The Twenty-four Sacred Places

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

gnas nyer bzhi - the twenty-four sacred places. 1) Puliramalaya 2) Jalandhara 3) Oddiyana 4) Arbuta 5. Godavari 6. Rameshvari 7. Devikota 8. Malava 9. Kamarupa 10. Otri 11. Trishakune 12. Kosala 13. Kalingkara 14. Lampaka 15. Kantsi 16. Himalaya 17. Pretapuri 18. Grihadeva 19. Sourashta 20. Suvarnadvipa 21. Nagara 22. Sindhu 23. Maruta 24. Kuluta [RY]