Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/zung gcig

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
zung gcig
yugam — zung gcig ma byung ba'i sngon rol du yang dbye bar mi 'gyur te/ ji srid du nyan thos kyi mchog zung gcig ma byung gi bar du ste yugācca pūrvaṃ na bhidyate yāvacchrāvakāgrayugaṃ notpannaṃ bhavati abhi.bhā.217ka/729.