dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ

Paltr�l Rinpoche, Orgyen Jigmey Ch�kyi Wangpo, also known as Dzogchen Palgey Tulku :1808-87 [RY]

1808-87 - Paltr�l Rinpoche, Orgyen Jigmey Ch�kyi Wangpo, also known as Dzogchen Palgey (rdzogs chen dpal dge sprul sku) [RY]