Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/du

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
du
*vi. kati, kiyatparimāṇam — pha rol phyin pa du pāramitāḥ kati la.a.65ka/12; kiyat — khyed cag du yod kiyanto'tra bhavantaḥ jā.mā.181ka/210;