Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/zung du 'brel bar 'jug pa'i lam

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
zung du 'brel bar 'jug pa'i lam
pā. yuganaddhavāhīmārgaḥ — de la ji tsam gyis na zhi gnas dang lhag mthong gnyis 'dres par gyur cing mnyam par zung du 'jug pa dang/ gang gis na zung du 'brel bar 'jug pa'i lam zhes bya zhe na tatra ni (?ki)yatā śamathaśca vipaśyanā cobhe mitrī (śrī bho.pā.)bhūte samayugaṃ vartete yena yuganaddhavāhīmārga ityucyate śrā.bhū.148kha/404.