Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/sa la 'khyog

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
sa la 'khyog
= sbrul sarpaḥ — sa la 'khyog dang sa la 'phye/ /lag 'gro myur 'gro gya gyur 'gro/ /'phye 'gro sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo'hirbhujaṅgamaḥ a.ko.146ka/1.10.3; sarpatīti sarpaḥ sṛpḶ gatau a.vi.1.10.3.