Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/shangs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
shangs
( sna ityasya āda.) nāsā, nāsikā — shangs kyi rgyud ni mdzes par chags shing gser gyi gdugs dang mtshungs pa'i mtshan ma can// nāsāvaṃśaniṣaktakāntakanakacchatropamānālikam a.ka.162kha/72.65; ma ning sna dang dri 'bab dang/ /snom byed shangs dang nA si kA// klībe ghrāṇaṃ gandhavahā ghoṇā nāsā ca nāsikā a.ko.176kha/2.6.89; nāsate śabdāyate nāsā nāsikā ca a.vi.2.6.89; nāsikā — shangs mtho tuṅgā nāsikā abhi.a.12kha/8.29.