Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/rlung gi zas

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
rlung gi zas
= sbrul pavanāśanaḥ, sarpaḥ — sa la 'khyog dang sa la 'phye/ /lag 'gro myur 'gro gya gyur 'gro/ … rlung gi zas// sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṃgo'hirbhujaṃgamaḥ …pavanāśanaḥ a.ko.146ka/1.10.5; pavano'śanaṃ yasya saḥ pavanāśanaḥ a.vi.1.10.5.