dpal ldan bla ma la gsol ba 'debs pa kun tu bzang po'i sgra dbyangs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

dpal ldan bla ma la gsol ba 'debs pa kun tu bzang po'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so

karma bka' brgyud bstan pa'i snang byed mchog ngag gi dbang phyug yon tan rgya che'i mtsho dge legs phrin las rlabs phreng kun tu khyab dpal ldan bzang po'i zhabs la gsol ba 'debs

tshar gcod rjes 'dzin kun shes yan lag bcas bcu phrag rig pa'i gnas la thos bsam dang sgom pa'i blo gros chags thogs bral ba yi rnam dpyod mtha' yas ldan la gsol ba 'debs

padma dbang chen sogs kyis rjes su bzung gar gyi dbang phyug thugs rje'i rig sngags 'chang phrin las 'gro ba 'dul ba'i rtsal mnga' ba dpal ldan bla ma mchog la=

grub rig 'dzin pa khyung gi gdung las grol sbyangs pa'i las 'phro dkar po'i chos la sad 'khor lo gnyis kyi mthun rkyen ngang gis tshogs ngo mtshar rmad du byung la=

gzhan gnod gzhir bcas spong bas rgyud bsdams shing gzhan phan gzhir bcas bslab pa'i gnas la gzhol rim gnyis mngon rtogs cir yang gsal ba yi sum ldan rdo rje 'dzin par=

mkhas grub ded dpon yongs 'dzin du ma bsten mdo sngags rgya mtshor lhag bsam brtson pas zhugs gzhung gdams man ngag nor bu'i skyes bzang gis skal ldan dbul ba sel la=

o rgyan dus gsum mkhyen pa'i rdo rje'i bka' gter 'byin grub pa'i 'khor los sgyur rnams kyis rnam snang bE ro tsa na'i rnam 'phrul du lung bstan mnga' gsol mdzad la=

rgyal ba yab sras mchog gling mkhyen brtse'i dbang mchog gzigs rnams kyi ta' ra na' tha dang 'gyur med rdo rje'i sprul par zhal bzhes shing yongs 'dzin mchog tu bskur la=

rgyal bstan ris med skyong ba'i dag snang dang 'gro phan ris med sgrub pa'i lhag bsam ste gang byung thad kar khyer ba'i spyod tshul gyis dam pa'i rnam thar 'dzin la=

tsa' 'dra rin chen brag gi dben gnas su tshe gcig sgrub pa'i rgyal mtshan btsugs nas su 'chad rtsom bka' bab bstan la bya ba mdzad don gnyis lhun gyis grub la=

rdo rje'i lung gis gsal bar bsngags pa'i don he ru ka yi sku gsung thugs kyi rten bstan pa ji srid bar du 'gro phan gyi btsas su bsgrub par mdzad la=

mos pa'i stobs dang rten 'brel bslu med mthus dpal ldan bla ma mchog dang mi 'bral zhing mkha' spyod grong khyer chen por lhan cig 'tshogs rdo rje sems dpa'i gnas mchog thob gyur cig

gang gis gsang gsum rdo rje ltar brtan cing zab rgyas mdzod lnga rtag tu sgrog pa yis bdag sogs legs pa'i lam kun mthar phyin cing bsam don lhun grub dge legs dpal 'bar shog

bsngags 'os kyi yon tan cha shas phra mos kyang ma gos shing rang nyid la bstod pa ma rabs blun po'i lugs su gyur kyang sgrub brtson bla ma dam pa padma nor bus nan tan chen pos bskul ngo ma ldog tsam du 'du gsum pa yon tan rgya mtshos sug bris su bstar ba dge legs 'phel