Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/khyad par du

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
khyad par du
avya. viśeṣataḥ — lnga pa de rjes bdun pa dang/ nya gang ba ni khyad par du/ bsngags pañcamyāmatha saptamyāṃ pūrṇamāsyāṃ viśeṣataḥ śasyate du.pa.231/230; viśeṣeṇa — zla ba nya ba khyad par du/ rgyal ba rnams kyi dkyil 'khor sngags pūrṇamāsyāṃ viśeṣeṇa śasyante jinamaṇḍalāḥ du.pa.231/230.