Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/bsung

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
bsung
surabhiḥ — rdzing bu'i 'gram nabser bu bsil zhing bde la bsung zhim po'i ngad ldang ba puṣkariṇyāstīre…mṛdusurabhiśiśirasukhapavane jā.mā.12ka/12; gandhaḥ — mtshungs med mthu bsung ro dang gzi ldan pa'i/ /bdud rtsi atulyagandharddhirasaujasaṃ śubhāṃ sudhām jā.mā.62ka/72; rā.pa.246kha/145.