugs pa’i lcags kyi zhes bya ba bzhugs so//

bsnyung gnas kyi cho ga bzhugs so//

rnam ‘joms kyi bya ba khris bzhugs so//

phyag rdor gtum chung gi sgrub thabs bzhugs so//

dzambha la dkar po’i sgrub thabs nor sgrub rin chen spungs pa bzhugs so//

tshe ‘das kyi phung po rnam par sbyar ba’i cho ga bzhugs so//

tshe dpag med lha dgu’i cho ga bzhugs so//

tshe khrid mdor bsdus bzhugs so//

rgyal ba rgya mtsho’i bskyed rdzogs kyi rim pa bzhugs so//

bcom ldan ‘das rgyal ba rgya mtsho lha lnga’i sgrub thabs bzhugs so//

rgyal ba rgya mtsho’i lho sgo’i cho ga rtsa thig gtor dbang dang bcas pa bzhugs so//

dpal ye shes mgon po’i bsrung ‘khor gyi man ngag bzhugs so//

dpal ye shes kyi mgon po rdo rje ber chen gyi mngon rtogs mdor bsdus bzhugs so//

dkyil ‘khor spyi’i thig rtsa bzhugs so//

rab ‘byams rgyud sde spyi’i dbang ‘gro don lhun grub ma bzhugs so//

rdo rje ‘phreng ba’i dkyil chog bzhugs so//


Compiled from the Karma dgon Tibetan bibliographic database // Erwan Temple