'bri gung chung tshang dkon mchog bstan 'dzin chos kyi blo gros

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

1829-1906 - Könchok Tendzin Chökyi Lodrö, the 6th Drigung Chungtsang. (RY)