nges shes rin po che'i sgron me'i rnam bshad 'od zer dri med

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེའི་རྣམ་བཤད་འོད་ཟེར་དྲི་མེད