rdzogs pa chen po'i gnad gsum shan 'byod

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

, ,rdzogs pa chen po'i gnad gsum shan 'byed,, ,, klong chen snying gi thig le las, rdzogs pa chen po'i gnad gsum shan 'byed bzhugs, kun tu bzang po kolng la phyag 'tshal lo, snyigs ma'i dus na rdzongs chen sgom pa rnams, gzhi lam 'bras bu'i gnad la rmongs gyur pas, 'dod kha'i lta sgom mthon por phyogs 'dzin las, yid dpyod sgrog las grol ba nyin skar tsam, de phyir 'di na gnad gsum shan 'byed me, ses rig dbye ba seng ge rtsal rdzogs bstan, sa ma ya, kun gzhi 'khor 'das kun gyi gzhi yin te, rnyog ma can gyi chu dang khyad par med, bag la nyal gyi gti mug mgo rmongs nas, ye shes rig pa'i dangs cha lkog tu gyur, chos sku rnyog ma dangs pa'i chu dang 'dra, glo bur dri ma spangs pa'i bdag nyid can, rnam grol yon tan kun gyi ngo bo ste, phyin chad 'khrul mi shes pa'i ye shes yin, de phyir chu dang rnyog ma phye ba bzhin, lung ma bstan gyi cha las ldog pa yin, rang rig chos sku'i klong du btsan sa zung, ye shes dri med dbyings la ltad mo ltos, kun gzhi'i rnam shes chu nang chab rom 'dra, ngo bo'i gshis la 'dzin pa'i rtsal shar te, gzung ba'i yul la chags pas phal cher bslu, de phyir gzugs tshor 'du shes la sogs pa'i, yul snang rang stong* shes pa'i ye shes kyi, *'di ni kha phyir bltas kyi gzugs rang strong du 'dod ma yin te, blo yul stong pas gzugs stong yul gyi rnam pa blo la shar yang gzugs snang rang tshan pa med pas gzugs des blo dang ma 'dres pa'i phyir, gzugs las stong pa, stong pa nyid las kyang gzugs gzhan ma yin no, zhes pa'i go don blang ngo, rnam rig chos skur 'pho ba snying tig gnad, 'di ltar ma rtogs kun gzhi chos skur 'khrul, long ba bshes med thang la khyam pa bzhin, gzhi dang 'bras bu'i gnad la rmongs gyur pas, tshe gcig sangs rgyas 'grub pa'i lam sna 'gags, sa ma ya, sems dang rig pa rlung dang nm mkha' 'dra, sems ni dmigs gtad gya gyu'i rnam pa can, wal ler 'khyil ba blud bu dgang pa'am, yad yud 'phyo ba 'thor rlung lta bu ste, byung 'tshor sna tshogs rkyen gyi rten gzhi can, rig pa rten dang bral zhing kun la khyab, stong la go 'byed nam mkha'i dbyings lta bu, gsal la rtog med dangs shel gtsang ma 'dra, de phyir sems las rnam grol rig pa'i klong, gnas lugs btsan sa 'dzin pa snying tig gnad, 'di ltar ma rtogs thams cad sems yin zhes, yul gyi snang bas gos dang ma gos mtshams, chu dang dngul chu sa la lhung ba lta'i, rang bzhin mi shes mtshungs par lta ba rnams, 'bras bu lam byed rdo rje theg pa'i rtses, gcig char grol ba'i gnas la rmongs pa'o, sa ma ya, zhi gnas dbang po med pa'i mi dang 'dra, lhang nge thom me bun ne yor re ba, shes pa mdung tshugs dran pa dmigs gtad can, lhag mthong sgo lnga tshang pa'i skyes bu 'dra, rang bzhin shes shing ngo bo'i chos nyid mthong, ha cang dpyad drags yul sogs blo yis bsgrod, de phyir gdod nas zung 'jug tha mal gyi, gnas lugs rjen pa blo yis ma bcos pa, rtsa bral ngo bo med pa'i chos nyid la, dus gsum mnyam par 'jog pa snying tig gnad, 'di nyid ma rtogs yid dpyod theg pa'i lugs, yod med stong par rgyas btab byang chub pas, rlung gi snang 'khyims dran bsam chad pa lta'i, gnas cha 'thug po bag la 'bebs pa dang, lung rig shes byas dpyad pa'i lhag mthong gzugs, der 'dzin gnyen po dang bcas yul phyir 'breng, yid smon sems 'dzin lam du byed pa rnams, theg pa 'di la mos pa'i blo tsam las, ji bzhin mthong ba'i skal pa med pa'o, sa ma ya, ma 'ongs sems can bsod nams dman pa'i phyir, dam pa'i bla ma rnyed pa shin tu bka', shes rab chung bas rgyud kyi don mi rtogs, mos gus chung bas dgongs rgyud lon pa dkon, blo mthu zhan pas man ngag gnad mi shes, nyan lo tsam la gdeng bcas nas, ri la mi tshe sdug bskyel byed pa'i tshe, sngon sbyangs las 'phro sad pa'i skal pa can, dgongs pa'i btsan sa zin pa'i rig 'dzin la, mkha' 'gros klong byang brda' ris mngon du sprod, tshig nyung don 'drus gnad kyi yang zab 'dis, las 'phro skal pa can rnams 'dul bar shog, sa ma ya, rgya rgya rgya,, ,,